Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YAASINƆ

YAASINƆ 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kunna takaside taarisaride ũ mana de kunna yↄ̃nkↄ yãvãni'ori ũla.
2Kokari vĩna dↄ̃naa sari manaro, wãna zↄ̃kↄ̃ↄ dì ń kɛ̃ zɛ́amɛ.
3Bisãsiri fayasarikɛ dì zɛ́ yakanɛ, akũ àdi Dikiri taari e.
4Aruzɛkɛ dì tó ò gbɛ̃nna le dasi, takaside gbɛ̃nna dì kɛ̃amɛ.
5Sèeda ɛ́kɛde ni bo pãro, ɛ́kɛde ni gí wɛ́tãmma leiro.
6Gbɛ̃ daside dì kpatableri tↄ́ nna sí, gbɛ̃ sĩnda pínki dìgↄ̃ ye gbadari gↄ̃ de a gbɛ̃ ũmɛ.
7Takaside danɛnↄ dì pã kpáimɛ, oni a gbɛ̃nnanↄ kɛ̃naa o doro. Tó àtɛn wɛtɛ à yã o kũńwo, òdigↄ̃ kú bɛro.
8Gbɛ̃ kũ àtɛn ↄ̃ndↄ̃ kũ ye a zĩdaimɛ, gbɛ̃ kũ à ye laakariii dì yã mana le.
9Sèeda ɛ́kɛde ni bo pãro, ɛ́kɛtori ni kakatɛ.
10Lákũ nnamanaa dí kↄ̃ sí kũ yↄ̃nkↄoro nà, lɛn zↄ̀ kíblena zĩdadenↄa dí kↄ̃ síoro lɛ.
11Laakaride pↄ dì fɛ̃ likaro, lákana taarilamɛ a ĩadãbↄ ũ.
12Kína pↄfɛ̃na de lán músu pũtãnaa bà, a manakɛnnɛna de lán mↄtↄpisina sɛ̃̀ɛa bàmɛ.
13Nɛ́ yↄ̃nkↄmɛ a de yakana ũ, nↄ fìtide de lán ítↄtↄna zɛnaa sari bàmɛ.
14Òdi bɛ kũ a aruzɛkɛo le túbi ũmɛ, ama nↄ laakaride lenaa dì bo Dikiri kĩnaamɛ.
15Ma'ãkɛnaa dì ń da izↄ̃kↄ̃'onan, nàa dì gbɛ̃ gina dɛ.
16Gbɛ̃ kũ àdi yã'onnɛna da dì a wɛ̃̀ndi dãkpã, gbɛ̃ kũ àdi a zĩda yãkɛna daro ni ga.
17Gbɛ̃ kũ à wɛ̃nda dↄ̃̀ takasidenɛ pↄ́ sã̀kã Dikirinɛmɛ, àkũ mɛ́ ani a yãkɛnanↄ fĩna bonɛ.
18Ǹ n nɛ́ toto a gↄrↄa, ama ǹsun tó à gɛ̃ ↄla ari à garo.

19Pↄfɛ̃ri ni fĩna bomɛ, tó n a bò, a bona nigↄ̃ lɛ́ vĩro.
20Ǹ lɛ́damma ma ǹ totona da, de ǹ ↄ̃ndↄ̃ kũ arɛ yãi.
21Laasun kú bisãsiri nɛ̀sɛn dasi, ama yã kũ Dikiri zɛ̀o mɛ́ àdi kɛ.
22Gbɛ̃kɛn òdi wɛtɛ bisãsiria, takaside mana de ɛ́kɛdela.
23Vĩnakɛna Dikirinɛ dì su kũ wɛ̃̀ndiio, gbɛ̃ kũ à vĩ dì i o laakariio kpatɛna, yã vãni dì a lero.
24Ma'ãde dì a ↄ da tan à fu pↄ́blelinaa à da a lɛ́n.
25Ǹ lalandide gbɛ̃, yↄ̃nkↄ ni gↄ̃ laakari vĩ, ǹ kpãkɛ̃ laakaridei, ani yã dada.
26Nɛ́ kũ àdi a de gbɛ̃ à pɛ́ a daa nɛ́ nɛ́ gina kũ àdi wé'i daḿmamɛ.
27Ma nɛ́, tó n kámma bò kũ lɛ́dammamanaao, n pã yãdↄ̃naanɛn gwe.
28Sèeda vãnide dì yãzɛde fobo, yãvãnikɛrii dì yã vãni mↄ́mↄ vãni.
29Gòo lokona lalandikɛrinↄla, gbɛ̃nan yↄ̃nkↄnↄ pↄ́ ũ ń kpɛa.