Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - YƐKOTINƆ̀

YƐKOTINƆ̀ 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ntɛ Sɑdomɔɔ kotinɔ̀ tɛyɛ̀ Sudɑɑ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Esekiɑsi kɔbɛ wɑ̃̀ri yɛ̀.
2Dɛ̀ tu Kuyie nkó disɑ̃nni ndi kù bo sɔnnɛmɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ tú bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kpɛri bɛ̀ bo wénnímɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀.
3Ti í yɛ̃́ mɛ̀ɛ̀ botí kɛĩ́nkɛ̀ youtimɛ̀ mɑ̀mɛ̀, nɛ̀ kɛtenkɛ̀ cũmpumɛ mɑmɛ̀ ti í mɛ nyɛ̃́ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀.
4Ũtɛ́ mɛsɔɔ mɛyɔ̃́ɔ̃̀ nkɛ̀ mɛ̀ɛ wenkɛ, wèè dɔ̀ɔ̀ri tisɑ̃tì kòo nɑ kɛ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ sɑ̀ɑ̀rɛ̀.
5Dɛitɛ onitiyɛiwe okpɑ̀ɑ̀tì tɑkɛ́ kɛ̀ timɔ́mmɔntii kpénkùnnɛ o kpɑ̀tì.
6Bɑ́ ndɛ́úkùnko ɑmɑ́ɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì ììkɛ̀, bɑ́ mbeúnɛ̀ ɑmɑ́ɑ̀ bɛnitidiɛbɛ̀.
7Bɛ̀ bo dɑ deemmɛ̀ dɛɛ̀ tɔ̃ũnɛ̀ bɛ̀ bo dɑ kɛ̃́kummɛ̀ onitidiɛwè ììkɛ̀.
8Bɑ́ ncɑ̃ɑ̃ ɑ bo yúmɛ̀ tibeéntì kɛ̀ dɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ ɑ yu wè bo beé nho kpɛti kɑ̀ɑ sĩntɛ.
9Kɑ̀ɑ mɔ̀kɛnɛ̀ ɑ kou tìmɑtì ɑ ò yɑ̀ kɛ̀ dí tì tũ̀ntɛ, ɑ nɛ́ bɑ́ɑ́ nɑ́kɛ́ otɔù kó disɔ̀rì kpɛti,
10ò yɑ̀ɑ̀ bo ti kèèmɛ̀ kɛ dɑ sɑ̃́mmú kɑ̀ɑ mɔ́ntɛ́ dɛ̀ yĩ́mɛ̀ kɛ̀ tì yɛ̀nní ɑ nùù.
11Tinɑ́ɑǹtì tìì bɛ́i nkɛ wenni tì dònnɛ̀ kusɑ̃rìkù sɑ̀ɑ̀kù nku, bɛ̀ dɑ̀ri kù mɛsɔɔ nnɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì.
12Mɛciì nyiɛ̀ mbɛ́i ntìì nɑ́ɑǹtì dònnɛ̀ mubiɛrìmɑ́mɑ́ɑ́ mmu nɛ̀ mɛsɔɔfĩmmɛ wèè tì yie nho borɛ̀.
13Mɛnɛ́buo ndòmmɛ̀ kuyiìnkù mɔ̀nnì kɛ kpénkùnko onìtì, ditɔ̃nnì sɑ̀ɑ̀rì mɛ ndò nwèè dì tɔ̃ nho borɛ̀.
14Wèè pɛ̀ɛ̀ri o kpɛrɛ ò dònnɛ̀ kuyɑɑkù nku nɛ̀ tiwɛticítì tìì í yóó ni.
15Wèè mɔ̀kɛ mɛminnímɛ̀ ò bo nɑ kɛ́ceetɛ okpɑ̀ɑ̀tì yɛ̀mmɛ̀ kɛ̀ tinɑ́ɑǹnɑtì tɑɑ̀ onìtì nɛ̀ o kṹɔ̃̀o.
16Kɑ̀ɑ yɑ̀ mɛcekùɔ̀ ndi kɛ́bennɛ́, kɑ̀ɑ tontɛ́ ɑ yɑ̀ɑ̀ bo mɛ̀ tɔ̃́.
17Bɑ́ ncɑ̃ɑ̃ ɑ cɛ̃pɛɛtitɔù cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ò yɑ̀ɑ̀ bo dɑ pɛ̃̀ nkɛ dɑ sĩntɛnɛ̀.
18Onìtì wèè nɑ̀ɑ́ nhotɔù kó mɛyɛi nhò dònnɛ̀ didùrì ndi nɛ̀ disiè nɛ̀ dipencɔ̀ù.

19Kɑ̀ɑ yɛ̀mmɛ̀ nɑɑtinɛ̀ onitiyɛiwe, mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ yiè, dɛ̀ ɔ̃ ndɑ dònnɛ̀ ɑ cɑ́ɑ́nnɛ̀ dinìnnì dìì keutɛ́ dìndi, kɛ cómmúnɛ̀ kutɑ̀ɑ̀ku kùù kpeutí.
20Kɑ̀ɑ dìè mmɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ yiɛ̀ ndɛ̀ dònnɛ̀ ɑ dɑ̀tɛ́ o yɑɑ̀bòrì ndi muséé mmɔ̀nnì, kɛ ɑ̃nnɛ́ o mɔnnɛ mɛtekɑ̃ɑ̃̀.
21Kɛ̀ dikònnì bo ɑ dootitɔù, duɔ́ nwe kòo di, kɛ̀ sinɛ́yɛ̃ĩ ò bo, duɔ́ nwe kòo yɑ̃̀.
22Kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ri mɛmmɛ ɑ cou yɛhɑ̃ɑ̃kũɔ̃ nyɛ o yuu ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ Kuyie nyóó dɛ̀ ndɑ yietí.
23Kubɑkù yoú kó kuyɑɑkù tɔuní fɛtɑɑfɛ̀ nfɛ, kɛ̀ siyɑ́ɑ̀bìsí ce nkɛmiɛkɛ.
24A bo mbomɛ̀ difii kɛ kpɛ̃nkɛ́ dɛ̀ tɔ̃ũnɛ̀mu ɑ bo nhɑ̃nnɛ̀mɛ̀ onitipòkù yɛkpɑ̀rɛ̀ yiɛ̀.
25Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì tìì yɛ̀nní dɛdɛ́tirɛ̀ tì dònnɛ̀ mɛnɛ́buo mmɛ kɛ bónkùnko kuníí.
26Onitisɑ̀ù wèè yóu kɛ̀ bɛyɛibɛ ò soutɛ́ ò dònnɛ̀ tɛbintɛ ntɛ yoo dinɛ́bòrì dìì kó mɛniɛ ncɑ̀kɛ.
27Dɛ̀ í wenni ɑ bo dimɛ̀ mɛcekùɔ̀ mmɛdiɛ̀, yoo ɑ bo ndɔ́mɛ̀ disɑ̃nni mɛdiɛ̀.
28Onìtì wèè í pĩĩ nho miɛkɛ ò dònnɛ̀ dihɛì dìì í bɑɑ dìndi dimɑ́ɑ̀.