Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - YƐKOTINƆ̀

YƐKOTINƆ̀ 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wèè dɔ́ kɛ́ciitɛ́ weè yie nyitié, kuyɛìnkù kuù í kemmu itié.
2Kuyie nhɔ̃ɔ̃ pɛ́nsìrì wèè dɔɔ̀rìmɛ̀ wenni wènwe, kɛ́bekɛ́nɛ̀ wèè yɛ̀mmɛ̀ í wenni.
3Òmɔù ɔ̃ɔ̃ í nfìí nhomɑ́ɑ̀ nɛ̀ kuyonku, wèè dɔ̀ɔ̀ri Kuyie ndɔ́mɛ̀ weè ɔ̃ nfííkú.
4Onitiposɑ̀ù duɔ̀ nho dɔù nwe kuyɛǹnɑɑtí, kòo yɛiwe do mmumɔmmú mùù cɑ̀ɑ́ nho dɔù.
5Bɛnitisɑ̀ɑ̀bɛ̀ kó mɛyɛ̀mmɛ̀ tu mɛsɑ̀ɑ̀mɛ̀ mmɛ, kɛ̀ bɛyɛibɛ kɔ̃mɛ tú mɛ̀ɛ̀ ɔ̃ ndɔ́ kɛ́ciitɛ́.
6Bɛyɛibɛ nɑ́ɑǹtì tu didíiǹtɑ̃́rì ndi dìì kɔ̀ù, kɛ̀ bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀ kpɛti tú tìì dɛɛrí bɛtɔbɛ̀ nɛ̀ mukṹṹ.
7Kɛ̀ bɛnitiyɛibɛ do bɛ kpɛrɛ mɑrɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í nkpɑɑ́, bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀ cɛ̃́ĩ siì ɔ̃ nfííkú teii.
8Bɛ̀ sɑ̃ntí wèè ciì wènwe, kɛ sɑ̃́ɑ̃́ nkuyɛìnkù.
9A bo mmɔkɛmɛ̀ otɔ̃ntì òmɑ́ɑ̀ dɛ̀ tɔ̃ũnɛ̀ ɑ bo dɛ́úkùnnɛmɛ̀ ɑmɑ́ɑ̀ kɛ mɔ́ntɛ́ mudiì.
10Onitisɑ̀ù ɔ̃ ndɑkɛmu o wũɔ̃ kpɛ́í, kòo yɛiwe miɛkɛ ì cɔ̀ú.
11Wèè kuuti kupɑku weè mɔ̀kɛ tidiitì, wèè firì dɛtetìrɛ̀ ò í ciì.
12Bɛnitiyɛibɛ dɔ́ mucɔ̃́ntimu yɛimu mmu, bɛnitisɑ̀ɑ̀bɛ̀ bɛɛ̀ ɔ̃ɔ̃ cɔ̃ntɛ.
13Onitiyɛiwe nɑ́ɑǹtì ò pĩĩ mmu, kòo sɑ̀ù ɔ̃ɔ̃ yɛ̀ bɑ́ tìì miɛkɛ.
14Onìtì piɛti mɛsɑ̀ɑ̀ nho nɑ́ɑǹtì miɛkɛ nkɛ, bɛ̀ piɛti mɛ̀ɛ̀ botí mucɔ̃́ntimu mutɔ̃mmú miɛkɛ.
15Kuyɛìnkù yɛ̀mmɛ̀ ɔ̃ ndo nkù dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ wennimu, wèè ciì kòò yìé nyitié.
16Kuyɛìnkù kuù miɛkɛ cɔ́ú mmɛcɑ̃ɑ̃, wèè ciì kòò sɔ̀rì o miɛkɛ.
17Wèè nɑ̀ɑ́ ntimɔ́mmɔnti weè tũ̀nni tinɑ́ɑǹtì, wèè nɑ̀ɑ́ nsiyɑ́ɑ̀bìsí kòò tì cɑ̀ɑ̀ri.
18Wèè nùù yɑu o nɑ́ɑǹtì kɔ̀ùrìmu disiè kɔ̃mɛ, wèè ciì kòo nɑ́ɑǹtì miɛkùnko.

19Timɔ́mmɔnti ɔ̃ mbomu sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ̀ siyɑ́ɑ̀bìsí pɛ̃nkù mɛcɑ̃ɑ̃.
20Bɛ̀ɛ̀ wɑnti mɛyɛi mbɛ̀ tu bɛniticiìmbɛ̀ mbɛ, bɛ̀ɛ̀ tiè nyitié nsɑ̀ɑ̀yì kɛ̀ bɛ̀ piɛti diwɛ̀ì.
21Mɛyɛi mmɑmɛ̀ í tuɔ̀kùní bɛnitisɑ̀ɑ̀bɛ̀, mɛ̀ tùɔ̀kùní bɛyɛibɛ mbɛ.
22Kuyie nyí dɔ́ siyɑ́ɑ̀bìsí yɛmbɛ̀, kù dɔ́ timɔ́mmɔnti yɛmbɛ̀ mbɛ.
23Wèè ciì ò í pɔtì o ciì, kuyɛìnkù kuù bɛnkú ku yɛìntì.
24Wèè dɔ́ mutɔ̃mmú weè nɑɑ̀ nhokpɑ̀ɑ̀tì, kòo tɔ̃nnɛ́díétì nɑɑ̀ nkudɑɑkù.
25Iyɛntotí yɔku onìtì nwe kɛ̀ tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì ò kpénkùnko.
26Onitisɑ̀ù bɛnkú o kou kucɛ sɑ̀ɑ̀kù nku, kòo nitiyɛiwe ò fétìnko.
27Otɔ̃nnɛ́díétì í cɑ́ɑ́ nyiorimɑɑ, dɛ̀ɛ̀ wenni onìtì kpɛ́í dɛɛ̀ tu mutɔ̃mmú.
28Wèè yìé nKuyie nkpɛti ò kèrí mufòmmu kó kucɛ nku, dɛ kó kucɛ í kɔrìnɛ̀ mukṹṹ mborɛ̀.