Text copied!
CopyCompare
God Wonana Kaoaobaisiyena - 1 Samuel

1 Samuel 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Damanina ba Samuel wairoro dubina i yauni ba Saul gayaminai i bosewai, i yaoni ba i wona, “Nikona a wosewosei basuna Bada i bineim ana pipiya Israel kuni badisi.
2Karaku kuna kasibau taveyiku wai sebasebare ruwamo Rachel kana karawagai Zelza kupurinai Benjamin ana biparaparatai kuna pananisi. Sina wona kurim, ‘Donkey ko nuwenuwenisi wai si pananisi ba tamam kega e biyapoyena meyisi. Saba kom e biyapoyim ba e bitoirubim, “Mekabage natuku ana panani?” ’
5Kona murinai kuna nae ku Gibeah God ana ku koya, namai Philistia biyisi asi basekwa e mamana wai, kuna riuriu wai peroperoveta kuna pananisi bopepeta gawarinai sina gaigakira ere asi gita, tambourine, durere sini biyakwarisi ba sina parapara ba sina rikuriku ba sini biperoveta wona.
6Ba Kanuma Kaobaisiyena ere maragasina ina gakira kurim ba yabata koni peroveta wona ba, am yawasa ini waubirai.
7Maranai nikosi wose sina tupuwa ba awaika God ini beyim wai ke wosei.
8Ki nao ke nae ku Gilgal ba namai ana pananim wai suwara kapukapunina ba kam yabata suwarina tana puyo, saba kuni potapota yepo kao 7 ba ana botu wai ana wonim awaika kuna wosei.”
9Saul i taibira Samuel iti sumarei, God Saul nuwanuwana i birai ba nikosi matakira ereonowasi kona kaonai si tupuwa,
10Maranai Saul ana saibisaibirina yabata si verakasibau ku Gibeah, peroperoveta si verabeyisi ba God kanumina ere maragasina i riuni wai yabata si peroveta wona.
11Maranai pipiya i iyabosi Saul si kuiri wai, si toiruba bibirana. “Awaika Kish natuna kurina i tupuwa, Saul yebo i peroveta kona?”
12Sebare namai i mamana wai i kaobeya, “Ba tamasi kotoi?” Sisiyina i tupuwa, “Kata Saul kona peroperoveta yabata kona?”
13Saul i peroveta wona i kakaba wai i gae ku bopepeta gawarina.
14Saul abuna ana saibisaibirina yabata i toirubaisi, “Mekei ko nae?” Saul i wona, “Donkey ka nuwenuwenisi ba kega ka pananisi wai ka nae Samuel kurina.”
15Saul abuna i wona, “Ke woniku, Samuel awaika i wonim?”
16Saul i kaobeyei, “I wonikai kata matapa donkey si pananisi.” Saba ana bitaupauma kairavina Samuel i wonei wai kega abuna i mamatarei.
17Samuel Israel biyisi i yorisi si notuwa ku Mizpa,
18ba kurisi i wona, “Nikasike Bada Israel biyisi asi God i wona, ‘Israel biyisi Egypt biyisi kamosi yai a urabaisi a kasibau, ba dam mutusi si kasikasibigoyonimi wai yarosiai ai yawasimi.
19Yauku ami God ami nuwapoya ba siniyara kamosi yai, ai taraparanimi, saba karaku koi sinikikiyiku, ba ami waina taupauma. Damanina ami rakaraka ba dam nunusi yai ko notuwa kuriku ba kom si kewakewai.’”
20Maranai rakaraka ba dam ereonowasi si notuwa wai Benjamin ana dam i binei.

21Damanina ba Benjamin ana dam si msi kasibau wai rakaraka nununai si kasibau ba Matri rakarakana kamonai sebasebare si kasibau wai Kish natuna Saul i binei. Ba si kinana wai kona kega nai.
22Bada si toirubai, “Kona memei?” Ba Bada i wona, “Kona wai bobitaura ba sawara murisi yai i koba.”
23Si vera si nuveni ba si panani wai si urabai si kasibau, pipiya naosi yai i msiri ba si kinani wai kona i kaidagima saki kega kotoi rutainina.
24Samuel pipiya kurisi i wona, “Bada niko sebare i binei wai ko kinakinani kona? Sebarena nina kega kesana kotoi kamoti yai kona rutainina.” Pipiya ereonowasi si parara, “Taupauma ina ma saki!”