Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Koiruwaa

Sameela Maxaafaa Koiruwaa 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1He wode Sameeli tigiyoobaara zaitiyaa ekkidi, Saa7oola huuphiyan tigiis; tigidi Saa7oola yeridi, hagaadan yaagiis; “Ba asaa Israa7eela haarana mala GODAI nena tiyiis gidennee? Neeni a asaa kaalettada, eta yuushuwan de7iya morkketu kushiyaappe eta ashshana. A asaa neeni haarana mala, GODAI nena tiyidoogau malaatai hagaa.
2Neeni hachchi taappe shaahettiyo wode, Raaheeli duufuwaa matan, Biniyaama zawan de7iya Xelxxaaha giyo sohuwan naa77u asatuura gaittana; gaittin eti nena, ‘Neeni koshshaa biido hareti beettidosona; ha77i ne aawai hareta qoppiyoogaa aggidi, “Ta na7ai xayiis; shin waanooshsha?” yaagiiddi nebaa hirggees’ yaagidi yootana.
3“Neeni he sohuwaappe denddada, Taaboora giyo gita mittaa gakkanaashin baana; neeni biishin, Xoossaakko Beeteele biya heezzu asati nenaara gaittana. Etappe issoi heezzu deeshsha marata tookkiis; naa77anttoi heezzu oittaa tookkiis; heezzanttoi ogoro kumida woine eessaa tookkiis.
4Eti nena sarotana; neeyyo naa77u oittaa eti immana; neeni eta kushiyaappe he oittaa ekkana.
5“Hegaappe guyyiyan, neeni Pilisxxeema olanchchatu citai de7iyo Xoossaa Gib77aa giyo katamaa baana. Neeni he katamaa gakkiyo wode, diittaara karaabiyaara, pulaaliyaaranne maazinqqiyaara kaa7iiddinne hananabaa yootiiddi, goinniyo xoqqa sohuwaappe duge wodhdhiya hananabaa yootiyaageetu citaara gaittana;
6GODAA Ayyaanai ne bolli wolqqappe wodhdhana; wodhdhin neenikka etaara hananabaa yootana; neeni laamettada hara asa kiyana.
7Ha malaatati polettiyo wode, ne kushiyan gaittidabaa aibanne ootta; aissi giikko, Xoossai nenaara de7ees.
8“Neeni taappe sinttatada Gelggala aadhdha. Taanikka tumuppe xuuggiyo yarshshuwaanne sarotettaa yarshshuwaa yarshshanau neekko duge baana. Taani neekko baada neeni oottanabaa odana gakkanaashin, laappun gallassaa gam77aasa” yaagiis.
9Saa7ooli Sameelappe shaahettishin, Xoossai Saa7oola wozanaa laammiis; qassi he malaatati ubbai he gallassan hanidosona.
10Saa7oolinne ashkkarai Gib77aa gakkin, hananabaa yootiyaageetu citai aara gaittiis; Xoossaa Ayyaanai a bolli wolqqappe wodhdhiis; wodhdhin eta giddon hananabaa yootiis.
11Saa7oola kase eriyaageeti ubbai hananabaa yootiyaageetuura hananabaa yootiyoogaa be7idi, issoi issuwaa, “Qiisa na7ai waaniichchidee? Qassi Saa7oolikka hananabaa yootiyaageetu zateeyye?” yaagidosona.
12He sohuwan de7iya issi bitanee etayyo, “Eta aawai oonee?” yaagidi zaariis. Hegaa gishshau, “Saa7oolikka hananabaa yootiyaageetu zateeyye?” giyoogee haise gidiis.
13Saa7ooli hananabaa yootiyoogaa wurssidoogaappe guyyiyan, goinniyo xoqqa sohuwaa biis.
14Saa7oola aawaa ishai Saa7oolanne ashkkaraa, “Awa biidetii?” yaagiis. Yaagin Saa7ooli, “Hareta koshshaa biida; hareti beettennan xayin, Sameelakko biida” yaagiis.
15Saa7oola aawaa ishai, “Hayyanaa Sameeli neeyyo giidobaa taayyo yootarkkii” yaagiis.
16Yaagin Saa7ooli ba aawaa ishaayyo, “Hareti beettidoogaa Sameeli nuuyyo geeshshidi yootiis” yaagiis; shin Sameeli, “Kawo gidaasa” giidi ayyo odidoogaa yootibeenna.
17Hegaappe guyyiyan, Sameeli Mixiphphan Israa7eela asaa GODAAKKO xeesi shiishshiis.
18SHiishshidi eta, “GODAI, Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; ‘Taani Israa7eela Gibxxeppe kessaas; Gibxxe asatu kushiyaappenne inttena naaqqiya kawotettatu ubbaa kushiyaappe taani ashshaas’ yaagees.

19SHin hachchi intte metuwaappenne waayiyaappe ubbaappe inttena ashshiya intte Xoossaa ixxideta; ixxidi, ‘CHii! Nu bolli kawo kawoya’ yaagideta. Hegaa gishshau, ha77i intte intte zariyaaninne intte yaran gididi, GODAA sintti aadhdhite” yaagiis.
20Hegaayyo Sameeli Israa7eela zare ubbaa aattin, saamai Biniyaama zariyan wodhdhiis.
21Biniyaama zariyaa yaran yaran aattin, saamai Maaxira yaran wodhdhiis; wurssettan Qiisa na7ai Saa7ooli doorettiis. Eti a koyidosona; shin i beettibeenna.
22Hegaa gishshau eti GODAA, “Biron ha sohuwaa yaana asi de7ii?” yaagidi oichchidosona. Oichchin GODAI, “Ee! Saa7ooli miishshatu giddon qosetti uttiis” yaagiis.
23Eti woxxi biidi, yaappe a kessi ehiidosona. Asaa giddon i eqqiyo wode, hasheppe qommo baggan asa ubbaappe aduqqees.
24Sameeli asa ubbaayyo, “GODAI doorido bitaniyaa be7eetii? Ha asaa giddon a milatiyaabi ooninne tumu baawa” yaagiis. Yaagin asai ubbai ba qaalaa xoqqu oottidi, “Kawoi shemppo gam77o” yaagiis.
25Hegaappe guyyiyan, Sameeli kawotettaa wogaa asaayyo yootiis; xaaxettiya maxaafan he wogaa xaafidi, GODAA sinttan wottiis. Yaatidi Sameeli asa ubbaa huuphiyan huuphiyan a soo a soo yeddiis.
26Saa7oolikka ba soo Gib77a biis; Xoossai eta wozanaa bochchido mino asati Saa7oolaara biidosona.
27SHin issi issi pattenna asati, “Ha bitanee nuna waatidi ashshanee?” yaagidosona; eti a karidi, ayyo ainne imota immibookkona. SHin Saa7ooli co77u giis.