Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Agoago Podo

Agoago Podo 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tangada hagaloale gei e donu, la koia e humalia i tangada dadaulia kai tilikai.
2Di manawa hiihai maaloo ge de iloo le e hagalee humalia. Tee noho baba e dagi goe gi nia haingadaa.
3Hunu daangada e hagahuaidu hua ginaadou mai i nadau hangahaihai dadaulia, ga nomuli ga hagaanga di maa gi Dimaadua.
4Digau maluagina e gidee nadau ihoo hoou i nia madagoaa huogodoo, gei digau hagaloale le e deemee di benebene nadau ihoo hogoohi ala e hai mee ginai.
5Maa goe ga hagi aga di kai tilikai i lodo di gowaa hai gabunga, goe ga hagaduadua, ga deemee di tanga gi daha.
6Nia daangada huogodoo e halahala nnangaahai dumaalia o digau aamua. Nia daangada huogodoo e hai hoo gi digau ala e dugu anga nadau wanga dehuia.
7Nia gau o tangada hagaloale hagalee hila ang gi mee. Deelaa laa mee deai ono ehoo ai. E duadua behee dono halaaheu, gei mee e deemee di gidee ono ehoo.
8Aloho i di goe ge kabe nia mee huogodoo ala e mee di kabe. Hagalangahia laa nia mee ala guu kabe kooe, gei goe ga maluagina.
9Tangada ma ga helekai tilikai i di gowaa hai gabunga le e deemee di tanga gi daha mo di hagi aga, ia guu doo gi lodo di hagaduadua.
10Digau dadaulia hagalee belee mouli maluagina, gei nia hege hagalee belee dagi digau aamua.
11Maa goe e hagabaubau humalia, goe hagalee hagawelewele ngoohia. Di madagoaa tangada ma gaa hai dana hala adu gi di goe, di haga de langahia di hala la di hangaahai humalia damanaiee.
12Di hagawelewele o di king le e hai gadoo be di lee hamumu o di laion, gei dono manawa dumaalia le e hai gadoo be di uwa haga manawa lamalia.
13Nia dama dadaulia e mee di hagahuaidu nadau maadua. Di ahina hai lodo wou le e hai gadoo be nia madaua e doodoo.
14Taane e mee di hai mee gi di hale mo nia bahihadu o ono maadua, malaa, ma go Dimaadua hua dela e wanga gi mee dono lodo hagabaubau humalia.
15Heia goe gi hagatoo, kii hua, gei goe ga hiigai.
16Benebene ina nnaganoho a God, gei goe ga mouli waalooloo. Maa goe ga haga delangahia nia maa, gei goe gaa made.
17Do madagoaa ma gaa wanga gi digau hagaloale, e hai be di mee ne wanga gi Dimaadua, gei Dimaadua gaa hui gi di goe.
18Aago ina au dama i di madagoaa e lligi ai gei digaula e kabe nadau mee. Maa goe hagalee aago au dama, goe e hagamaamaa hua au dama gii bida hunahuna ina ginaadou.

19Dugu ina ang gi tangada hagawelewele ngoohia gi kae ina dahidamee o dono hagawelewele. Maa goe ga hagamaamaa a mee hagadahi i ono haingadaa, goe e hai gi hagamaamaa a mee haga lua.
20Maa goe e hagalongo gi nnelekai hagamaamaa, e hiihai di kabe, dahi laangi hua gei goe gaa hai tangada kabemee.
21Nia daangada e mee di haganohonoho nia hagadilinga mee huogodoo, gei di maa go di hiihai o Dimaadua dela e gila.
22E haga langaadia ma ga hagagailaa. Digau hagaloale la koia e humalia i digau hai kai tilikai.
23Hagalongo gi Dimaadua, gei goe ga mouli waalooloo, gaa baba hua gi au mee ala gu hai mee ginai, gei goe gaa tanga gi daha mo di haingadaa.
24Hunu daangada e hagatoo di wanga nadau meegai gi lodo nadau ngudu.
25Digau ala e bida hagaamu ginaadou la ne belee hagaduadua, gei nia daangada ala e de iloo di mee, gaa kabe di mee belee hai. Maa goe e kabemee, goe e kabe i di madagoaa dela e aago goe gii donu.
26Tangada dela e hagahuaidu dono damana, be e hagabagi dono dinana gii hana gi daha mo dono hale, la go tangada hua dela e haga langaadia ge hagabalumee go nia daangada.
27Dagu dama nei, maa goe ga diiagi di kabemee, goe ga haga balumee au mee ala guu lawa di iloo.
28Di tonu le e de igolo i di madagoaa tangada hagadootonu ma ga hagamaanadu hua bolo ia e hagammaemmae dana dangada. Nia daangada huaidu e hiihai gi di kala o di hagahuaidu.
29Digau dadaulia ala e bida hagaamu ginaadou, le e hai loo gii kae di hagamamaawa.