Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Pend-nesihetler

Pend-nesihetler 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Peziletlik yolda mangghan kembeghel, Hiyliger sözlük exmeqtin yaxshidur.
2Yene, gheyriti bar kishi bilimsiz bolsa bolmas; Aldirangghu yoldin chiqar.
3Kishining exmeqliki öz yolini astin-üstin qiliwéter; Shundaq turuqluq u könglide Perwerdigardin renjip aghrinar.
4Bayliq dostni köp qilar; Miskinler bar dostidinmu ayrilip qalar.
5Yalghan guwahliq qilghan jazalanmay qalmas; Yalghan éytquchimu jazadin qutulalmas.  
6Tola adem séxiydin iltipat közler; Sowghat bérip turghuchigha hemme kishi dosttur.
7Namratlashqandin qérindashlirimu zériker; Uning dostliri téximu yiraq qachar; Yalwurup qoghlisimu, ular tépilmas.
8Pem-parasetke érishküchi özige köyüner; Nurni saqlighan kishining bexti bolar.
9Yalghan guwahliq qilghan jazalanmay qalmas; Yalghan éytquchimu halak bolar.
10Heshemetlik turmush exmeqqe yarashmas; Qulning emeldarlar üstidin höküm sürüshi téximu qamlashmas.
11Danishmenlik igisini asanliqche achchiqlanmaydighan qilar; Xataliqni yoputup kechürüsh uning shöhritidur.
12Padishahning ghezipi shirning huwlishigha oxshash dehshetlik bolar; Uning shepqiti yumran ot-chöpke chüshken shebnemdek shérindur.
13Exmeq oghul atisi üchün balayiqazadur; Urushqaq xotunning zarlashliri toxtimay témip chüshken tamche-tamche yéghin'gha oxshashtur.
14Öy bilen mal-mülük ata-bowilardin mirastur; Biraq pem-parasetlik xotun Perwerdigarning iltipatidindur.
15Hurunluq kishini gheplet uyqugha gherq qilar; Bikar telep acharchiliqning derdini tartar.
16Perwerdigarning emrige emel qilghan kishi öz jénini saqlar; Öz yolliridin hézi bolmighan kishi öler.  
17Kembeghellerge rehimdilliq qilghan, Perwerdigargha qerz bergen bilen barawerdur; Uning shepqitini Perwerdigar qayturar.
18Perzentingning terbiyini qobul qilishigha ümidwar bolup, Uni jazalap terbiye bérip turghin; Lékin uni ölgüche xar bolsun dégüchi bolma.  

19Qehrlik kishi jaza tartar; Uni qutquzmaqchi bolsang, qayta-qayta qutquzushung kérek.
20Nesihetni anglighin, terbiyeni qobul qilghin, Undaq qilghanda kéyinki künliringde dana bolisen.
21Kishining könglide nurghun niyetler bar; Axirida peqet Perwerdigarning dalalet-hidayitidin chiqqan ish aqar.
22Kishining yéqimliqi uning méhir-muhebbitidindur; Miskin bolush yalghanchiliqtin yaxshidur.
23Perwerdigardin eyminish kishini hayatqa érishtürer; U kishi xatirjem, toq yashap, balayiqaza chüshürülüshidin xaliy bolar.
24Hurun qolini sunup qachigha tiqqini bilen, Ghizani aghzigha sélishqimu hurunluq qilar.
25Hakawurgha qilin'ghan tayaq jazasi saddigha qilin'ghan ibrettur; Yorutulghan kishige bérilgen tenbih, Uning bilimini téximu ziyade qilar.
26Atisining mélini bulighan, Anisini öyidin heydep chiqarghan, Reswaliq, iza-ahanet qaldurghuchi oghuldur.
27I oghul, nesihetke quliqingni yupuruwalsang, Eqilning telimliridin yiraqlashqiningdur.
28Peskesh guwahchi adaletni mazaq qilghuchidur; Yaman ademning aghzi rezillikni yutar.
29Hakawurlar üchün jazalar teyyardur, Exmeqlerning dümbisige uridighan qamcha teyyardur.