Text copied!
CopyCompare
Anumzamofo Ruotage Avontafere - Proveps-Knare Nomaniza

Proveps-Knare Nomaniza 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amunte omane vahe'ma manineno, maka zampima mani fatgoma hu'zamo'a, neginagi vahe'moma akrehe krehe ageru'ma aruzana agaterene.
2Mago vahe'mo'ma keno antahinoma osu'nesia zama hunaku'ma haniana, knarera osugahie. Iza'o ame'ama huno mago zama hunakuma hanimo'a, ana zana eri haviza hugahie.
3Mago'a vahe'mokizmi zamagri'a neginagi zmavu'zmava zamo zamazeri haviza nehige'za, Ra Anumzamofona zamarimpa ahenentaze.
4Amunte'ma me'nea ne'mofona, rama'a knampa'a manigahaze. Hagi fenoma'a omane ne'mofona knampa'amo'za netraze.
5Keagare'ma omatinesia vahe'ma havigema huno huamama hunteno azama hanimo'a, knazana erigahie. Hagi havi kema hanimo'a, mizama'a erigahie.
6Rama'a vahe'mo'za zamazama hania vahe arone manizanku zamave'nesie. Hagi maka vahe'mo'za muse zama zamiza vahe'mofo rone nemanize.
7Kagrima kamunte'ma omanesige'za, kafuhe'za kavesi ogantegahaze. Hagi knampa ka'amo'za mago'ane agatere'za zamavesra hugantegahaze. Kazama hanazegu'ma hake'sanana, zamagra omanigahaze.
8Kagrama knare antahi'zama erisunka, kagraka'agu avesinentane. Kagrama ama' antahi'zama azeri hampo'nama hanunka, knare hunka manigahane.
9Keagafima otisia vahe'ma havigema huno huama huntesia vahe'mo'a knaza erigahie. Hagi havigema hanaza vahe'mo'za, frigahaze.
10Neginagi vahe'mo'za marerisa zampina manigara osu'naze. Kazokzo eri'za vahe'mo'ma kva vahe manino, kva (princes) vahe'ma kegva huntezamo'a, knarera osu'tfaza hu'ne.
11Knare antahi'zama eri'nesia ne'mo'a, ame huno arimpa ohegosie. Hagi havizama huntesia zanku'ma agesama ontahisiana, husga huntegahaze.
12Kini vahe'mofo rimpa he'zamo'a, laionimo rankrafa hiankna nehie. Hianagi vahe'ma zamavesinteno zamazama hu avu'avazamo'a, trazante ata ko arunteankna nehie.
13Mago ne'mofavremo'ma neginagi avu'avazama hiana, nefana tusi'a hazenke eri'nemie. Hagi mago ne'mofo a'mo'ma kefra nehuno, ke huvava hania a'mo'a, nomofo anuntupinti ko'arigeno varivri hiankna hugahie.
14Negrera negafampinti none fenozanena erisanti haregahane. Hianagi Ra Anumzamoke, ama' antahizane a'ra kamigahie.
15Feru vahe'moka kavu mase vava hugahane. Hagi eriza e'ori vahe'moka nezanku frigahane.
16Iza'o kasegema amage'antesimo'a knare huno manigahie. Hagi iza'o Ra Anumzamofo avu'avama amefi'ma humisimo'a, frigahie.
17Iza'o amunte omane vahe'ma knare avu'avama hunentemo'a, Ra Anumzamofo anara hunente. Hagi agrama hania avu'avamofo avamente, mizana amigahie.
18Mofavre kamofona azeri fatgoma hugama hu'nesire, avumaroma antenka azeri fatgo huo. Hagi azeri fatgoma osnanana, frinogu kave'nesie.

19Hantaka hunoma arimpa ahe vahe'mo'a, hazenke'a erigahie. Na'ankure kagrama aza hunka eri'amane hanankeno'a, henka ana ne'mo'a anazana nehinkenka aza huvava hugahane.
20Kavumro antesia kema nentahinka, kazeri fatgoma hania kema avaririsunka, mani so'e hunka vugahane.
21Vahe'mo'a rama'a zanku antahi'zana eri retro huno hugahue hugahianagi, Ra Anumzamo'ma antahino fore hugahie hu'nesia zamoke fore hugahie.
22Ra zama me'neana huvempama huntenesia kere, amagema anteno mani'zane. Hagi amunte omane vahe'ma manizamo'a, havige vahera agaterene.
23Ra Anumzamofonkuma koro'ma hunteno agorga'ama manizamo'a, kavreno knare mni'zante vugahie. Hagi iza'o e'inahu'ma hanimo'a, mago'zankura korera osuno knare huno manigahie.
24Eri'za e'ori feru vahe'mo'a, ne'za nenaku tafepi azana antesigeno vugahianagi, ana ne'zana agipina erinteno onegahie.
25Vahe'ma huhaviza nehania vahe'ma azerinka sefu'ma amisankeno'a, knare antahi'zama omane vahe'mo'za nege'za, knare avu'avara amage antegahaze. Hianagi knare antahizama me'nea vahe'ma azeri fatgo hanankeno'a, mago'ane antahizana erigahie.
26Mago mofavremo'ma nefama neheno, nererama nompinti'ma ahenati atresia mofavremo'a, tusi'a agazeza erino naga'afina eme antegahie.
27Kavumroma antesianke'ma ontahi'sanana, e'i knare antahizamofo kana atrenka havifi vugahane.
28Havige hu vahe'moma havigema huno keagafima omati'nea vahe'ma huamama hunte'zamo'a, keagama antahi trara kiza zokago zankna nehuno, havi avu'avazana ne'za nazankna nehaze.
29Vahe'ma huhavizama hunezmantaza vahe'mokizmi'a, mizazmia ko tro huzmantegeno me'neankiza erigahaze. Nehanage'za neginagi hanaza vahera, knonkeve zamigahaze.