Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - 1 Samuel

1 Samuel 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maʌ̃be Samuelba nedragada edaped̶a Saul boro ʌ̃rʌ̃ weasia. Uridarrad̶e isõped̶a nãwã jarasia: –Ãcõrẽba id̶i bʌra b̶ʌbʌrʌa idji puru Israel boroda b̶amãrẽã. Bʌabʌrʌ naʌ̃ purura pe erob̶aya idjab̶a ãdjirã dji quĩrũnebemada ẽdrʌ b̶ʌya. Nãwã bʌa cawaya Ãcõrẽba wãrãda bʌra israelerã boroda b̶ʌsida.
2Namaʌba bʌ wãbʌrʌd̶e Benjamiʌ̃neba yõped̶ad̶arã ẽjũãne Selsa purud̶e ẽberãda umé unuya. Ãdjira Isa quima Raquel tʌb̶ariped̶ad̶a caita panania. Ãdjia bʌ́a nãwã jarad̶ia: “Bʌa burro jʌrʌ b̶ad̶ara unusid̶aa. Maʌ̃ bẽrã burro carea bʌ zezara sopuaẽ́ b̶ʌa, ãtebʌrʌ bãrã carea sopua b̶ʌa. Idjia iwid̶i b̶ʌa sãwã bʌra unuida.”
3Maʌ̃ awara Tabor ẽjũãne bacuru waib̶ʌama jũẽbʌrʌd̶e ẽberãda ũbea unuya. Ãdjira Beteld̶aa wãbʌdaa Ãcõrẽa ne diad̶i carea. Ab̶aʌba chiwatuda ũbea erob̶aya. Ab̶aʌba paʌ̃da ũbea erob̶aya. Dewarabemaba uva b̶ada animarã e od̶ad̶e erob̶aya.
4Ãdjia bʌ́a bed̶ead̶aped̶a paʌ̃da umé diad̶ia. Maʌ̃ra edadua.
5Mamaʌba bʌra Guibea purud̶aa wãya pilisteorã sordaorã panabadama. Purud̶e jũẽbod̶od̶e Ãcõrẽneba bed̶eabadarãda eya borod̶eba ed̶aa zebʌdada unuya. Ãdjirãra Ãcõrẽneba bed̶ea panania. Ãdji nocoare ẽberãrãba tõnõãda, chiruda, arpa sid̶a zá nĩbad̶ia.
6Maʌ̃ unubʌrʌd̶e Ãcõrẽ Jaurera bʌmaa zeya. Maʌ̃ bẽrã bʌ sid̶a ãdjirã quĩrãca Ãcõrẽneba bed̶eaya. Mamaʌba ʌ̃taa bʌra awara b̶eya.
7Mʌ̃a jarad̶a jũma mãwãnacarea bʌa o quĩrĩãbʌrʌda odua, Ãcõrẽra bʌ ume b̶ai bẽrã.
8Maʌ̃ bẽrã Gilgald̶aa na wãped̶a mʌ̃ra jʌ̃ãdua. Domia ab̶aʌd̶e mʌ̃ra bʌma jũẽya. Maʌ̃be Ãcõrẽa animarãda jũma babue diad̶ia idjab̶a idji ume necai b̶ai careabema animarã dragada babue diad̶ia. Mãwãnacarea mʌ̃a jaraya bʌa cãrẽda oida b̶ʌda.–
9Saul Samuelmaʌba wãbʌrʌd̶e Ãcõrẽba idji crĩchara awara b̶ʌsia. Ara maʌ̃ ewarid̶e Samuelba jarad̶ara jũma mãwãsia.
10Maʌ̃ bẽrã Saul idji nezoca ume Guibead̶e jũẽsid̶ad̶e Ãcõrẽneba bed̶eabadarãda zebʌdada unusid̶aa. Ara maʌ̃da Ãcõrẽ Jaurera Saulmaa zesia. Maʌ̃ba Saul sid̶a ãdjirã quĩrãca Ãcõrẽneba bed̶ea b̶esia.
11Baribʌrʌ Saul unubadarãba idjira Ãcõrẽneba bed̶ea b̶ʌda unusid̶ad̶e ara ãdjidub̶a jarasid̶aa: –¿Cãrẽda sãwãsi Quis warra Saulora jãwã nũmʌra? ¿Idji sid̶a Ãcõrẽneba bed̶eabarica?–
12Mamabema ab̶aʌba jarasia: –¿Ãdjirã zezara cai?– Maʌ̃ carea ab̶aʌba ne oca bad̶ada cawaẽ́ne o b̶eibʌrʌ israelerãba nãwã jarabadaa: “¿Saul sid̶a Ãcõrẽneba bed̶eabarica?”
13Mãwãnacarea Saulora idji diguid̶a jũẽsia.
14Maʌ̃ne idji djabadrõãba idjía, dji nezocaa bid̶a nãwã iwid̶isia: –Bãrãra ¿sãma panasid̶a?– Saulba panusia: –Dai burroda jʌrʌ panasid̶aa. Baribʌrʌ ununaẽ́ bẽrã Samuelmaa bed̶ead̶e wãsid̶aa.–
15Idji djabadrõãba iwid̶isia: –¿Samuelba cãrẽda jarasi? Mʌ̃ djuburia idjia jarad̶ara jũma nẽbʌrʌdua.–
16Saulba jarasia: –Idjia daia ebud̶a jarasia bãrãba burrora unusid̶ada.– Baribʌrʌ Saulba jaraẽ́ basía Samuelba idjira israelerã boro bai jarad̶ara.
17Mãwãnacarea Samuelba Mizpa purud̶e israelerãra Ãcõrẽ quĩrãpita ãbaa jʌresia.
18Maʌ̃be jarasia: –Dadji israelerã Ãcõrẽba nãwã jara b̶ʌa: “Mʌ̃a bãrãra Egiptod̶eba ẽdrʌ enesia. Ãdji jʌwaed̶abemada idjab̶a jũma dewara puruba bãrã biẽ́ o panʌnebemada ẽdrʌ edasia.”

19Ãcõrẽba bãrãra bia mĩga panʌnebemada idjab̶a sopuad̶ebemada ẽdrʌ edabarimĩna naʌ̃ ewarid̶e idjira igara panʌa. Maʌ̃ carea jara panʌa: “Ab̶a b̶ʌdua dadji boroda b̶amãrẽã.” Maʌ̃ bẽrã ab̶a b̶ʌd̶ia. Bãrã doce purura Ãcõrẽ quĩrãpita zed̶aped̶a idjia cawabiya sãʌ̃gʌ purud̶ebemada dji boro baida. Maʌ̃be maʌ̃ purud̶ebema ẽberãrãra idji quĩrãpita zed̶aped̶a idjia cawabiya caida dji boro baida.–
20Maʌ̃be Samuelba israelerã doce puruda Ãcõrẽ quĩrãpita jũma trʌ̃cuaped̶a Ãcõrẽba cawabisia dji borora Benjamiʌ̃neba yõna purud̶ebema baida.
21Mãwãnacarea Samuelba Benjamiʌ̃ purud̶ebemarãra caitaara zebisia. Maʌ̃ne Ãcõrẽba cawabisia dji borora Matrid̶eba yõped̶ad̶ad̶ebema baida. Maʌ̃ ẽberãrãnebemada Ãcõrẽba cawabisia Quis warra Sauldrʌ edasida israelerã boroda b̶amãrẽã. Maʌ̃ bẽrã Saulora jʌrʌsid̶aa baribʌrʌ ununaẽ́ basía.
22Maʌ̃ carea wayacusa Ãcõrẽa iwid̶isid̶aa Saulora zesi cawaya. Maʌ̃ne Ãcõrẽba jarasia Saulora b̶ʌmĩna netatad̶e mĩrũ b̶ʌda.
23Ara maʌ̃da idjira jʌrʌd̶e pira wãnaped̶a puru quĩrãpita enesid̶aa. Maʌ̃ne puruba unusid̶aa idjira jũmarã cãyãbara drasoara b̶ʌda.
24Samuelba purua jarasia: –Ãcõrẽba naʌ̃ ẽberãda edasia bãrã boro bamãrẽã. Dadjirã tãẽna dewarada idji quĩrãca neẽ́a.– Ara maʌ̃da puruba nãwã b̶ia jarasia: –¡Bia b̶ʌa dadjirã boroda!–
25Ara maʌ̃da Samuelba purua jarasia ãdji boroba cãrẽda o b̶aida b̶ʌda. Maʌ̃ra jũma cartad̶e b̶ʌsia. Maʌ̃be dji cartara Ãcõrẽ ded̶e idji quĩrãpita waga b̶ʌsia. Mãwãnacarea Samuelba jũmarãda ãdji deza wãbicuasia.
26Saul sid̶a idji puru Guibead̶aa wãsia. Idji ume ʌ̃cʌrʌ ẽberã sozarra b̶eada wãsid̶aa Ãcõrẽba ãdjirã sod̶e b̶ʌd̶a bẽrã idjiare pananamãrẽã.
27Baribʌrʌ ʌ̃cʌrʌ ẽberã cadjiruarãba Saulora siriẽ́ b̶ʌda ununa bẽrã idji itea nebiada diad̶aẽ́ basía. Maʌ̃ awara nãwã jarasid̶aa: –Jãʌ̃ ẽberãba dadjirãra ¿sãwã ẽdrʌ b̶ʌi?– Baribʌrʌ Saulba ãdjia jara panʌra quĩrãcuitaẽ́ basía. Ãtebʌrʌ chupea b̶esia.