Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - YƐKOTINƆ̀

YƐKOTINƆ̀ 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dɛbirɛ dɛ̀ɛ̀ ciì dɛɛ̀ yìé ndɛ cicɛ tié, dɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ tɛfentɛ̀ dɛ̀ í yíé nhòmɔù kpɛti.
2Onitisɑ̀ù nɑ́ɑǹtì ò pɛí mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ, kòo yɛiwe ɔ̃ nwɑnti kɛ́dɔɔ̀ mɛyɛi.
3Wèè yɛ̃́ ò nɑ̀ɑ́ nkɛ tú mù weè kɑ̃nkɛ́ o fòmmu, wèè í yɛ̃́ ò nɑ̀ɑ́ nkɛ tú mù kòò cɑ̀ɑ̀ri o kɔ̃mu.
4Otɔ̃nnɛ́díétì í pɛ́ú ò dɔ́ dɛ̀, wèè dɔ́ mutɔ̃mmú weè dɛ̀ piɛti.
5Onitisɑ̀ù í dɔ́ siyɑ́ɑ̀bìsí, kòo nitiyɛiwe cɑɑ̀ri kɛ ɑ̃ɑ̃̀ omɑ́ɑ̀ ifɛi.
6Wèè dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ ɔ̃ nhò kɑ̃nkɛ́mu, kòo nitiyɛiwe yɛi nhò fétìnko.
7Bɛ̀mɑbɛ̀ ɔ̃ ndɔɔri kɛ dò mbɛ̀ kpɑ̀ɑ̀tirì bɑ́ bɛ̀ nɛ́ í mɔkɛ dɛ̀mɑrɛ̀, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ ndɔɔri kɛ dò mbɛ̀ tu bɛcĩ̀rìbɛ̀ kɛ̀ nɛ́ mɔkɛ dɛmɔu.
8Tikpɑ̀tì yiɛ̀ nhɔ̃ɔ̃ yietí mɔ̀nnì mɑrì kɛ́dɛɛtɛ́ o fòmmu, ocĩ̀rì yie í yĩɛ̃̀kù tìmɑtì.
9Onitisɑ̀ù dònnɛ̀ fìtírɛ̀ dɛ̀ɛ̀ cɔ̀ú dɛ̀ndɛ, kòo yɛiwe dònnɛ̀ fìtírɛ̀ dɛ̀ɛ̀ ku.
10Tɛpɔ̀tɛ̀ yiɛ̀ nce nyɛkpɑ̀rɛ̀ nyɛ, wèè ciì kòò yìé nyitié.
11Bɛ̀ wɑɑ́ ntìì kpɑ̀tì pɛ́u dimɔ̀nnì dimɑ́ɑ̀ tì dèu mɛcɑ̃ɑ̃ mmɛ, bɛ̀ wɑɑ̀ ntì sɑ́m̀pɔ́ sɑ́m̀pɔ́ tiì dɛ̀úkú.
12Kɑ̀ɑ kèḿmú dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ mɔntɛ́ dɛ̀ cɑ̀ɑ̀ri mɛyɛ̀mmɛ̀ mmɛ, kɑ̀ɑ dɔ́ dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ dɛ̀ pɛ̀tɛ́, dɛ̀ duɔ̀ mufòmmu mmu.
13Wèè yetɛ itié nhò bo yɑ̀ dɛ kó tiyeti, wèè yetɛ ikuɔ́ kòo yɑ̀ dɛ kó mucɔ̃́ntimu.
14Mɛciì nyiɛ̀ nkó itié nyiì duɔ̀ mmufòmmu, kɛ dɛɛrí onìtì nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ nɑ nhò tɔní mukṹṹ.
15Bɛ̀ dému mɛciì nyiɛ̀, kòo nitiyɛiwe borimɛ yóù.
16Mɛciì nyiɛ̀ nhɔ̃ɔ̃ totí o yɛ̀mmɛ̀ mmɛ kɛ́dɔɔ̀ tìmɑtì, kɛ̀ kuyɛìnkù bɛnkú ku yɛìntì.
17Ditɔ̃nnì yɛiri wɑɑ̀ mɛyɛi mmɛ, kɛ̀ ditɔ̃nnì sɑ̀ɑ̀rì tì tũ̀nni.
18Wèè yetɛ itié nhò yóó nɑɑ́ nfɛdɑwɑnfɛ̀ nfɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò sènkɛ̀rì, wèè yie nyitié kɛ̀ bɛ̀ɛ ò sɑ̃ntɛ.

19Kòo nìtì dɔ́ dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ dɛ̀ pɛ̀tɛ́ dɛ̀ ɔ̃ nhò nɑɑtimu. Bɛnitiyɛibɛ biɛ í dɔ́ kɛ́yóu mɛyɛi.
20Wèè nɛitinɛ̀ mɛciì nyɛmbɛ̀ ò ɔ̃ɔ̃ ciitɛ́mu, wèè nɛitinɛ̀ tiyɛìntì kòo nɑɑ́ nkuyɛìnkù.
21Mɛyɛi ntũ̀ mbɛnitiyɛibɛ mbɛ, kɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ ntu bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀ kó mucɔ̃́ntimu.
22Mɛsɑ̀ɑ̀ nyiɛ̀ mbí ɔ̃ sɔɔtɛ́ o kpɛrɛ ndɛ, kòo nitiyɛiwe kpɛrɛ nɑɑ́ mbɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀ kpɛrɛ.
23Bɛcĩ̀rìbɛ̀ pɑɑ mpɛímu mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɔ̃ mbɛ̀ í wenni mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í.
24Wèè í puotì o birɛ, ò í dɛ̀ dɔ́, wèè dɛ̀ dɔ́ weè dɛ̀ tiè.
25Onitisɑ̀ù í mɔ́nnì ò yo mmù, onitiyɛiwe weè mɔ́nnì ò yo mmù.