Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - YƐKOTINƆ̀

YƐKOTINƆ̀ 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Okpɑ̀ɑ̀tì Demmuyɛɛri yɔ̃ ò tié nyìì tié.
2A tú m birɛ ndɛ, m birɛ mɔ́mmɔnnɛ, kéntɛ́ n tié.
3Bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ɛ di ɑ wɛ̃rímú, bɑ́ɑ́ tũnnɛ bɛ̀ɛ̀ fétìnko bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ kó kucɛ.
4Demmuyɛɛri, bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ bɛ̀ í dò nkɛ́ nyɔ̃̀ mmɛnɑɑ̀ kperímɛ̀.
5Bɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo muɔ́ nkɛ́yɛ̃̀ nyikuɔ́ kɛ fɛ̃́ũ mbɛsénnìbɛ̀.
6Di níí duɔ́ mmɛnɑɑ̀ kperímɛ̀ wèè yóó kú, kɛ́duɔ́ mmɛnɑɑ̀ nwèè yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀,
7kòo yɑ̃̀ kɛ́yɛ̃̀ nho dɑwɑntì nɛ̀ o yɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀.
8Á nteénnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í nɔ ntinɑ́ɑǹtì nɛ̀ bɛ̀ bɔntóo bɛ̀.
9Mbekù weti weti kɛ kommu bɛsénnìbɛ̀ nɛ̀ bɛcĩ̀rìbɛ̀.
10Wèè pɛ̀tɛ́ onitiposɑ̀ù ò pɛ̀tɛ́mu, dɛ kóo nitipòkù wennimu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛdɛ̀ì.
11O dɔù ɔ̃ nhò tɑ̃́mu kòò dɔ̀ɔ̀ri bɛ kpɛrɛ kɛ̀ bɛ̀ cɔ̃̀ńtí.
12Ò í dɔɔri o dɔù mɛyɛi ò ò dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ o fòmmu mumɔu miɛkɛ.
13Kɛ wɑɑ̀ tipɑ̀ɑ̀kóntì kɛ pĩ mmutɔ̃mmú nɛ̀ diwɛ̀ì.
14Dɛ kóo nitipòkù dònnɛ̀ bɑ̀tóò kupotɑɑ́ nkou nwe kɛ wɑɑ̀nní o diitì dɛdɛ́tirɛ̀.
15Ò ɔ̃ɔ̃ entɛ kɛ̀ dɛ̀ kpɑɑ́ uumu kòo bénnɛ́ kɛ́duɔ́ nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ, kɛ́duɔ́ mbɛtɔ̃mbɛ̀ mutɔ̃mmú.
16Dɛ kóo nitipòkù weè ɔ̃ɔ̃ totí o yɛ̀mmɛ̀ kɛ́dontɛ́nɛ̀ o díítí kɛtenkɛ̀ kɛ́fííkú dɛtie ndɛ̀ɛ̀ pɛí.
17Ò ɔ̃ mpĩ́ mmutɔ̃mmú nɛ̀ tikɔ̃nyɑuti nti ò ɔ̃ɔ̃ í nkɑri kɛ mmɛí o nɔu.
18Ò ɔ̃ nwúó nho tɔ̃mmú kérímɛ̀ mmɛ kòo fìtírɛ̀ níí nyié nkɛ́cɔ́ú.

19Tɛpɑ̀ɑ̀kondìtɛ̀ í yiɛ̀ o nɔu miɛkɛ, kòò dùɔ̀kù mupɑ̀ɑ̀kómmú.
20Kɛ teénnɛ̀ bɛsénnìbɛ̀, kɛ niti kɛ pɑ̃ɑ̃ mbɛcĩ̀rìbɛ̀.
21Ò í yĩɛ̃̀kù muséé, kɛ yɛ̃́ ò cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ bɛmɔu mɔ̀kɛmɛ̀ tiyɑɑ̀dɑ́ndɑ́tíntì.
22Kòò dùɔ̀kù tiyɑɑ̀cɛ̃́ɛ̃́tì, kɛ dɑɑti tiyɑɑ̀kpetì wũɔ̃tì tìì dò ndɛ́ú dɛ́ú.
23Kɛ̀ bɛ̀ dé o dɔù dihɛì miɛkɛ kòò kɔkɛ́ bɛkótíbɛ̀ kó ditĩ̀nnì.
24Kòò dùɔ̀kù tiyɑ̀ɑ̀tì kɛ fiiti, kɛ fiitinɛ̀ inɑɑkũ̀ɔ̃ mbɛpotɑmbɛ̀.
25Kɛ kpeńnì kɛ̀ bɛ̀ ò sɑ̃ntí, ò í yĩɛ̃̀kù nɑnkɛ.
26Kɛ nɑ́ɑ́ mmɛciì nkó tinɑ́ɑǹtì, kɛ tiènnɛ̀ diwɛ̀ì.
27Kɛ dɑkɛ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛ́í, ò í dé mutɔ̃mmú.
28Kòo bí ò sɑ̃ntí kòo dɔù ò dɛ̀úkùnko.
29Koò sɑ̃ntí kɛ tú: Bɛnitiposɑ̀ɑ̀bɛ̀ bomu kɑ̀ɑ nɛ́ bɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛmɔu.
30Diwɛ̀ì pɛ̃nkùmu kɛ̀ kuwenniku deu, onitipòkù wèè dé Kuyie mbɛ̀ we nsɑ̃ntí.
31Yietínɛ̀ we o tɔ̃mmú kɛ́ nhò sɑ̃ntí dihɛì dimɔu o tɔ̃mmú kpɛ́í.