Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - YƐKOTINƆ̀

YƐKOTINƆ̀ 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kuyetìfeitóo tɔ̃ũnɛ̀mu tikpɑ̀tì, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ dɑ dɔ́ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛsɔɔ nnɛ̀ idíítí.
2Okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ ocĩ̀rì dɛ̀ wɛ̃ḿmu, Kuyie nkuù bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ bɛdɛ́.
3Wèè dɑ̀kɛ ò ɔ̃ɔ̃ yɑní mɛyɛi nkɛ́sɔrimu. Wèè í dɑkɛ kòo nkéróo kɛ̀ mɛ̀ɛ ò pĩ́.
4Wèè kɛ̃́kùnnɛ omɑ́ɑ̀ o kó mucɔ̃́ntimu tú ò bo ndémɛ̀ Kuyie, kɛ mɔkɛ o kpɛrɛ, kɛ mɔkɛ diyètìrì nɛ̀ mufòmmu.
5Ipo nɛ̀ timɑ́tì dɛɛ̀ dìí onitiyɛiwe kó kucɛ miɛkɛ, wèè dɔ́ o fòmmu ò bɑ́ɑ́ kù tũ̀nnɛ.
6Bɛnkɛ dɛbirɛ kucɛ sɑ̀ɑ̀kù dɛ̀ kpɑɑ́ bɛ ndìì mɔ̀nnì, dɛ̀ bo kótɛ́ dɛ̀ bɑ́ɑ́ kù yóu.
7Tikpɑ̀tì yiɛ̀ nhɔ̃ mbɑkɛ́mu ocĩ̀rì kɛ̀ dibɑ̀nnì yiɛ̀ nnɑɑ̀ nho bɑnteu kó kudɑɑkù.
8Wèè buɔtí dɛ̀ɛ̀ í wenni ò ɔ̃ɔ̃ kɔ̃ṹ mɛyɛi mmɛ, ò wɛ̃rímú ò do dɔɔri mmù mɛyɛi nkɛ̀ mùu deè.
9Wèè nìti ò yɑ̀u mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ kɛ yɛ̃́ ò totírínɛ̀mɛ̀ bɛcĩ̀rìbɛ̀ o kpɛrɛ.
10Bɛti tɛfentɛ̀ yiɛ̀ nkɛ̀ yɛkpɑ̀rɛ̀ nɛ̀ kutoweku nɛ̀ mɛsenkùmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ dèè.
11Wèè dɔ́ timɔ́mmɔnti kɛ mɔkɛ tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì weè dɑ̀púnɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì.
12Kuyie nkɑ̃nkɛ́mu mɛciì nyɛmbɛ̀, kɛ yetírí bɛnitiyɛibɛ nɑ́ɑǹtì.
13Otɔ̃nnɛ́díétì ɔ̃ɔ̃ yĩ́ dicìrícìrì diì bo kucɛ, kòò yɛ̀roo dì bo ò pĩ.
14Onitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ nɑ́ɑǹtì dò ndifɔ̃̀tìrì cũmpuri ndi, Kuyie nyetɛ wè weè ɔ̃ɔ̃ do di miɛkɛ.
15Dɛbirɛ ɔ̃ mmɔkɛ mɛwɑ́ɑ́tɛ́yɛ̀mmɛ̀ mmɛ, kunɑsɑ̃́ɑ̃ kuù ɔ̃ɔ̃ mɛ̀ dɛ̀itɛ.
16Wèè fɛ̃́ũnko ocĩ̀rì wè ò kpɑ̀rìkùnkomu, wèè pɑ̃ɑ̃ nhokpɑ̀ɑ̀tì ò cĩ̀rìkùnko omɑ́ɑ̀ ndi.
17Kéntɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́keè mɛciì nyiɛ̀ nkó tinɑ́ɑǹtì. Dɑɑtɛ n dɑ nɑ́ɑ́ ntì kpɛ́í kɛ̀ n dɑ tuo mmɛciì.
18A mɛ̀ ɑ̃nnɛ́ ɑ yɛ̀mmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ ndɑ nɑɑti kɑ̀ɑ mmɛ̀ yɛ̃ sɑ̃́ɑ̃̀.

19N dɔ́ ɑ yié nhɑ Yiɛ̀ nKuyie nku, dɛɛ̀ te kɛ̀ n yóó tì ndɑ tié nyíe.
20N dɑ wɑ̃̀ri itié nsipísìtɑ̃ɑ̃ti ndi nɛ̀ yɛtɑnnɔ̀ ɑ dò nkɛ́totí dɛ̀ɛ̀ ĩ́nkɛ̀ ɑ yɛ̀mmɛ̀ kɛ́bɑntɛ́ timɔ́mmɔnti.
21Kɛ̀ bɛ̀ dɑ tɔ̃ nkɑ̀ɑ wɛ̃̀tɛní ɑ́ nɑ́kɛ́ timɔ́mmɔnti.
22A bɑ́ɑ́ yɑ̀ ocĩ̀rì cĩ̀ĩnnìmɛ̀ kɛ́fietɛ o kpɛrɛ, ɑ bɑ́ɑ́ fɛ̃́ũ nhosénnìwè tibeéntì borɛ̀.
23Kuyie nkuù yóó kpɑ̀ mbɛ kpɛ́í nkɛ́kuɔ bɛ̀ɛ̀ fèkɛ bɛ kpɛrɛ.
24A bɑ́ nnɑɑtinɛ̀ kɛmiɛkɛ yiɛ̀, ɑ bɑ́ɑ́ nɛinɛ̀ onitiyonkuwe,
25ɑ yɑ̀ɑ̀ bo bɛ̀ teetɛ́ kɛ́tɑ tìmɑtì miɛkɛ.
26A bɑ́ɑ́ bɛ́i nkɛ́potɛ́ ɑ nɔ̀ùtɛ̀ kɛtenkɛ̀ kɛ dɔ̀ ɑ bo yietí otɔù kó dibɑ̀nnì.
27Kɑ̀ɑ yĩ mɛmmɛ kɛ í nɑ kɛ yietí bɛ̀ bo fietɛ ɑ dɔ́ù.
28A bɑ́ɑ́ tuo nhɑ yɛmbɛ̀ dɔú ndìì tɑ̃́rì bɛ bɑ̀tɛ̀ mɑ̀nku.
29Kòo nìtì yɛ̃́ o tɔ̃mmú mɛsɑ̀ɑ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛɛ̀ ɔ̃ɔ̃ ò tùótɛ́ ò ɔ̃ɔ̃ í ntú sɔ̃́ntíkɛ kou.