Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YAASINƆ

YAASINƆ 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kuuna takaaside taarisaidee ũu maa dɛ kuuna yↄ̃nkↄ yãzaa'ori ũula.
2Aĩa vĩna dↄ̃na sai maaro, wãna bíta è ń kɛ̃ zɛ́amɛ.
3Gbɛ̃ntee faasaikɛɛ è zɛ́ yakanɛ, ben è Dii taari e.
4Auziki è tó wà gbɛ̃nna e pari, takaaside gbɛ̃nna è kɛ̃amɛ.
5Sèeda ɛgɛdee é bↄ pãro, ɛgɛdee é gí wɛ́ɛtãmma eziro.
6Gbɛ̃ paridee è kpatableri tↄ́ nnaa sí, baade píngi ègↄ̃ yezi gbadari gↄ̃ dɛ a gbɛ̃ ũmɛ.
7Takaasidee danɛnↄ è pã kpázimɛ, weé à gbɛ̃nnanↄ kɛ̃ana o dↄro. Tó èe wɛtɛɛ à yã ońyo, aↄ̃ègↄ̃ kú bɛro.
8Gbɛ̃ kɛ̀ èe ↄ̃ndↄ̃ kũu ye a zĩndazimɛ, gbɛ̃ kɛ̀ ye làakarizi è à maaa e.
9Sèeda ɛgɛdee é bↄ pãro, ɛgɛtori é kaatɛ.
10Lán nnamana e kↄ̃si kↄ̃n yↄ̃nkↄↄo nàro, lɛn zↄ̀ kíblena wɛ̃ɛnɛnↄa e kↄ̃sioro lɛ.
11Làakaridee pↄↄ è fɛ̃ kpaaro, lákana taarilan à ĩadãbↄ ũ.
12Kína pↄfɛ̃na dɛ lán músu pũtãna bà, à maakɛnnɛna dɛ lán mↄdↄpisina sɛ̃̀a bàmɛ.
13Nɛ́ yↄ̃nkↄↄn a de yakana ũ, nↄ swèedee dɛ lán ítↄ̃tↄ̃na zɛna sai bàmɛ.
14Wè bɛɛ kↄ̃n a auzikio e túbi ũmɛ, mↄde nↄ làakaride ena è bↄ Dii kiiamɛ.
15Mɛakɛna è ń da ibita'onan, nↄaa è gbɛ̃ gina dɛ.
16Gbɛ̃ kɛ̀ è yã'onnɛna da è a wɛ̃̀ndi dãkpa, gbɛ̃ kɛ̀ è a zĩnda yãkɛna daroo é ga.
17Gbɛ̃ kɛ̀ wɛ̃nda dↄ̃̀ takaasideenɛ pↄ́ sɛ̃̀kã Diinɛmɛ, àmbe é à yãkɛnanↄ fĩa bonɛ.
18Ǹ n nɛ́ toto a gurↄↄa, mↄde ǹton tó à gɛ̃ ↄla ai à garo.

19Pↄfɛ̃bitadee é fĩa bomɛ, tó n à bò, à bona égↄ̃ lɛ́ vĩro.
20Ǹ lɛ́damma ma ǹ totona sí, lɛ ǹ ↄ̃ndↄ̃ kũ gurↄ aɛzĩ yãnzi.
21Laasuu kú gbɛ̃ntee nↄ̀sɛn pari, mↄde yã kɛ̀ Dii zɛ̀o bé è kɛ.
22Gbɛ̃kɛɛn wè wɛtɛ gbɛ̃nteea, takaasidee maa dɛ ɛgɛdeela.
23Vĩakɛna Diinɛ è mↄ́ wɛ̃̀ndio, gbɛ̃ kɛ̀ vĩi è ii o làakario kpaɛna, à zaaa è à lero.
24Mɛadee è ↄ gɛ̃ taan à fua à pↄ́blee lí à da a lɛ́n.
25Ǹ fabori gbɛ̃, yↄ̃nkↄↄ é gↄ̃ làakari vĩ, ǹ kpãkɛ̃ làakarideezi, eé yã dada.
26Nɛ́ kɛ̀ è a de gbɛ̃ à pɛ́ a daa nɛ́ nɛ́ gina kɛ̀ è wí daḿmamɛ.
27Ma nɛ́, tó n kámma bò kↄ̃n lɛ́dammamanao, n pã yãdↄ̃nanɛn gwe.
28Sèeda zaadee è yãzɛdee fabo, zaakɛri è à zaaa mↄ́mↄ zaa.
29Gò logona faborinↄla, gbɛ̃nan yↄ̃nkↄↄnↄ pↄ́ ũ ń kpɛɛa.