Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - YƐKOTINƆ̀

YƐKOTINƆ̀ 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kuyie nyí dɔ́ siyɑ́ɑ̀bìsí potɑmpeé, kù dɔ́ sìì beú sìnsi weti weti.
2Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í ndɑkɛ tɛpɔ̀tɛ̀ yiɛ̀ nkpɛti, wèè í mɔkɛ tɛpɔ̀tɛ̀ ò ciìmu.
3Wèè yɛ̀mmɛ̀ wenni o yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ ɔ̃ nhò ni, kɛ̀ mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ yɛimɛ yiɛ̀ ndɔɔ̀rìmɛ̀ ò kɔ̀ù.
4Idíítí í yóó dɑ teennɛ̀ Kuyie mbeéntì yiè, wèè borimɛ wenni weè yóó cootɛ́.
5Onitisɑ̀ù dɔɔ̀rìmɛ̀ mɛɛ̀ píenko o cɛ kòo nitiyɛiwe yɛi nhò buɔ̀.
6Onitisɑ̀ù dɔɔ̀rìmɛ̀ sɑ̀ɑ̀mɛ̀ mɛɛ̀ ò dɛɛrí, kòo nitiyɛiwe yɛi nho pĩĩ.
7Onitiyɛiwe ɔ̃ɔ̃ kú kòò do bɑɑ dɛ̀ɛ yɛimmu kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ o kpɑ̀tì ò do tɑ̃́ tì.
8Wèè borimɛ wenni ò ɔ̃ɔ̃ yentɛ́nɛ̀mu mɛyɛi, nkòo nitiyɛiwee do mɛ miɛkɛ.
9Bɛ̀ɛ̀ í dé Kuyie mbɛ nɑ́ɑǹtì kɔ̀ùmu, bɛ̀ɛ̀ dé Kuyie nkɛ̀ bɛ ciì mbɛ̀ dɛɛrí.
10Kòo nitisɑ̀ù bo kɛ̀ dɛ̀ nɑɑti, dɛ̀ ɔ̃ nnɑɑtimu o ɛì kɔbɛ, kòo nitiyɛiwe ku o ɛì kɔbɛ nyɑ̃nku.
11Bɛnitisɑ̀ɑ̀bɛ̀ nɑ́ɑǹtì tiì dɛ̀úkùnko bɛ ɛì, kɛ̀ bɛnitiyɛibɛ kpɛti di buɔ̀.
12Wèè nɑ̀ɑ́ ntinɑ́ɑnyɛiti otɔù ò í ciì, wèè ciì ò ɔ̃ ntì ncĩ̀ɛ̃́kɛ́mu.
13Wèè wɑ́tìrì bɛtɔbɛ̀ ò dɑ́ɑnko disɔ̀rì kpɛti nti, wèè ciì ò ɔ̃ ntì sɔ̀rimu.
14Kubotí kùù kpɑ bɛkótíbɛ̀ kù kɔ̃mmu, kùù kó bɛkótíbɛ̀ sũ kuù ɔ̃ nfòù.
15Kɑ̀ɑ bɛ́i nkɛ tú ɑ bo yietí opɔ̀ɔ̀ kó dibɑ̀nnì, ɑ bo demmu, kɑ̀ɑ cĩ̀ɛ̃́kɛ́ dɛ̀ bo ndɑ nɑɑti.
16Onitiposɑ̀ù nwe bɛ̀ nsɑ̃ntímɛ̀, wèè dɔ́ mutɔ̃mmú weè kpɑ̀rìku.
17Kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀ ɑ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ ɑmɑ́ɑ̀ ndi, kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi, ɑ cɑɑ̀ri ɑmɑ́ɑ̀ ndi.
18Onitiyɛiwe kó mucɔ̃́ntimu tú siyɑ́ɑ̀bìsí kɔ̃mu mmu, wèè borimɛ wenni kòo kɔ̃mu tú mumɔ́mmɔmmu.

19Wèè dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀ nhò yó nfòùmu, wèè dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi kòo kú.
20Kuyie nyí dɔ́ wèè ciintɛ, kù dɔ́ wèè dɔ̀ɔ̀ri wènwe timɔ́mmɔnti.
21Bɛ̀ yóó kpetínnɛ́mu bɛnitiyɛibɛ, kɛ́coo mbɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀ bɛmɔu.
22Onitipòkù wèè wenni kɛ í ciì ò dònnɛ̀ mumɑ́mɑ́ɑ́ mɛsɔɔ kɔ̃mu mmu bɛ̀ tɔ̃nnɛ́ mù dɛfɔ̃̀nkùrɛ̀ ɔ̃nnì.
23Onitisɑ̀ù wɑnti mɛsɑ̀ɑ̀ mɑ́ɑ̀ ndi, kòo nitiyɛiwe ce nhomɑ́ɑ̀ kɛmiɛkɛ.
24Wèè pɑ̃ɑ̃ mmɛdiɛ̀ nweè kpɑ̀riku, wèè nɔ̀ùtɛ̀ pikú kòò cĩ̀tiri.
25Wèè pɑ̃ɑ̃ mmɛdiɛ̀ bɛ̀ we mpɑ̃ɑ̃ mmɛdiɛ̀, wèè pɑ̃ɑ̃ mbɛtɔbɛ̀ mɛniɛ bɛ̀ yóó we pɑ̃ mɛniɛ.
26Bɛ̀ sɑ̃̀ɑ̃́mmu wèè sɔ̀rì tidiitì, kɛ yɑ́rí wèè tì fiiti.
27Wèè dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀ mbɛ̀ we ndɔ́, kɛ̀ mɛyɛi ntuɔ̀kùní wèè dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi.
28Wèè duɔ́ nhomɑ́ɑ̀ o kpɑ̀tì ò bo do, wèè borimɛ wenni kòò mbitírí.
29Wèè ɑ̃ɑ̃̀ dikɔnkɔɔ̀nnì o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ò í cɔ̃́ntí dɛ̀mɑrɛ̀, kuyɛìnkù nɑɑ̀ mmɛciì nyiɛ̀ nkó kudɑɑkù nku.
30Onitisɑ̀ù dɔɔ̀rìmɛ̀ duɔ̀ mmufòmmu mmu. Wèè ciì kòò nɔ nkɛ yũɔ̃nní bɛtɔbɛ̀ o bíɛ́kɛ̀.
31Wèè borimɛ wenni ò mɔ̀kɛmu mucɔ̃́ntimu kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀, onitiyonkuwe nɛ̀ wèè dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi nkɛ̀ bɛ̀ mɔ̀kɛ bɛ kɔ̃mu mɛdiɛ̀.