Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - YƐKOTINƆ̀

YƐKOTINƆ̀ 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mɛciì mɛɛ̀ yu, di í yoɑ̀? Mɛyɛ̀mmɛ̀ pĩɛ̃kù kɛ̀ di bɑɑ yoɑ̀?
2Mɛ̀ bo ditennì ĩ́nkɛ̀ nkɛ, kɛ cómmú icɛyɑ̀tii,
3bɛnìtìbɛ̀ pɛ̃nkù dɛ̀ yɛbòrìnɔ̀ kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú:
4Díndi bɛnìtìbɛ̀, n yu dí mbɛ, n nɑ́ɑ́nnɛ̀ dí mbɛ.
5Díndi tidìɛ̀ntì wɑmmúnɛ̀ mɛciì, díndi tiyɛìntì mɔɔtɛnɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀.
6Kéntɛ́nɛ̀ n yóó di nɑ́kɛ́ tì, n yóó di nɑ́kɛ́ weti weti nwe.
7N nɑ́ɑ́ ntimɔ́mmɔnti nti, tiyɛiti í yiɛ̀ní n nùù.
8N nɑ́ɑ́ ntinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì nti, n yí soú m mɛ nyí cií.
9Wèè ciì weè yóó tì bɑntɛ́. Wèè yɛ̃́ dɛ̀mɑrɛ̀ kòo bɑntɛ́ tì tumɛ̀ timɔ́mmɔnti.
10Ndɔ́nɛ̀ n tié nkɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ idíítí. Ndɔ́nɛ̀ mɛciì kɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛsɔɔ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀.
11Mɛciì mpɛ̃ɛ̃tɛ́mu mɛdɛ̀ì, kusɑ̃rìkù mɑkù í mɛ̀ tùɔ̀kɛ.
12Mí mmɛciì n nɛitinɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ mmɛ, kɛ̀ n yóó dɔɔ̀ dɛ̀ n totí n yɛ̀mmɛ̀.
13A bo ndémɛ̀ Kuyie dɛɛ̀ tu ɑ yetɛ mɛyɛi. N yí nɑɑtinɛ̀ sifeí yɛmbɛ̀, sipɔɔ yɛmbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ borimɛ í wenni nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ sountɛ.
14Míì ɔ̃ɔ̃ tié nhonìtì kòo ciitɛ́. Míì tu mɛciì nkɛ duɔ̀ mmuwɛ̃rímú.
15Míì te kɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìdiɛbɛ̀ bɑkɛ́, kɛ̀ bɛbeéndiɛbɛ̀ bekù kɛ̀ dɛ̀ wenni.
16Míì te kɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ bɛhɛikɛ̀nkótíbɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kó bɛbeémbɛ̀ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ bɑkɛ́.
17Bɛ̀ɛ̀ n dɔ́, m bɛ ndɔ́, bɛ̀ɛ̀ n wɑɑ̀, mbɛɛ̀ n yɑ̀u.
18Míì te tikpɑ̀tì nɛ̀ disɑ̃nni, tikpɑ̀tì tìì í deu nɛ̀ mɛborimɛ sɑ̀ɑ̀mɛ̀.
19M pɑ̃rɛ̀ wennimu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛsɔɔ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀, kɛ̀ n cɔ̃́ntimu pɛ̃ɛ̃tɛ́ idíítí.
20N kérí timɔ́mmɔnti kó kucɛ nku bɛnitisɑ̀ɑ̀bɛ̀ tũ nkù,
21kɛ dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ mbɛ̀ɛ̀ n dɔ́, kɛ bɛ̀ duɔ̀ ntikpɑ̀tì.
22Kuyie nni ndɔ̀ɔ̀ kɛ̀ dɛ̀ mɔ̀ntɛmu, kù niitɛ́ kɛ́dɔɔ̀ mí nwe kɛ nɛ́ dɔɔ̀ dɛsɔnnɛ.
23M bomu sɑ̃́ɑ̃̀, kutenkù mu nyí dɔ̀ɔ̀ kɛ̀ m bomu.
24N yó mbo kɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rìbɛ̀ nɛ̀ sibií kɛ̀ dɛ̀ mu nyí bo.
25Yɛtɑ̃rɛ̀ nɛ̀ sitɑ̃ɑ̃́ dɛ̀ yóó dɔɔ̀ kɛ̀ m bomu.
26N do bomu kɛ sɔ̃́ nKuyie mmu nyí dɔ̀ɔ̀ kɛtenkɛ̀ nɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀, kù yóó dɔɔ̀ dɛnɛnnɛ̀ sɑ́m̀pɔ́rɛ̀ ketirɛ̀ kɛ̀ m bomu.
27Kù yóó dɔɔ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kɛ́ bo ɑ̃nnɛ́ tiwɛtì mɑ̀nku kɛ̀ m bomu.
28Kɛ̀ kùu ɑ̃nnɛ́ yɛwɛtɛ̀ nɛ̀ sibií kɛ̀ mɛniɛ nní nyiɛ̀ní nɛ̀ muwɛ̃rímú.
29N do bomu kɛ̀ kùu kéétɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì mɑ̀nku kɛ dɔ̀: Mɛniɛ mbɑ́ mpɛ̃nkù, kɛ́ɑ̃nnɛ́ kɛtenkɛ̀.
30N do bomu nɛ̀ ku kɛ̀ ti pĩ́ mmutɔ̃mmú yɛwe yɛmɔu, kɛ́ n kù duɔ̀ ndiwɛ̀ì, kɛ yɑ̃nku sɑ̃́ɑ̃̀ ku ììkɛ̀,
31kɛ́nyɑ̃nku kɛtenkɛ̀ kù dɔ̀ɔ̀ kɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ n nɑɑtinɛ̀ bɛnìtìbɛ̀.
32Di mmɔ̀nnì m bí, keènɛ̀ n nɑ́ɑǹtì. Dɛ̀ nnɑɑti wèè yie n tié.
33Di bɑ́ɑ́ yetɛ n tié, cɔutɛ́nɛ̀ i kɛ́ciitɛ́.
34Dɛ̀ nnɑɑti bɛ̀ɛ̀ kèḿmú n tié, kɛ̀ ɔ̃ ncómmú m bòrìnùù kɛ tṹntí n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀.
35Wèè m̀ pɛ̀tɛ́ ò pɛ̀tɛ́ mufòmmu mmu, kɛ pɛ̀tɛ́ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀.
36Wèè ǹ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ ò cɑ̀ɑ̀rɛ̀ omɑ́ɑ̀ ndi, wèè n sènkɛ̀rì kòò dɔ́ mukṹṹ.