Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - YƐKOTINƆ̀

YƐKOTINƆ̀ 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bɑ́ɑ́ teetɛ́ bɛnitiyɛibɛ, bɑ́ mbɛ̀ nɛitinɛ̀.
2Bɛ̀ dɔ́ kɛ́ndɔɔri mɛyɛi mmɛ kɛ nɑ́ɑ́ mmɛɛ̀ kpɛti mɑ́ɑ̀.
3Nɛ̀ mɛciì mmɛ bɛ̀ mɑɑ̀mɛ̀ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, mɛciì mmɛɛ̀ ɔ̃ nte kɛ̀ tɛ̀ nkpeńnì.
4Nɛ̀ mɛciì mmɛ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ píɛmmɛ̀ yɛbuɔ tikpɑ̀tì tisɑ̀ɑ̀tì tìì wenni.
5Wèè ciì weè mɔ̀kɛ muwɛ̃rímú, wèè ciì weè kpetì dɛ̀úkú.
6Wèè bɑ̀ɑ́tí mɛsɑ̀ɑ̀ nweè ɔ̃ɔ̃ nɑ mudoò, wèè mɔ̀kɛ bɛ̀ɛ̀ ò duɔ̀ nyitié nkɛ̀ bɛ̀ sũ weè nɔ ndikpɑ̀nnì.
7Mɛciì nkó tinɑ́ɑǹtì pɛ̃ɛ̃tɛ́mu kuyɛìnkù wɛ̃rímú, dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ tìí nkɛ nɑ́ɑ́ nkù ncĩ́ɛ̃́kɛ́.
8Wèè wɑnti mɛyɛi nsɑ̃́ɑ̃̀ bɛ̀ we ntu mɛyɛi ncicɛ.
9Kuyɛìnkù yɛntotí tú iyɛiyi nyi, bɛ̀ í dɔ́ kɛ́yɑ̀ tɛpɔ̀tɛ̀ yiɛ̀ fɛnɔ̀nfɛ̀.
10Kɛ̀ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ tùɔ̀kɛní kɑ̀ɑ bonkɛ ɑ do í kpeńnì.
11Dɛɛtɛ́ bɛ̀ dɔ́ kɛ́kuɔ bɛ̀, bɛ̀ dɛ̀ri bɛ̀ kɛ kɔrinɛ̀ mukɔ̀ù, dɛɛtɛ́ bɛ.
12Kɑ̀ɑ yĩ ɑ do í yɛ̃́, Kuyie nkuu wúómmu, kunku yɛ̃́mu ɑ yɛ̀mmɛ̀, kù dɑ wúómmu, kuù bekùnɛ̀ bɑ́ wè o tɔ̃mmú dòmmɛ̀.
13M birɛ, nyo mmɛcekùɔ̀, mɛ̀ teénnɛ̀mu kɛ nɑɑti.
14Nyɛ̃́ kɛ dò mmɛciì nwennimu ɑ fòmmu kpɛ́í kɑ̀ɑ mɛ̀ pɛ̀tɛ́ mɛborimɛ bɑ́ ndɑ yóunɛ̀, kɑ̀ɑ yɑ̀ ɑ dɔ́ dɛ̀.
15Bɑ́ɑ́ dɔɔ̀ onitiyɛiwe kɔ̃mɛ kɛ́pɔntɛ onitisɑ̀ù cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ò bo tɛ̀.
16Onitisɑ̀ù bo nɑ kɛ́do kucɛ mɛ̀yiekɛ̀ kɛ bɑɑ nyiitimu, kòo nitiyɛiwe tɑ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ miɛkɛ dɛ̀ dèèmu.
17Kɑ̀ɑ dootitɔù do dɛ̀ bɑ́ɑ́ dɑ nɑrikɛ, kòò bètɛ́, diwɛ̀ì bɑ́ɑ́ dɑ pĩ́,
18Kuyie nyɑ̀ɑ̀ borɛ̀ yɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ kù yonkɛ bɑ́ kù tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ ò dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi.

19Bɑ́ nhɛ̃ɛ̃nnɛ̀ bɛnitiyɛibɛ, bɑ́ɑ́ teetɛ́ mɛyɛi ndɔɔ̀rìbɛ̀.
20Bɛnitiyɛibɛ í bɑɑ dɛ̀mɑrɛ̀ dɛyììkɛ̀, bɛ fòmmu yóó kúmu fìtírɛ̀ kɔ̃mɛ.
21M birɛ, ndé Kuyie nnɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì, bɑ́ɑ́ tɑunnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔ́ kɛ́ceetɛ dɛmɔu.
22Mɛyɛi nyóó bɛ̀ tùɔ̀kɛnímu bɑ̀mbɑ̀, òmɔù mɛ nyí yɛ̃́ bɛ yɛ̃ĩti yó mmɑmɛ̀.
23Ntɛ mɛciì nkó tinɑ́ɑǹtì tɛtì, dɛ̀ í wenni ɑ bo mbekùmɛ̀ kɛ mɔkɛ mɛbɑtimɛ̀.
24Kòo beéntì mɔù kòńnɛ́ oyɛiwe, ibotí nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ dɛ miɛkɛ ɔ̃ nhò pɛ́ìmu.
25Kɑ̀ɑ kpɑnnɛ̀ oyɛiwe dɛ̀ wennimu, ò ɔ̃ɔ̃ pɛ́tɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ kɛ́di diwɛ̀ì.
26Kɑ̀ɑ tɛ̃̀ńnɛ́ otɔù timɔ́mmɔnti, dɛɛ̀ bɛnkú ɑ ò dɔ́mɛ̀.
27Bɑ́ ntu ɑ bo mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ í tũ̀ntɛ ɑ tɔ̃mmú ditowɑɑ̀ kɔ̃mu, kɛ í kùútí kupɑku.
28Bɑ́ɑ́ sɔ̃́ntɛ́ kɛ́nnɑ́ɑ́ ɑ kou kpɛ́í ndɛtetìrɛ̀, ɑ dɔ́ kɛ́nɑɑ́ nsiyɑ́ɑ̀bìsí yiɛ̀ nweɑ̀?
29Bɑ́ɑ́ yĩ́ ò n dɔ̀ɔ̀ miɛ nkɛ̀ m bo ò fɔ̀ɔ́, m bo ò tɛ̃̀ńnɛ́ ò n dɔ̀ɔ̀ tì.
30M pɛ̃ɛ̃tɛ́ diyiè mɑrì otɔ̃nnɛ́díétì mɔù pɑku, kuyɛìnkù mɑkù pɑku,
31tisɑ̃mpotì nɛ̀ timúsĩ̀ntì kɛ̀ dɛ̀ dɑ̀ɑ́tí kupɑku, kuduotí kùù fitɛ́ o pɑku kɛ̀ kù do.
32Kɛ̀ nní ndɛ̀ wùó nkɛ́totí n yɛ̀mmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ m bɛnkɛ mɛciì mmɑmɛ̀:
33Kɑ̀ɑ tu m bo duɔ́ sɑ́m̀pɔ́, m bo ṹṹnko sɑ́m̀pɔ́, kɛ́om̀pɛ̀ sɑ́m̀pɔ́,
34ɑ bo nyóó dɑɑtɛ kɛ̀ tidɑwɑntì dɑ ĩkú, kɛ̀ dikònnì dɑ dɛ́ɛ́tɛ́ oyúókù kɔ̃mɛ.