Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - YƐKOTINƆ̀

YƐKOTINƆ̀ 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Onitipòkù wèè ciì weè mɑɑ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, wèè yɛi nkòò tɛ̀ pùɔ̀nnɛ̀ o nɔu.
2Wèè borimɛ wenni weè dé Kuyie, wèè borimɛ í wenni kòò kù sènku.
3Kuyɛìnkù ɔ̃ nnɑ́ɑ́ tɛfentɛ̀ kó tinɑ́ɑǹtì nti, kɛ̀ mɛciì nyiɛ̀ nkpɛti ò kɑ̃nkù.
4Inɑ̀ɑ̀kɛ ìì dùɔ̀ ì í borɛ̀, mùmɑmù ɔ̃ɔ̃ í nhɑ̃ yɛbuɔ, inɑɑkperí borɛ̀ tidiitì dɛ mbo.
5Timɔ́mmɔnti yiɛ̀ nnɑ̀ɑ́ nhò yɑ̀ dɛ̀ndɛ, kɛ̀ siyɑ́ɑ̀bìsí yiɛ̀ nnɑ̀ɑ́ nhò í yɑ̀ dɛ̀.
6Tɛpɔ̀tɛ̀ yiɛ̀ nhɔ̃ɔ̃ wɑmmú mɛciì nkɛ mɔ́ntɛ́mu, wèè mɔ̀kɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ kòo pɛ́tɛ́ mɛciì nfɑ̀ɑ̀rɛ̀.
7Kɛntɛ́ kuyɛìnkù ɑ í yóó pɛ́tɛ́ mɛciì nkpɛti mɑtì ku borɛ̀.
8Wèè ciì weè yɛ̃́ ò dɔ̀ɔ̀ri mɛ̀, kɛ̀ kuyɛìnkù yɛìntì tu kù bo nsoúmɛ̀.
9Kɛ̀ kuyɛìnkù dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi ndɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í nkù dò mmɛ̀mɑmɛ̀, wèè borimɛ wenni weè piɛti Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀.
10Onìtì weè ɔ̃ nyɛ̃́ o yɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ dòmmɛ̀ nɛ̀ o wɛ̀ì, otɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́nyɛ̃́ dɛ̀ ò dòmmɛ̀.
11Bɛnitiyɛibɛ cɛ̃́ĩ yóó duómu kɛ̀ bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀ kpɛsi ndɛ́úkú.
12Mɔ̀nnì mɑrì onìtì yɛ̀mmɛ̀ ɔ̃ ndò nho borimɛ wennimu kɛ̀ mɛ̀ nɛ́ ò kɔ̀rinɛ̀ mukṹṹ.
13Onìtì bo nɑ kɛ́sɔnnɛ o yɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ kɛ́ndɑú, kɛ̀ mudɑɑ́ nní nyóó deè kɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ feitɛ́.
14Wèè borimɛ í wenni ò yóó yɑ̀mu dɛ kó tiyeti, wèè kɔ̃mɛ wenni kòo yeti ntú tisɑ̀ɑ̀tì.
15Wèè í dɑkɛ weè yìé mbɛ̀ nɑɑ́ ntì timɔu, wèè dɑ̀kɛ kòò ɔ̃ɔ̃ totí o yɛ̀mmɛ̀.
16Wèè ciì weè dé mɛyɛi nkɛ mɛ̀ kɛnní, kuyɛìnkù í yĩɛ̃̀kù dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ mɔkɛ tɛfentɛ̀.
17Wèè miɛkɛ cɑ̃ɑ̃ kɛ pɛ́íkú ò dɔ̀ɔ̀ri dɛyɛìnkpɛrɛ ndɛ. Kɛ̀ bɛ̀ sènku wèè yɛ̀mmɛ̀ í wenni.
18Bɛ̀ɛ̀ í toti bɛ yɛ̀mmɛ̀ bɛ cɔ̃́ntimu tu tiyɛìntì, bɛ̀ɛ̀ totí bɛ yɛ̀mmɛ̀ kɛ̀ bɛ kɔ̃mu tú bɛ̀ bo yĩ́ɛ̃́tɛ́mɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀.

19Bɛnitiyɛibɛ yóó nínkúmu bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀ ììkɛ̀. Kɛ̀ bɛnitidɔnnibɛ̀ ndɑri bɛ̀ɛ̀ wetí bɛ kó yɛbòrɛ̀ kɛ dɔ́ kɛ́tɑ.
20Kpɑnkpɛrɛ í mɔkɛ o nɛ́po, tikpɑ̀tì yiɛ̀ nyie nɛ́pobɛ̀ í sénní.
21Wèè sènkɛ̀rì o kou ò dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɛ, dɛ̀ nnɑɑti mɛsémmɛ̀ bonɛ̀ wè bɛcĩ̀rìbɛ̀.
22Bɛ̀ɛ̀ wɑnti mɛyɛi mbɛ̀ fietimu, bɛ̀ɛ̀ wɑnti mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ɛ̀ wenni kɛ síɛ́.
23Mutɔ̃mmú mumɔu mɔ̀kɛmu mucɔ̃́ntimu, kɑ̀ɑ mɛ mpoti dinùù mɑ́ɑ̀ dikònnì dɑ pĩ́.
24Mɛciì nyɛmbɛ̀ cɔ̃́ntimu tu tikpɑ̀tì kɛ̀ tiyɛìntì yó ntú tiyɛìntì sɑ̃́ɑ̃̀.
25Timɔ́mmɔnti yiɛ̀ nnɑ̀ɑ́ nho yɑ̀ dɛ̀ndɛ kɛ dɛɛrí bɛnìtìbɛ̀, kɛ̀ siyɑ́ɑ̀bìsí yiɛ̀ nnɑ̀ɑ́ nhò í yɑ̀ dɛ̀.
26Wèè dé Kuyie nhò í yĩɛ̃̀kù tìmɑtì, kɛ̀ kù kɑ̃nkɛ́ o bí.
27A bo ndémɛ̀ Kuyie ndɛɛ̀ duɔ̀ mmufòmmu, kɛ dɛɛrí onìtì nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ nɑ nhò tɔní mukṹṹ.
28Kòo kpɑ̀ɑ̀tì nìtìbɛ̀ sũ ò ɔ̃ ndɛumu, kɛ̀ bɛ̀ kɛ̃kɛ o kpɑ̀tìi do.
29Wèè miɛkɛ í cɑ̃kɛ́ kɛ pɛ́íkú weè ciì, wèè kɔkɛ pɛ́íkú mɛcɑ̃ɑ̃ nkòò bɛnkú ò tumɛ̀ kuyɛìnkù.
30Kuyɛǹnɑɑtí tú kukɔ̃ǹnɑɑtí nku, kɛ̀ mɛpómmɛ̀ tu mumɔmmú mùù cɑ̀ɑ́ ntikɔ̃̀ntì.
31Wèè sènkɛ̀rì ocĩ̀rì ò sènkɛ̀rì Kuyie nku kùù ò dɔ̀ɔ̀, wèè mɔ̀kɛnɛ̀ ocĩ̀rì mɛsémmɛ̀ kòò dɛ̀úkùnko ku yètìrì.
32Onitiyɛiwe yɛi mmɛɛ̀ ò buɔ̀, onitisɑ̀ù í yĩɛ̃̀kù tìmɑtì bɑ́ mukṹṹ.
33Mɛyɛ̀mmɛ̀ yiɛ̀ weè mɔ̀kɛ mɛciì, kuyɛìnkù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ mɛ̀ bɑntɛ́.
34Kubotí kùù tɔ timɔ́mmɔnti kuù dɛ̀úkú, kɛ̀ mɛyɛi nhɑ̃ɑ̃̀ kubotí ifɛi.
35Okpɑ̀ɑ̀tì sɑ̃ntí bɛtɔ̃mbɛ̀ bɛ̀ɛ ciì bɛ̀mbɛ, kòo miɛkɛ cɔ́ú mbɛ̀ɛ̀ ò ɑ̃ɑ̃̀ ifɛi.