Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - YƐKOTINƆ̀

YƐKOTINƆ̀ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ, Dɑfiti birɛ kó yɛkotinɔ̀.
2Dɛ kó yɛkotinɔ̀ teénnɛ̀ onìtì nwe koò duɔ̀ mmɛborimɛ sɑ̀ɑ̀mɛ̀, koò ciìnko, koò teénnɛ̀ kòò bɑnní tinɑ́ɑǹkutintì.
3Yɛkotinɔ̀ tiè nhonìtì nwe kɛ tũnni o borimɛ, kɛ̀ mɛ̀ wèńkú kɛ sɛ́ìrì,
4kɛ duɔ̀ mbɛ̀ɛ̀ í dɑkɛ tidɑ̀ɑ̀tì, kɛ duɔ̀ mbɛbɛ́mbɛ̀ mɛyĩ́ɛ̃́tímɛ̀.
5Wèè ciì wèe kémmú kɛ dɔkɛ ciitɛ́, wèè mɔ̀kɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ kòò nɑ kɛ́nni omɑ́ɑ̀.
6Kɛ̀ dɛ̀ɛ ò teennɛ̀ kòo nɑ kɛ́bɑntɛ́ yɛkotinɔ̀ cũmpuyɛ nɛ̀ yɛnɑ́ɑǹkutinyɛ̀ mɛciì nkpɛyɛ.
7A bo ndémɛ̀ Kuyie ndɛɛ̀ tu mɛciì nkó diketirì. Bɛ̀ɛ̀ í dɔ́ itié nɛ̀ mɛciì mbɛ̀ tu tiyɛìntì nti.
8M birɛ, nyo ɑ cicɛ dɑ nɑ́ɑ́ ntì kɛ́nyíé nhɑ yɔ̃ tié.
9Dɛɛ̀ yó ndò nkusɑ̃rìkù fɛítòòdɑ́fɛ̀ kɔ̃mɛ ɑ yuu ĩ́nkɛ̀, kɛ́ndò mmɛdɛ̀ì nhɑ fɔ̃̀níí.
10M birɛ bɛ̀ɛ̀ borimɛ í wenni kɛ̀ bɛ̀ dɔ́ kɛ dɑ yṹɔ̃́ nhɑ bɑ́ɑ́ yie.
11Kɛ̀ bɛ̀ dɑ nɑ̀kɛ́ kɛ tú: Kɔtɛní kɛ̀ ti dintɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kɛ́kuɔ, kɛ́díí mbɛ̀ɛ̀ í ti dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi nkɛ́kuɔ,
12kɛ́ bɛ̀ pĩ̀ḿmú bɛfòùbɛ̀ kɛ́kuɔ mukṹṹ nhɔ̃ɔ̃ yĩ́mɛ̀,
13kɛ́túókɛ́ bɛ kpɛrɛ dɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀ dɛbotí dɛbotí kɛ́píɛ nti cɛ̃́ĩ,
14kɑ̀ɑ nkɔkɛ́ ti miɛkɛ, kɛ̀ ti wɛ̃ ndidítítɔu dimɑ́ɑ̀.
15M birɛ, ɑ bɑ́ɑ́ bɛ̀ nɛinɛ̀, ɑ bɑ́ɑ́ tũnnɛ bɛ kó icɛ.
16Bɛ̀ bɛ̀ti mɛyɛi mmɛ kɛ ɔ̃ ndɔ́ mɛcɑ̃ɑ̃ kɛ bo kuɔ bɛnìtìbɛ̀.
17Tɛnɔ̀tɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í nwúó mbɛ̀ dìí ndɛ̀ ticùɔ̀tì kɛ́do ti miɛkɛ.
18Bɛmbɛ nɛ́ dii ticùɔ̀tì nti bɛmɔ́mmɔmbɛ, kɛ̀ tì yóó bɛ̀ pĩ́.

19Dɛɛ̀ yóó tuɔkɛní bɛyóóbɛ̀, bɛ̀ɛ̀ yuuku, muyóò muù yóó bɛ̀ kònnɛ̀.
20Mɛciì mmɛɛ̀ nɑ̀ɑ́ ndihɛì miɛkɛ, kɛ pĩɛ̃kù yɑɑ́rɛ̀ miɛkɛ,
21kɛ bo yɛcɛmɑ́kɛ̀ kɛ yu bɛnìtìbɛ̀, kɛ cómmú dihɛì mɑ̀nku kɛ pĩɛ̃kù,
22kɛ tú: Tifɑ̃ũtítì, dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɛ̀ dí ciitɛ́? Sipɔɔ yɛmbɛ̀, dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɛ̀ dí yóu bɛnìtìbɛ̀ mudɑɑ́? Tiyɛìntì, dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɛ̀ di ciitɛ́?
23Kéntɛ́nɛ̀ n tié kɛ́ceetɛ kɛ̀ n di duɔ́ nkó muyɑɑ́ kɛ̀ di keè n nɑ́ɑǹtì.
24N di yumu bɑ́ di í yie, kɛ̀ n dɔ́ kɛ́ di teennɛ̀ kɛ̀ di í dɑkɛ.
25Di yetɛmu n tié nyimɔu, kɛ sènkɛ̀rì n di nɑ́ɑ́ ntì.
26Nɛ̀ dɛ kpɛ́í mɛyɛi mbo di tuɔkɛní dìì mɔ̀nnì m múnkɛ yó ndi dɑúmu, kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nní ndi bo kɛ̀ n dɑú.
27Mɛyɛi nyóó di tuɔkɛ ndìì mɔ̀nnì kuyɑɑkù kɔ̃mɛ, kɛ̀ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ di túótɛ́ tɛfɔ̀dɔ́ntɛ̀ tɛ̃mɛ̀, kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ ndi pĩ́ nkɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀.
28Dɛ̀ mɔ̀nnì kɛ̀ di nni nyu kɛ̀ ǹ cĩ̀ɛ̃́kɛ́, kɛ̀ di n wɑmmú kɛ́mɔ́ntɛ́,
29kɛ yɛ̃́ di í yiemmɛ̀ kɛ bo yĩ́ɛ̃́tɛ́ dɛ̀ɛ̀ wenni, di mɛ nyí dé Kuyie.
30Di yetɛ n tié nyi, kɛ sènkɛ̀rì n nɑ́ɑǹtì timɔu.
31Di yóó yɑ̀mu di borimɛ cɔ̃́ntimu kɛ́pɛ̃ n di tié.
32Wèè yetɛ mɛciì ntifɑ̃ũtítì tiì ɔ̃ɔ̃ ò kùɔ, kɛ̀ kuyɛìnkù kùù yɛ̀mmɛ̀ dò ndɛ̀mɑrɛ̀ í kù dónnì kɛ̀ kùu feti.
33Wèè mɛ nyie n kpɛti, ò bo mbonɛ̀ diwɛ̀ì, ò í yó nyĩɛ̃̀kù mɛyɛi.