Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Samuɛli

1 Samuɛli 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔ̃ Samuɛli nísi tùu sɛ̀ à nísikà Saulu miwa, ↄ̃ à lɛpɛ̀wà à mɛ̀: Dii mɛ́ n dilɛ dↄaana ũ a gbɛ̃́ Isailiↄnɛ. Ńyↄ̃ kible Dii gbɛ̃́ↄwa, ní ń bↄ ń ibɛɛ pↄ́ liaańziↄ ↄzĩ. Seela pↄ́ a to ǹ dↄ̃ kɛ́ Dii mɛ́ n dilɛ a gbɛ̃́ↄ dↄaana ũn kɛ.
2Tó wa kɛ̃kↄ̃wa la tia, ńyↄ̃ da gbɛ̃ↄn plaↄlɛ Zɛlɛza, Lasɛli mia saɛ, Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ bùsu zↄ̃lɛu. Aa onɛ: Wà zàa'ĩna pↄ́ n gɛ wɛɛlɛiↄ è. An yã́ n mae kũa gbãa lↄo, n yã́ àlɛ a kã̀akɛ sa, àlɛ mɛ, kpelewa á kɛ a nɛ́ yã́ musui?
3Bↄa we, tó n gɛ aɛ mɛ́ n ka gbɛ̃́nɛli kĩ́i Taboo, gbɛ̃ↄn àaↄ̃ↄ danlɛ we lↄ, aalɛ gɛ́ Lua gbagbai Bɛtɛli. An gbɛ̃do blenɛↄ kũa mɛ̀n àaↄ̃, an gbɛ̃do pɛ̃ɛ kũa mɛ̀n àaↄ̃, mɛ́ an gbɛ̃do vɛ̃ɛ kũa tùu do.
4Aa n aafia gbɛa, aai pɛ̃ɛ mɛ̀n pla kpama, ní sí.
5Bee gbɛa tó n ka Lua sĩ̀sĩ pↄ́ kú Gibɛa, gu pↄ́ Filitɛ̃ↄ gudↄ̃akĩi kúu, tó n kãikũ̀ ń wɛ̃́lɛpio, ńyↄ̃ kpaaũ ń ãnabiↄ dↄdↄakↄ̃wa, aalɛ pila gulɛsĩpiwa. Wa dↄaaanɛ́ ń mↄↄnaↄ ń gã̀aↄ ń domaↄ ń kulɛↄ, aalɛ ãnabikɛkɛ.
6Dii Nisĩna a dinɛ, ní ãnabikɛkɛńnↄ, ní li gbɛ̃́ dafu ũ.
7Tó seela beeↄ kɛ̀ma, yã́ pↄ́ n a kɛa zɛ́ è kɛ, asa Lua kunnↄɛ.
8Dↄaamɛɛ Giligali, má n le we, mí sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ o ń sáaukpasao. Ǹyↄ̃ ma dã we e gↄↄ sopla, mí mↄ mà n le we, mí yã́ pↄ́ ńyↄ̃ kɛ onɛ.
9Kɛ́ Saulu kpɛlì Samuɛliɛ, àlɛ tá, Lua aà nↄ̀sɛ lìlɛɛ̀, mɛ́ seelapiↄ kɛ̀ zĩbeezĩ píi.
10Kɛ́ aa kà Gibɛa, ãnabiↄ dàaàlɛ dↄdↄakↄ̃wa, ↄ̃ Lua Nisĩna dìɛ̀, àlɛ ãnabikɛkɛńnↄ.
11Kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ aa aà dↄ̃ↄ aà è, àlɛ ãnabikɛkɛ ń ãnabiↄ, aa kↄ̃ làla aa mɛ̀: Bↄ́mɛ Kisi nɛ́ lèi? Saulu ku ãnabiↄ guu sↄ̃ nɛe?
12Ɔ̃ Gibɛa gbɛ̃e yã́zãsìmá à mɛ̀: Gbɛ̃́ kĩniↄ maeↄn deↄ ũ sↄ̃i? Ɔ̃ à gↄ̃̀ yãa ũ wì mɛ: Saulu ku ãnabiↄ guu sↄ̃ nɛe?
13Kɛ́ Saulu ãnabikɛkɛ̀ a làa, ↄ̃ à gɛ̀ gulɛsĩu.
14Kɛ́ Saulu tà bɛ ń a zĩkɛnao, Saulupi desɛ̃ ń lá à mɛ̀: A gɛ má ni? Saulu wèwà à mɛ̀: Wa gɛ zàa'ĩnaↄ wɛɛlɛiɛ. Kɛ́ wi ń eo, ↄ̃ wa gɛ Samuɛli kĩ́i.
15Ɔ̃ Saulu desɛ̃pi òɛ̀: Yã́ pↄ́ Samuɛli òɛ́ siumɛɛ.
16Ɔ̃ Saulu mɛ̀: A òwɛ̃ɛ wà zàa'ĩnapiↄ è. Ãma i kpala yã́ pↄ́ Samuɛli òɛ galikɛɛ̀o.
17Ɔ̃ Samuɛli Isailiↄ kã̀aa Dii aɛ Mizipa.
18A ònɛ́: Dii á Lua mɛ̀ a á bↄ́lɛ Egipi, a á símá ń bui pↄ́ ↄtↄ̃̀wáↄ píi.

19Lua á bↄ́ á yã'ↄ̃maↄ ń á taasikɛaↄ guu píi, ↄ̃ a giaàzi gbã, á òɛ̀ aà kía kpáɛ́. Tↄ̀ↄ, à mↄ zɛ Dii aɛ sa bui ń buio, ualɛ ń ualɛo.
20Kɛ́ Samuɛli mↄ̀ ń Isaili buiↄ píi, ↄ̃ Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ tɛ́lɛblè.
21Ɔ̃ à mↄ̀ ń Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ ualɛ ń ualɛo. Ɔ̃ Matili ua tɛ́lɛblè. Uadepiↄ guu Kisi nɛ́ Saulu mɛ́ blè. Kɛ́ wà aà wɛ̀ɛlɛ, wi aà eo.
22Ɔ̃ wà ɛ̀a Dii là lↄ wà mɛ̀: Gↄ̃ɛpi mↄ̀ la kↄ̀a? Ɔ̃ Dii mɛ̀: A ulɛa asoↄ sↄ̀ↄu.
23Ɔ̃ wà bàalɛ̀ gɛ̀ aà bↄ̀ wà sùò ń guu. Kɛ́ à zɛ̀ ń guu, ampii an gbã̀a zɛ̀ aà gã̀uɛ.
24Ɔ̃ Samuɛli ònɛ́ píi: A gbɛ̃́ pↄ́ Dii sɛ̀ èa? Gbɛ̃e ku laaàwa á guuo. Ɔ̃ gbɛ̃́pii wiilɛ̀ aa mɛ̀: Lua wá kía dↄ̃ ń aafiao!
25Ɔ̃ Samuɛli kpalablea zɛ́ bↄↄlɛkɛ̀nɛ́, ↄ̃ a kɛ̃̀ láu a dìlɛ Dii kpɛ́u. Ɔ̃ à ń gbáɛ, baade tà a bɛ.
26Saulu sↄ̃ à tà a bɛ Gibɛa. Gↄ̃ gbãa pↄ́ Lua zĩkɛ̀ ń sↄ̃uↄ tàaànↄ.
27Ɔ̃ gbɛ̃pãeↄ mɛ̀: Gbɛ̃́ bee taa mɛ́ a wá suabaa? Ɔ̃ aa sakàaàgu, aai mↄɛ̀ ń pↄeoo, ↄ̃ Saulu a nílɛakɛ.