Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sandane

Sandane 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A fisa muxun yi findi yiigelitɔɔn na fɛtareyani, benun a xa findi wule fala xaxilitaren na.
2Wɛkilɛn tɔnɔn mi na fe kolonna xanbi. Naxan na san mafura ayi, na sinma nɛn yinla ra.
3Adamadina a sigati kiini dɔxɔma a xaxilitareyaan nan xɔn, a fa xɔlɔ Alatala ma.
4Nafunla muxun xɔyine rawuyama ayi nɛn, koni yiigelitɔɔn xɔyina a makuyama a ra nɛn.
5Wule serena fe saranma a ra nɛn. Naxan wulen falama, na mi xunbama.
6Muxu wuyaxi kuntigin mafanma. Naxan muxune kima, na xɔyin nan birin na.
7Xa yiigelitɔna ngaxakedenne birin a raɲaxuma, a xɔyine e makuyama a ra nɛn dangu ne ra! Hali a lu e fɔxɔ ra, a e mafan han, e mi fa toma.
8Naxan na findi xaxilimaan na, na niin nafan a ma. Naxan na xaxinla fen, na bata hɛrin sɔtɔ.
9Wule serena fe saranma a ra nɛn. Wule falan halagima nɛn.
10A mi daxa xaxilitaren xa lu ɲaxunni, konyin fan mi lan a kuntigine yamari.
11Xaxilimaan diɲa. Xunna kenla na a ra a xa, a na muxuna nde mafelu a hakɛn na.
12Mangana xɔlɔn luxi nɛn alo yatan wurundun xuina, a hinanna fan luxi nɛn alo xiila sɛxɛn ma.
13Gbalon nan dii xaxilitaren na a baba yii. Ɲaxanla a yɛngɛ xunxurine luxi nɛn alo igen na lu dindinɲɛ banxini.
14Banxin nun hɛrisigɛn fataxi muxun fafe kɛɛn nan na, koni Alatala nan ɲaxalan xaxilimaan soma a yii.
15Narin xixɔnla nan biran muxun na, koni kamɛn muxu narixin suxuma nɛn.
16Naxan na sariyan suxu, na a niin nan nakantanma, koni naxan na sigan ti a ɲaxin na, na faxama nɛn.
17Naxan na hinan sɛnbɛtaren na, na Alatala nan dolima, a saranna soma a yii nɛn.
18I ya diin xuru, bayo i yigin na nan na. I nama tin a xa faxa.

19Bɔɲɛ gbee kanna lan a yanginna fi. I na a xunba, i bata a rawɛkilɛ kalan ma.
20I tuli mati kawandi xuine ra, i xurun sɔtɔ, alogo i xa findi fekolonna ra.
21Miriya wuyaxi nan muxun bɔɲɛni, koni Alatala a fe ragidixin nan nakamalima.
22Muxun waxi hinanna nan xɔn, anu, yiigelitɔɔn fisa wule falan xa.
23Alatala yɛɛragaxun siimayaan nan fima. Na ma, muxun lugoxin yi a sa, a mi tɔrɔ.
24Muxu narixina a yiin sinma donse goronna kui nɛn, koni a tagan a rasoɛ a dɛ.
25I na magele tiin bɔnbɔ, fe kolontaren xaxili sɔtɔma nɛn. I na xaxilimaan maxadi, a kolonna sɔtɔma nɛn.
26Naxan a baba rayarabima, a yi a nga kedi, na kanna fama yagin nun yarabin nan na.
27N ma diina, i na tondi i xuru falane ramɛ, i yɛtɛ masigama kolonna falane nan na.
28Wule seren gelema kiti kɛndɛn ma nɛn, tinxintareya falan nan muxu ɲaxin dɛ.
29Yanginne saxi magele tiine nan xa, e nun bɔnbɔn xaxilitarene xa.