Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yáasiↄ

Yáasiↄ 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kua taaside tàaesaide ũ maa dɛ kua sↄũ yãvãi'ona ũla.
2Ãia vĩa yã́zɛdↄ̃sai maao, wãa zↄ̃ↄ ì ń zã zɛ́waɛ.
3Gbɛ̃nazĩna faasaikɛ ì zɛ́ ↄ̃̀ↄkpaɛ̀, ↄ̃ ì Dii tàae e.
4Àizɛɛ ì to wà gbɛ̃na e dasi, taaside gbɛ̃na ì kɛ̃wàɛ.
5Seelade vãi a bↄ pão, ɛɛde a gí wɛ́tɛ̃a eio.
6Gbɛ̃́ daside ì kpalablena tↄnasi, gbɛ̃́pii ìↄ ye gbadana àↄ dɛ a gbɛ̃́ ũɛ.
7Taaside daɛↄ ì aà vũaaɛ, wa aà gbɛ̃naↄ kɛ̃awà o lↄo. Tó a wɛ̀ɛlɛ yã'ońnↄ, ìli ń e bɛo.
8Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ↄ̃nↄkũ ye azĩaiɛ, gbɛ̃́ pↄ́ ye dↄ̃ai ì maa e.
9Seelade vãi a bↄ pão, ɛɛde a midɛ.
10Lá namablea lí kↄ̃si ń sↄũoo, màa i kũ zↄ àↄ kible wɛ̃́ɛↄwao.
11Wɛzɛ̃na pↄ lí pa kpaao, lákaa tàaea mɛ́ aà ĩ́andãbↄ ũ.
12Kía zↄakaaá nↄ̀ↄmusu pũnaaɛ, aà nakɛnɛá mↄ̀sɛpisia sɛ̃waɛ.
13Nɛ́ sↄũ dɛ a mae ↄ̃̀ↄkpana ũɛ, nↄ sòlede dɛ lán ítↄ̃tↄ̃a zɛsaiwaɛ.
14Wì ua ń a àizɛɛo e mae túbi ũɛ, ãma nↄ laaide ea ì bↄ Dii kĩ́iɛ.
15Zígbiakɛ ì ń da i zↄ̃ↄ'oau, nↄana ì màade dɛ.
16Gbɛ̃́ pↄ́ ìↄ yãdilɛnɛ kũa aↄ aafiaɛ, gbɛ̃́ pↄ́ ì saka a kuau a ga.
17Gbɛ̃́ pↄ́ wɛ̃nadↄ̃̀ taasideɛ pↄ́ sɛ̃̀a Diiɛɛ, ↄ̃mɛ a aà yãkɛaↄ fĩaboɛ̀.
18Ǹ n nɛ́ toto a gↄↄwa, ãma ńsu to a gɛ̃agɛ̃ e à gao.

19Wa ↄ̃a zↄ̃ pↄkũmadeɛ aà fĩabo, tó n aà bò, aà boa aↄ lɛ́ vĩo.
20Lɛdama ma, totoa yãda, kɛ́ ǹ e ǹ ↄ̃nↄkũ zã́ yã́i.
21Làasoo ku gbɛ̃nazĩna nↄ̀sɛu dasi, ãma yã́ pↄ́ Dii zɛ̀ò mɛ́ a kɛ.
22Gbɛ̃kɛkɛanɛde mɛ́ ì ka gbɛ̃́ↄgu, kua taaside ũ maa dɛ kua ɛɛde ũa.
23Vĩakɛa Diiɛ ì mↄ́ ń wɛ̃nio, ade ì i kãa, vãi lí aà leo.
24Màade ì ↄgɛ̃ tau à fua blɛli gɛò a lɛ́ kĩ́i.
25Láanide gbɛ̃, mìsaide ì gↄ̃ laai vĩ. Wɛzɛ̃na gba laai, ì yãdada.
26Nɛ́ pↄ́ ì a mae gbɛ̃ mɛ́ ì a da yáá nɛ́ gia pↄ́ ì widamáɛ.
27Ma nɛ́, tó n kã́mabò ń lɛdamamaao, n pãalɛ yãdↄ̃aɛn we.
28Seelade pã ì yã́zɛde láanikɛ, vãikɛna ì yã́'ĩi mↄ́mↄ bɛ̃̀ɛ.
29Go looa gbɛ̃́laanikɛnaↄla, gbɛ̃aá sↄũↄ pↄ́ɛ ń kpɛsɛa.