Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - YƐKOTINƆ̀

YƐKOTINƆ̀ 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Onìtì ɔ̃ɔ̃ nɑ́kɛ́ ò yóó dɔɔ̀ tìnti kɛ̀ Kuyie nkuù nɛ́ yɛ̃́ tìì yóó dɔɔ̀.
2Onìtì yɛ̀mmɛ̀ ɔ̃ ndò nho dɔɔ̀rìmɛ̀ mɛmɔu wennimu, Kuyie nkuù nɛ́ yɛ̃́ bɑ́ wè o yɛ̀mmɛ̀.
3A dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ tì, duɔ́ nti Kuyie nhɑ bo yɑ̀ tì dɔ̀ɔ̀mɛ̀.
4Kuyie ndɔ̀ɔ̀ bɑ́ dɛ̀ kɛ yɛ̃́mu kù dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mùù kpɛ́í, bɑ́ onitiyɛiwe kù ò dɔ̀ɔ̀ diyiè yɛiri kpɛ́í nkɛ.
5Kuyie nyí dɔ́ sifeí yɛmbɛ̀ kù yóó bɛ̀ kpetínnɛ́mu.
6Mɛsɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ timɔ́mmɔnti dɛɛ̀ tũ̀nni mɛyɛi, kɑ̀ɑ dé Kuyie nhɑ ɔ̃ɔ̃ yóumu mɛyɛi.
7Kɛ̀ Kuyie mpɛ́nsìrì onìtì borimɛ bɑ́ o dootitɔbɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ ò nɑrikɛnɛ̀mu.
8Kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ɛ̀ wenni kɛ pɛ̀tɛ́ sɑ́m̀pɔ́ dɛ̀ tɔ̃ũnɛ̀ ɑ bo dɔɔ̀mɛ̀ dɛ̀ɛ̀ í wenni kɛ́pɛ́tɛ́ mɛdiɛ̀.
9Onìtì ɔ̃ nwúómmu ò yóó dɔɔ̀ tì kɛ̀ Kuyie nkuù nɛ́ nte kòò tì dɔ̀ɔ̀.
10Okpɑ̀ɑ̀tì bekùnɛ̀ Kuyie nkó muwɛ̃rímú mmu ò ɔ̃ɔ̃ í nyetɛ́ o beéntì miɛkɛ.
11Kuyie ndɔ́ tí mbeú kɛ̀ dɛ̀ wennimu, kuù ɑ̃nnɛ́ tɛbiètɛ̀ ti bo mbeú mɛ̀ɛ̀ botí.
12Okpɑ̀ɑ̀tì í dɔ́ bɛ̀ɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ í wenni, wèè dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ɛ̀ wenni weè kpɑ̀tì ɔ̃ nfííkú.
13Okpɑ̀ɑ̀tì dɔ́ wèè nɑ̀ɑ́ wènwe weti weti, kɛ dɔ́ wèè nɑ̀ɑ́ ntimɔ́mmɔnti.
14Kòo kpɑ̀ɑ̀tì miɛkɛ pɛikɛ ò bo nɑ kɛ́kuɔ onìtì, mɛciì nyiɛ̀ nweè bo nɑ kɛ́bónkùnnɛ okpɑ̀ɑ̀tì miɛkɛ.
15Okpɑ̀ɑ̀tì wɛ̀ì duɔ̀ mmufòmmu mmu, kòò dɔ̀ɔ̀ri mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ ndò nfɛtɑboofɛ.
16A bo mmɔkɛmɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ dɛ̀ tɔ̃ũnɛ̀ ɑ bo mmɔkɛmɛ̀ mɛsɔɔ, kɑ̀ɑ bo nciìmɛ̀ tɔ̃ũnɛ̀ ɑ bo mmɔkɛmɛ̀ idíítí.
17Bɛnitisɑ̀ɑ̀bɛ̀ yennínɛ̀mu mɛyɛi nkó kucɛ, wèè dɑ̀kɛ o borimɛ kpɛ́í nhò dɔ́ o fòmmu mmu.
18Tɛpɔ̀tɛ̀ tɛɛ̀ ɔ̃ɔ̃ niitɛ́ kɛ́pĩ́ nhonìtì kóo cɑ̀kɛ, tɛfentɛ̀ tɛɛ̀ ɔ̃ɔ̃ niitɛ́ kɛ pĩ́ nhonìtì kòo do.

19A bo nwɛ̃nnɛ́mɛ̀ bɛnitisɑ̀ɑ̀bɛ̀ kɛ kpɑ ɑ kpɛrɛ dɛ̀ tɔ̃ũnɛ̀ ɑ bo wɛ̃nnɛ́nɛ̀mɛ̀ sifeí yɛmbɛ̀ kɛ̀ dí totí bɛ̀ ɛí dɛ̀.
20Kɑ̀ɑ totí ɑ yɛ̀mmɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ ɑ bo yɑ̀ diwɛ̀ì, wèè duɔ́ nhomɑ́ɑ̀ Kuyie ndɛ̀ bo nhò nɑɑti.
21Wèè nɑ̀ɑ́ ntinɑ́ɑǹtì tìì wenni bɛ̀ we ntú mɛciì nyiɛ̀, wèè nɑ̀ɑ́ ntinɑ́ɑnnɑtì bɛ̀ yìé nweè kpɛti.
22Bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ mɛciì mɛ̀ bɛ̀ duɔ̀ mmufòmmu mmu, kɛ̀ kuyɛìnkù yɛìntì kù kɔ̀ù.
23Mɛciì nyiɛ̀ nhɔ̃ɔ̃ totí o yɛ̀mmɛ̀ mmɛ kɛ bɛ́i nkɛ̀ bɛ̀ mɛ nyié nho nɑ́ɑǹtì.
24Tinɑ́ɑǹnɑtì dònnɛ̀ mɛcekùɔ̀ mmɛ kɛ wɛɛti dinùù, kɛ duɔ̀ nkukɔ̃ǹnɑɑtí.
25Onìtì yɛ̀mmɛ̀ ɔ̃ ndò nho borimɛ wennimu kɛ̀ mɛ̀ nɛ́ ò kɔ̀rinɛ̀ mukṹṹ.
26Dikònnì diì ɔ̃ nte kòo nìtìi pĩ́ mmutɔ̃mmú, kɛ yɛ̃́ ò dɔ́mɛ̀ kɛ́di.
27Onitiyɛiwe wɑɑ̀ mmɛyɛi mmɛ kòo nɑ́ɑǹtì tùɔ̀ mmuhɑ̃ɑ̃́ nkɔ̃mɛ.
28Onitiyɛiwe wɑɑ̀ nyɛkpɑ̀rɛ̀ nyɛ, kòo nɑ́ɑntɔutì tɔ̃̀ũ̀ tinɛ́potì.
29Onitiyonkuwe ciì mbɛnìtìbɛ̀ mbɛ kɛ bɛ̀ tɑnnìnko mɛyɛi nkó kucɛ.
30Wèè ũ̀ṹ nkɛ mɑɑ́ nho bɛ̀nnì kɛ dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ mɛyɛi, nhò mɛ̀ dɔ̀ɔ̀mu kɛ dèè.
31Tiyùpɛ̀ítì tu kusɑ̃rìkù sɑ̀ɑ̀kù nku, kɛ yɛ̃́ mufòmmu okùmù tumɛ̀ bɛnitisɑ̀ɑ̀bɛ̀ kó mucɔ̃́ntimu mmu.
32Onitidɔ̀ù mɔ́mmuɔ ntú wèè nɔ nkɛ ĩkù o miɛkɛ, wèè nɔ nkɛ pĩĩ nhomɑ́ɑ̀ ò pɛ̃ɛ̃tɛ́mu wèè ɔ̃ɔ̃ kpɑ nkɛ́nɑ.
33Onìtì ɔ̃ ntɑ̃ũ tɛ́tɛ́ kɛ bo yɑ̀ nɑnkɛ kpɛti nti, dɛmɔu dɛ̀ɛ̀ nɛ́ dɔɔri dɛ̀ bonní Kuyie mborɛ̀ ndɛ.