Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Proverbio

Proverbio 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maymayat di nabiteg ay nalinteg mo din naong-ong ay maetek.
2Magay silbin di kinapasnek di ipogaw mo magay ammo na. Din man-aagag et nalaka ay maiaw-awan.
3Madadael di ipogaw babaen si kinaong-ong na, ngem si Diyos di pabasolena.
4Babaen si kinabaknang yan omad-ado di gagayyem, ngem din nabiteg yan olay din at-atik ay gayyem na et dokogan das sisya.
5Adi makalisi sin dosa din makaetek ya mangitistigos baken tet-ewa.
6Ad-ado di manganap si somigedana sin pangilan di nangato di saad na, yan gayyem di am-in ay ipogaw din waday idawat na.
7Din nabiteg yan dokogan din aag-i na, masepsep din gagayyem na. Mo kasapolanay badang, magay tomolong en sisya.
8Tolongam din awak mo ta man-adal ka, yan banolem din inadal mo ta somiged di biyag mo.
9Sigurado ay madosan to din makaetek ya mangitistigos baken tet-ewa.
10Adi maibagay di mayat ay biyag sin naong-ong, ngem masepsep ay lawlaway kanemnemana mo iturayan di bag-en din ari.
11Mo masirib ka, itpem di bonget mo. Kaidayawam mo palabsem di kamalin di gait mo.
12Mo bomonget di ari, kaman layon ay manngangaed, ngem mo malaydan et kaman din dono ay manibsibog si mola.
13Din naong-ong ay anak et ibabaina si ama na. Din makaibaw ay asawa ay babai et maiarig si danom ay tomedtetedted.
14Din beey ya kinabaknang yan mabalin ay itawid di ama ya ina, ngem din nanemneman ay asawa et sagot Diyos.
15Mandagaang to din nasadot ay ipogaw, tan adi mankotkoti mo adi et owat maseseyep.
16Din mantongpal si bilin et salaknibanan biyag na, ngem din ipogaw ay oway di iyaat na et matey.
17Din maseg-ang sin nabiteg yan kaman si Diyos di nangibolodana et gon-gonaan Diyos sisya.
18Soplitem din anak mo sin kakitkittoy da, tan wada pay laeng di namnama. Mo adi kan sopliten daida, kaman mon inturong daida si kateyan da.

19Kanayon ay manproblima din mabonget ay ipogaw. Mo badangam et masapol ay amagem kasin.
20Dengngem ya patiem di pamagbaga ta lomaing ka sin odi na.
21Ad-adoy planon di ipogaw, ngem si Diyos di mangipatongpal sin inkeddeng na ay mapasamak.
22Say nabanol et din kinapodnon di esa ay ipogaw. Maymayat di nabiteg mo din maetek.
23Mo egyatam ya patgem si Diyos, matagotago ka, et wada abey talnan di nemnem mo ya magay lawa ay mapasamak.
24Waday ipogaw ay palaloy sadot na. Owat nan kapayen din kanena, ngem adi na maidoo sin tepek na.
25Manemneman di magay ammo na mo ilaena di makalasoy ay masoplit, ngem din masirib et maitdoan babaen si pamagbaga.
26Palalo ay mangibabain di anak ay mangpasakit en ama na ya mangipakaan en ina na.
27Anak ko, mo isaldeng mo ay man-adal, omaddawi ka sin inadal mo.
28Din man-etek ay tistigo et laslasoyena di linteg. Kaman mam-is ay makan di pangibilangan di managbasol sin lawa.
29Enggay nakeddengan di makalasoy ya naong-ong ay manlak-am si soplit ya odom ay dosa.