Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Anuki - 1 Samwel

1 Samwel 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wasina bi Samwel oliv miina verikokona ikabi bi Sol gayamine iwayi, imaghani bi iwona bo, “Yawe God ivineyim da nuwanuwana wawayidi Isrel damdi kunibadedi noko biidi mmko berana aberabera.
2Raghanina kata kunakuyovegu, na tomotomogha bata Jelsane, Benjiman kubura kana wiibarabarate Reitsel karawagina ririne kunabananidi. Na sinawonem bo, ‘Nokodi donki kunagho wiinoyedi kiiravine, na nada sibananidi. Na katana tamamnaki geiyanoghonoghosidina, touna tam yinuwapoyem na patana yitarakiiyana yawonawona bo, “Metagha natugu anabanani?” ’”
5Bi bada Samwel, Sol iwonenamayeni bo, “Bi noko murine na kunanagho God yana Koya Gibiyane, meme Pilistain damdi sivitakina. Bi kwanatuve kunarughurughu, na peroperoveta boruna kunabananidi kabepepa gawarinama sinayoyo. Toudi kabepepa sawaridi kadi waghawagha hap da laya, tambarin da durere sinirekwedi, bi sinawonawona kasiyaragha.
6Noko raghanine na Yawe God kanumina inayoyom na toudi yawata konawonawona kasiyaragha. Tam iniwuwamirem na yam bera inibogae.
7Raghanina mmkodi bera sinatubugha, na Yawe God iniwiitem da awaki beradi yakayokayovem da kuyabera na kunabera.
8Wasina bi kuninagho kunayowogha Gilgal kwanatune, bi name tanibanana da ribiribi anikasunughana bi anagibu naboni suwara Yawe God biidi bi ribiribi mududi anaverewosi naboni wiiturana suwarina. Tam name gabudara 7 kunikoyakoyagha patana da anaverakanibu, bi anawonem da awaki kunabera.”
9Raghanina Sol imiiri wamira bi Samwel iyakuyokuyoveni, na Yawe God iviwuwamireni na yana bera ivibogae. Noko gabudarine Samwel sawara tupadi Sol iwonena katamaneni na wiisuwona situbugha.
10Berana mma naboni. Raghanina Sol da yana wiitamariyana Gibiya kwantune siverakanibu, na peroperoveta boruna sikitadi siyapiipiika toudi biiyadi. Wasina bi God kanumina Sol ivibonuvi, na inorughu da idagu yawata siyawonawona kasiyaragha.
11Raghanina iiyawogha Sol sakowakatamaneni bi sikita mmko berana iyaberabera, na sivitarakiiyana kabivivirana bo, “Wiisuwona? Da mmko awaki berana itubugha Kis natuna biidi? Wiisuwona da Sol touna peroveta?”
12Wawaya tana nama iyamiimiiri na iwona bo, “Getamananaki tananoghota kirakiiyenina, rubana da wawaya wapawapa iniperoveta.” Na wonakayowiiwiiyaka mma naboni irumaghatara, “Wiisuwona bi wonawaghata da Sol touna peroveta?”
13Raghanina Sol iwonakasiyaragha ikovi na igae kabepepa gawarine.
14Muriye na aghunanaki ipiika da ibananidi na touna da yana wiitamariyana teya ivitarakiiyanedi bo, “Tami meme koyamakamake?” Na Sol iwona bo, “Toumii donki kayininoyedi, bi gekayabananidina. Na kanagho Samwel biidi da kayitarakiiyaneni donkidi meme.”
15Na aghunanaki ivitarakiiyana bo, “Bi metagha Samwel iwonem?”
16Na Sol iwona bo, “Touna iwonemii da wawaya donkidi nada sibanana.” Bi Sol aghunanaki geiyawoneni da Samwel iwona da touna inikiiwawo Isrel damdi kiiravidiye.
17Muriye na Samwel, Isrel damdi tupadi iwonedi da siyanagho Mispa kwanatune da Yawe God yana sisiya siyawaiyana.
18Raghanina siverakanibu, na Samwel iwonedi bo, “Yawe God, Isrel kana God, mma naboni yawonewonemi, ‘Tami Isrel dammi, nosinosiminakim Ijipt damdi maragasidima aviyawiidi, akabi apiikedi mmko kuburine bi dam tupadi siyikayotaketowanemi na gwabidima aviyawiimi.
19Bagune Tagu yami God, iiyabo yami nuwapoya da kabikwarakwarama aviyawiimi, bi gegha da kata mmko gabudarine na kosinighiiyegu, kowona bo, “Gegha, toumii yama kayowana da kiiwawo inibademii.” Noko biidi Yawe yami God naghoguve kovitaghomimi, bi kami dam nunudigha kokabiwiiborumi komiiri.’”
20Na Samwel, Isrel tupana ikabikanibuvedi da kadi dam nunudigha simiiri, bi Yawe God, dam Benjiman ivineyi.

21Wasina bi Samwel, dam Benjiman kamonama rakaraka tupadi iwonedi na simiiri kanikanibu, bi Yawe God, Metri yana rakaraka ivineyi bi noko rakarakana kamonama Kis natuna Sol ivineyi. Bi gegha raghanina wawaya, Sol sivinoyeni na gesiyabanani.
22Na Yawe God sivitarakiiyaneni bo, “Bada wawayina mma bo gegha?” Na Yawe God iwona bo, “Touna sawara kamodiye yakowokowogha.”
23Na sivera sinagho Sol sininoyeni, bi raghanina sibanani na sirutayini sipiika wawaya naghodiye sikabiwiimiiri, bi siyakita da touna igurikirakii da tupana imiiritawanidi.
24Wasina bi Samwel, wawaya iwonedi bo, “Tomoyina mmakatanina Yawe God ivineyi da yami kiiwawo. Getana iiyabo touda Isrel damda kamodae touna naboni!” Na wawaya tupana sikarayewoveni bo, “Kiiwawo rubana inamake da bodu peyaridi!”