Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - YƐKOTINƆ̀

YƐKOTINƆ̀ 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bɛ̀ tié nwè kòò yetɛ, ò bo do mɛcɑ̃ɑ̃ bɑ́ bɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kóò tɑ̀ɑ.
2Kɛ̀ bɛnitisɑ̀ɑ̀bɛ̀ sũ dɛ̀ ɔ̃ nnɑɑtimu kubotí, kòo yɛiwe bɑɑtɛ́ dɛ̀ mbɛ̀ yóù.
3Wèè ciì dɛ̀ ɔ̃ nnɑɑtimu o cicɛ, wèè kɔ̀rì bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ borɛ̀ kòò cɑ̀ɑ̀ri o kpɛrɛ.
4Okpɑ̀ɑ̀tì wèè bekù weti weti weè kpɑ̀tì ɔ̃ nfííkú, weè cɔú ticuuti kòò tì buɔ̀.
5Wèè kpɛnti o kou ò dii omɑ́ɑ̀ ndi timɑ́tì.
6Bɛnitiyɛibɛ yɛi ndò ntìmɑ́tì nti kɛ bɛ̀ pĩĩ, kɛ̀ bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀ yɑ̃̀nku nɛ̀ diwɛ̀ì.
7Onitisɑ̀ù yɛ̃́mu ocĩ̀rì kpɛ́í, oyɛiwe yie mɛ nyí mɔkɛ dɛ kó mɛyɛ̀mmɛ̀.
8Sipɔɔ yɛmbɛ̀ bɛɛ̀ kònnìnko bɛnìtìbɛ̀, kɛ̀ bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀ bónkùnko kunɑupíɛ́.
9Kɛ̀ mɛciì nyiɛ̀ mmɔ̀kɛnɛ̀ kuyɛìnkù tìmɑtì, kòo miɛkɛ pɛikɛ yoo ò dɑú bɛ̀ í yóó nɑrikɛ.
10Bɛnitikɔ̀ùbɛ̀ nìímmu onitisɑ̀ù, kɛ̀ bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀ ò dɔ́.
11Kuyɛìnkù kuù feinko ku yɛ̀mmɛ̀, kɛ̀ mɛciì nyiɛ̀ nyĩkú omɑ́ɑ̀.
12Kòo kpɑ̀ɑ̀tì yié nsiyɑ́ɑ̀bìsí o tũ̀mbɛ̀ ɔ̃ɔ̃ nɑɑ́ mbɛyɛibɛ mbɛ.
13Oyɛiwe nɛ̀ osénnìwè bɛ̀ wɛ̃ ndɛ̀ bo dɛ̀mɑ́ɑ̀ ndi, Kuyie nkuù kpetírí bɑ́ wè kó inuɔ.
14Okpɑ̀ɑ̀tì wèè bekùnɛ̀ bɛcĩ̀rìbɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ wenni o kpɑ̀tì ɔ̃ nfííkúmu sɑ̃́ɑ̃̀.
15Kunɑsɑ̃́ɑ̃ nɛ̀ itié ndɛɛ̀ duɔ̀ mmɛciì, bɛ̀ yóu dɛ̀ɛ̀ birɛ kɛ̀ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ dɔ́mɛ̀ dɛ̀ ɑ̃ɑ̃̀ dɛ yɔ̃ nwe ifɛi.
16Kɛ̀ bɛyɛibɛ sũ̀ṹ mmɛyɛi mmɛɛ̀ ɔ̃ɔ̃ sṹṹ, bɛ̀ nɛ́ yóó duómu, kɛ̀ bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀ nwúó.
17Tié nhɑ birɛ kɛ̀ dɛ̀ dɑ om̀pùnnɛ kɛ nɑ́ríkùnnɛ ɑ yɛ̀mmɛ̀.
18Kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ í bo kubotí ɔ̃ɔ̃ í nyɛ̃́ kù co kɛ̀, dɛ̀ nnɑɑti wèè yié nKuyie nkuɔ́.

19Bɛ̀ í tiè nkudɑɑkù nɛ̀ tinɑ́ɑǹtì, kù yóó keèmu kù mɛ mbɑ́ɑ́ yie.
20Kɑ̀ɑ yɑ̀ wèè nɑ̀ɑ́ nkɛ í yɛ̃́ ò tu mù, ɑ nyɛ̃́ kɛ tú kuyɛìnkù kɔ̃mɛ ò tɔ̃ũnɛ̀mu.
21Kɑ̀ɑ cùu nhotɔ̃ntì nɛ̀ o bíkɛ́mbɛ́ntì o yɛ̀mmɛ̀ ɔ̃ ndò nhò tu tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ birɛ ndɛ.
22Kɛmiɛkɛ yiɛ̀ nce nyɛkpɑ̀rɛ̀ nyɛ kòo nitiyonkuwe dɔɔri mɛyɛi pɛ́u.
23Tɛpɔ̀tɛ̀ kɛ̃́kùnkomu tɛ yiɛ̀, wèè kɛ̃́kùnko omɑ́ɑ̀ kòò piɛti diyètìrì.
24Wèè wɛ̃ńnɛ̀ oyúókù ò cɑ̀ɑ̀ri omɑ́ɑ̀ ndi, ò yɛ̃́mu mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ ò bɑ̀ɑ, ò nɛ́ í dɔ́ kɛ́ mɛ̀ dɑ́ɑ.
25Kɑ̀ɑ yɔ̀tɛ onìtì dɛ̀ tu didíiǹtɑ̃́rì ndi, wèè duɔ́ nhomɑ́ɑ̀ Kuyie, kù we nkɑ̃nkɛ́.
26Bɑ́ wè ò ɔ̃ ndɔ́ kɛ́nnɑɑtinɛ̀ wèè ò bɑkɛ́ wènwe, Kuyie nkuù nɛ́ bekùnɛ̀ bɑ́ wè.
27Bɛnitiyɛibɛ níímmu bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀ kɛ̀ bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀ níí mbɛyɛibɛ.