Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - YƐKOTINƆ̀

YƐKOTINƆ̀ 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɑ̀ɑ cĩ̀ĩnnì kɑ̀ɑ borimɛ wenni dɛ̀ tɔ̃ũnɛ̀ ɑ bo ntúmɛ̀ kuyɛìnkù kɛ nɑ́ɑntɛ siyɑ́ɑ̀bìsí.
2Kɑ̀ɑ í yɛ̃́ dɛ̀mɑrɛ̀ dɛ̀ í wenni, kɑ̀ɑ dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ mɛcɑ̃ɑ̃ nhɑ ɔ̃ɔ̃ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɛ.
3Onìtì yɛìntì tiì ɔ̃ nte kòo cɑɑ̀rɛ̀ o borimɛ, kòo miɛkɛ ncɔ́ú nKuyie.
4Tikpɑ̀tì yiɛ̀ nnɛ́pobɛ̀ ɔ̃ nsṹũnkomu, kòo cĩ̀rì nɛ́pobɛ̀ɛ ò yɑ̀tɛnɛ̀.
5Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í ǹyóu wèè soú nkɛ nɑ́ɑ́ nwè í yɑ̀ dɛ̀, siyɑ́ɑ̀bìsí yiɛ̀ mmɛ nyí yóó yentɛ́nɛ̀ tiyɛ̃ĩti.
6Bɛ̀ ɔ̃ nkpɛntimu wèè nìtì o ììkɛ̀, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu nɛ́po tu wèè pɑ̃ɑ̃.
7Ocĩ̀rì tebìí ɔ̃ɔ̃ ò yetɛmu, kòo nɛ́pobɛ̀ɛ ò sĩ̀ntɛnɛ̀, kòò dɔ́ kɛ́ bɛ̀ bɛ́innɛ̀ ò bɑ́ɑ́ bɛ̀ yɑ̀.
8Kɑ̀ɑ totí ɑ yɛ̀mmɛ̀ ɑ dɔ́ ɑmɑ́ɑ̀ ndi, wèè mɔ̀kɛ mɛciì nkòò pɛ́ú diwɛ̀ì.
9Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í nyóu wèè nɑ̀ɑ́ nwè í yɑ̀ dɛ̀, wèè nɑ̀ɑ́ nsiyɑ́ɑ̀bìsí ò fétìnko omɑ́ɑ̀ ndi.
10Kuyɛìnkù í mɑnnɛ̀mɛ̀ kù bo mmɔkɛmɛ̀ dɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀, kudɑɑkù í mɛ mmɑnnɛ̀ kù bo mbɑkɛ́mɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀.
11Wèè ciì weè nɔ nkɛ ĩku o miɛkɛ, ò bo yɛ̃̀mmɛ̀ bɛ̀ ò dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi, dɛɛ̀ ɔ̃ ntú o kó diyètìrì.
12Okpɑ̀ɑ̀tì nɑupíɛ́ dònnɛ̀ dicìrícìrì kó fɛũntìfɛ̀ nfɛ, kòo sɑ̀ɑ̀ mboo kɛ dònnɛ̀ tinɛ́mɑɑ̀ntì.
13Dɛbirɛ dɛ̀ɛ̀ yɛi ndɛ̀ cɑ̀ɑ̀ri dɛ cicɛ yɛ̀mmɛ̀ mmɛ, onitipòkù wèè mɔ̀kɛ yɛkpɑ̀rɛ̀ kòò dònnɛ̀ dinɛ́sĩ̀mbɑ̀ù dìì dòú sɑ̃́ɑ̃̀.
14Dɛbirɛ ɔ̃ɔ̃ tiekɛ dɛ cicɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ntɛ nɛ̀ o kpɛrɛ, Kuyie nkuù mɛ nhɔ̃ɔ̃ dɑ pɑ̃ onitipòkù wèè ciì.
15Titɔ̃nnɛ́díétì mɔ̀kɛ munɔndɔmmú mmu, kɛ̀ tikɔ̃nnɛ́yɑ̃ɑ̃ti yiɛ̀ nkɔ̃nnɛ̀ dikònnì.
16Wèè yie nyikuɔ́ ò ɔ̃ nfòùmu, wèè í dɑkɛ o borimɛ kpɛ́í nkòò kɔ̃.
17Wèè pɑ̃ɑ̃ mbɛcĩ̀rìbɛ̀ ò pènni Kuyie nku, kɛ̀ kù nɑɑ yóó dɛ̀ nhò tɛ̃̀ńnɛ́.
18Ntiè nhɑ birɛ ɑ kpɑɑ́ mɔkɛ dìì mɔ̀nnì mɛfíè, ɑ nɛ́ bɑ́ɑ́ dɛ̀ kùɔ nɛ̀ kɛmiɛkɛ.

19Kɛmiɛkɛ diɛkɛ̀ yiɛ̀ nhɔ̃ɔ̃ pɛ́tɛ́mu dɛ kó tiyeti, kòò cɑ̀ɑ̀rɛ̀ ò dò nkɛ́yietímu, kɑ̀ɑ ò yóu ò nɑɑ yóó dɛ̀ yìɛ́mu.
20Kéntɛ́ itié, cɔutɛ́ i kɛ́ciitɛ́.
21Onìtì ɔ̃ nyɛ̃́mu o yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ ò yóó dɔɔ̀ tì, Kuyie ndɔ́ tì tiì nɛ́ ɔ̃ɔ̃ dɔ̀ɔ̀.
22Wèè borimɛ wenni bɛ̀ we ndɔ́, ɑ bo ntúmɛ̀ ocĩ̀rì dɛ̀ tɔ̃ũnɛ̀ ɑ bo ntúmɛ̀ oyɑ́ɑ̀bìsíkótì.
23Kɑ̀ɑ dé Kuyie nhɑ pɛ́tɛ́ mufòmmu kɛ́di kunɑɑtí bɑ́ mɛyɛi mmɑmɛ̀ bɑ́ɑ́ dɑ tuɔkɛní.
24Otɔ̃nnɛ́díétì ɔ̃ɔ̃ bɑɑ́ dicɑbuu miɛkɛ nkɛ, ò nɛ́ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ɑ̃nnɛ́ muciɛ̀ o nùù.
25Potɛ́ tɛpɔ̀tɛ̀ yiɛ̀, kuyɛìnkù yóó ciitɛ́mu, kpɑnnɛ̀ wèè mɔ̀kɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ kòo ciitɛ́.
26Wèè cɑ̀ɑ̀ri o cicɛ kɛ bɛtì o yɔ̃, ò tu dɛbíyɛirɛ ndɛ dɛ̀ɛ̀ ɑ̃ɑ̃̀ ifɛi.
27M birɛ, kɑ̀ɑ í kémmú bɛ̀ dɑ nɑ́ɑ́ ntì ɑ yetɛ mɛciì nkó itié nyi.
28Siyɑ́ɑ̀bìsí yiɛ̀ nhɔ̃ɔ̃ soutɛ́mu kɛ́nɑ́kɛ́ wè í yɑ̀ dɛ̀ kɛ́cɑɑ̀rɛ̀ tibeéntì, kɛ̀ mɛyɛi nnɑɑti bɛnitiyɛibɛ.
29Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ fɛ̃́ũmmu sipɔɔ yɛmbɛ̀, kɛ́puotí tiyɛìntì.