Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Leemiso Maxaafaa

Leemiso Maxaafaa 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Worddo haasayaa haasayiya eeyyaappe ba de7on boree bainna hiyyeesa asi keha.
2Eri bainna minotai lo77o gidenna; hemettiiddi eesotiya uraikka wora bees.
3Issi issi asai ba eeyyatettan ba de7uwaa bashshees; yaatidi qassi GODAA bolli yiillotees.
4Duretettai daro laggeta gujjees; shin hiyyeesatettai de7iya laggetakka duuttees.
5Worddo markki qaxxayettennan beenna; wordduwaa haasayiyaageetikka kessi ekkokkona.
6Daro asai daannaa sinttaa koyees; coo immiya uraara asi ubbi dabbotees.
7Hiyyeesa asa a ishantti ubbai ixxoosona; hegaappekka aaruwaa a laggeti appe haakkoosona; i eta auddashidi kaallinkka, eti a gatti oittokkona.
8Aadhdhida eratettaa demmiyaagee bana siiqees; akeekaa qoraphphiyaagee lo77obaa demmees.
9Worddo markki qaxxayettennan attenna; wordduwaa haasayiyaageekka xayana.
10Azalla uraassi ishalo de7oi bessenna; hegaappekka aillee halaqata haariyoogee iitaa darees.
11Aawussi de7iya aadhdhida eratettai hanqquwaa mitissees; moorida urau atto giyoogeekka bonchchissees.
12Kawuwaa hanqqoi gaammuwaa gudettaa mala; shin a nashettai maataa aacissiya akkaa mala.
13Eeyya na7ai ba aawaa xaissees; ooshshanchcha machchiyaakka keetti ubbaton aattiyo aato mala.
14Issi asi keettaanne aquwaa ba aawaappe laattanau danddayees; shin akeekanchcha machchiyo GODAI immees.
15Coo zolppattiya uraayyo xiskkoi yees; ooso oottenna asi namisettees.
16Azazuwaa naagidi oottiya asi, ba shemppuwaa naagees; shin shenehoo giya asi haiqqees.
17Hiyyeesaassi kehiya asi GODAASSI tal77ees; GODAI he lo77o oosuwaa acuwaa qanxxees.
18Simmiyo menttoi de7ishin, ne naata seera; seerana xayikko, neeni eta bashshadasa.

19Hanqquwaa suulliya asi ba waagaa ekko; a aggaaga; neeni a ashshiyaabaa gidikko, haranttuwaakka neeni a hegaadan oottanaagee attenna.
20Zoriyaa siya; timirttiyaakka ekka. Yaatikko, neeni wurssettan aadhdhida eranchcha gidana.
21Asai darobaa halchchees; shin GODAI giidobai polettees.
22Asappe koyettiyaagee aggenna siiquwaa; worddanchcha gidanaappe hiyyeesa gidiyoogee keha.
23GODAASSI yayyiyoogee de7uwau kaalettees; assi yayyiya asi kallidi de7ees; iitabikka a bochchenna.
24Issi issi asai daro azalla; woxiyan tushkkido buddeenaakka pude baaranau waayettees.
25Neeni qilliicciyaagaa shocikko, akeekai paccidoogee cinccatettaa tamaarana; akeekanchcha asa neeni seerikko, i eratettaa demmana.
26Ba aawaa bonqqiya na7ai, ba aayyiyookka sooppe kessidi yedettiya na7ai, he na7ai yeellaanne kaushshaa ehiya na7a.
27Ta na7au, neeni zoriyaa siyiyoogaa aggidabaa gidikko, erau zokkuwaa zaaradasa.
28Worddo markkai suure pirddaa bolli qilliiccees; iita asaa doonai iitatettaa gubbidi mittees.
29Qilliicciyaageetussi pirddai, eeyyatussikka warai koshshees.