Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - YƐKOTINƆ̀

YƐKOTINƆ̀ 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A yɛ̀mmɛ̀ bɑ́ nnɑɑtinɛ̀ nɑnkɛ, ɑ í yɛ̃́ tìì yóó tuɔkɛní yíe.
2Yóu kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ bɛɛ̀ dɑ sɑ̃ntɛ, bɑ́ nsɑ̃ntí ɑmɑ́ɑ̀. Opɔ̀ɔ̀ weè dɑ sɑ̃ntɛ dɛ̀ bɑ́ ntu ɑ mɔ́mmuɔ.
3Ditɑ̃́rì cɛ̃́ɛ̃̀mu kɛ̀ mubirímú cɛ̃́ɛ̃̀, kɛ̀ kuyɛìnkù nɑupíɛ́ cɛ̃́ɛ̃̀ kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛmmɛ.
4Kuyonku sĩ̀mmu kɛ kunɑupíɛ́ yóù, we nnɛ́ bo dɑ́ɑ́tí kɛ́cómmú mɛpómmɛ̀ ììkɛ̀?
5Kòo nìtì dɑ kpɑnnɛ̀ ɑ ììkɛ̀, dɛ̀ tɔ̃ũnɛ̀ ò bo ndɑ dɔ́mɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ sɔ̀ri.
6Kɑ̀ɑ nɛ́po dɑ kpɑnnɛ̀ dɛ̀ tu ɑ kó mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ, kɑ̀ɑ dootitɔù dɑ ɔrí dɛ̀ tu ɑ kó mɛyɛi mmɛ.
7Wèè di kɛ sɑ̀nnɛ̀ nweè nɑ̀ù mɛcekùɔ̀, dikònnì bo wè bɑ́ dɛ̀ɛ̀ tii dɛ̀ ɔ̃ nhò nɑɑtimu.
8Wèè yɛ̀ o ɛì kɛ centì cèntì ò dònnɛ̀ tɛnɔ̀tɛ̀ ntɛ tɛ̀ɛ̀ dɛ̀tɛ́nɛ̀ tɛ yĩ́ɛ̃̀ntì.
9Mɛkɔpempemmɛ̀ nɛ̀ tùdɑ̀ɑ̀rí dɛ̀ nɑɑti mɛyɛ̀mmɛ̀ mmɛ kɛ̀ kunɛ́ponɑɑtí pɛ̃ɛ̃tɛ́ ɑ bo ntɑ̃́mɛ̀ ɑmɑ́ɑ̀.
10A bɑ́ɑ́ yóu ɑ nɛ́pobɛ̀, ɑ mɛ mbɑ́ɑ́ yóu ɑ cicɛ nɛ́pobɛ̀, kɛ̀ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ dɑ tùɔ̀kɛ ɑ bɑ́ɑ́ kɔtɛ ɑ tebitɛ borɛ̀, ɑ cɛ̃pɛɛtitɔù tɔ̃ũnɛ̀mu ɑ tebitɛ tɛ̀ɛ̀ dɛ́tirì.
11M birɛ, nciì kɛ́nɑ́ríkùnko n yɛ̀mmɛ̀, kɛ n níí nɑ kɛ́tɛ̃́nnɛ́ bɛ̀ɛ̀ n sènku tinɑ́ɑǹtì.
12Mɛciì nyiɛ̀ nhɔ̃ɔ̃ yɑ̀ní mɛyɛi nkɛ́sɔrimu kɛ̀ kuyɛìnkù nkéróo kɛ̀ mɛ̀ɛ kù pĩ́.
13Kɑ̀ɑ í yɛ̃́ wèè dɑ mɔkɛnɛ̀ dibɑ̀nnì kòo tɔù yɛ̃ nhò bo dì yietí, cɔutɛ́ o yɑɑ̀bòrì kɛ̀ dì nduɔ́ ɑ borɛ̀ ɑ í ò yɛ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í.
14Kɑ̀ɑ dɔu nhɑ kou mɛkperímɛ̀ dikṹnweńnì, dɛ kó mudɔummu ɔ̃ ndò ndisɑ̃́ɑ̃̀nnì ndi o kpɛ́í.
15Onitipòkù yɛkpɑ̀rɛ̀ yiɛ̀ dònnɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ ɔ̃ɔ̃ ni kɛ̀ yɛ̀ɛ̀ nɛ́sĩ̀mbɑkɛ̀ ndóú yɛ̀nyɛ sɑ̃́ɑ̃̀.
16Wèè bo nɑ kɛ́pikú kuyɑɑkù yoo mɛkùɔ̀ mmɛ̀ɛ̀ yìɛ̀tɛ, weè bo nɑ kɛ́pĩ́ ndɛ kóo nitipòkù.
17Timɑ́tì sɔ̃̀ṹmɛ̀ titɛtì, mɛɛ̀ botí nku onìtì tũ̀nnimɛ̀ otɔù yɛ̀mmɛ̀.
18Wèè píenko mutie weè cɑ̀ɑ́ mmu bɛ. Wèè yɑ̀rí wèè ò bɑkɛ́ mutɔ̃mmú kòò piɛti mɛsɑ̀ɑ̀.

19A ɔ̃ɔ̃ síékɛ́ mɛniɛ nkɛ́yɑ̀ mɛ̀ɛ̀ botí ɑ ììkɛ̀, otɔù ɔ̃ɔ̃ mɛ nyɑ̀ ɑ yɛ̀mmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ ò teennɛ̀.
20Kudɔnkù í diɛ̀ mmɛ̀ɛ̀ botí bɛcíríbɛ̀, onìtì í mɛ ndiɛ̀ nhò dɔ́ dɛ̀.
21Bɛ̀ yɑ́únɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ mmu mɛsɔɔ nnɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì, bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ bɑntɛ́ onìtì dòmmɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì nti o kpɛ́í.
22Kɑ̀ɑ ti kuyɛìnkù dituò mɛdibii kɔ̃mɛ ɑ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ kù yɑ̀tɛnɛ̀ ku yɛìntì.
23Ndɑkɛ ɑ wũɔ̃ kpɛ́í nkɛ̀ ì tɑɑ̀.
24Onìtì ɔ̃ɔ̃ í mmɔkɛmɛ̀ o kpɛrɛ sɑ̃́ɑ̃̀, tikpɑ̀tì ɔ̃ɔ̃ í mmɛ nsɔkɛ́ sɑ̃́ɑ̃̀.
25Kɛ̀ timútì dèè kɛ̀ tipɑ̀ntì mu nyí yɛ̀nní, kɛ̃ĩ́ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kpɛti kɛ́nkémmúnɛ̀ tipɑ̀ntì bo yɛ̀nnímɛ̀.
26Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ kɛ̃ĩ́ tipecìtì kɛ́duɔkɛnɛ̀ tiyɑ̀ɑ̀tì nti, kɛ fítɛ́ yɛbɔdɑkɛ̀ kɛ́donnɛ̀ dɛpɑɑ.
27A bɔmiɛ̀ nyó ndɑ sɑ̀nnɛ̀mu, kɑ̀ɑ piínɛ̀ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ ɑ tɔ̃mbɛ̀.