Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Samuel

1 Samuel 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unya gikuha ni Samuel ang tibod sa lana, gibubo kini sa ulo ni Saul, ug gihagkan siya. Miingon siya, “Dili ba si Yahweh nagdihog man kanimo aron nga mahimo kang pangulo sa iyang mga kaliwatan?
2Inig biya nimo kanako karong adlawa, makakita ka ug duha ka tawo duol sa lubnganan ni Raquel, diha sa ginsakopan sa Benjamin didto sa Zelza. Moingon sila kanimo, 'Ang mga asno nga inyong gipangita nakaplagan na. Karon ang imong amahan wala na nagpakabana sa asno ug nabalaka na bahin kanimo, nga nag-ingon, “Unsa man ang angay kong buhaton sa akong anak?'”
3Unya gikan didto mopadayon ka, ug makaabot ka sa kahoy nga tugas sa Tabor. Mahimamat mo ang tulo ka tawo nga moadto sa Dios sa Betel, ang usa nagdala ug tulo ka nating kanding, ang usa nagdala ug tulo ka buok nga tinapay, ug ang usa nagdala ug nagdala ug bino nga gisulod sa panit nga sudlanan,
4Timbayaon ka nila ug hatagan ug duha ka tinapay, nga imong dawaton gikan sa ilang mga kamot.
5Pagkahuman niana, moadto ka sa bungtod sa Dios, diin atua nahimutang ang kampo sa mga Filistihanon. Sa pag-abot nimo sa siyudad, masugatan nimo ang pundok sa mga propeta nga nanglugsong gikan sa hataas nga dapit ug aduna silay dala nga alpa, tambor, plawta ug lira; managna sila.
6Ang Espiritu ni Yahweh mokunsad diha kanimo, ug managna ka uban kanila, ug mabag-o ka ingon nga lahi nga tawo.
7Karon, kung kini nga mga ilhanan mahitabo kanimo, buhata ang bisan unsa nga maayong buhaton, kay ang Dios uban kanimo.
8Pag-una kanako didto sa Gilgal. Unya mosunod ako kanimo aron maghalad ug mga halad sinunog ug maghalad ug mga halad sa pakigdait. Hulata ako sulod sa pito ka adlaw hangtod nga maabot ako ug ipakita ko kanimo ang angay mong buhaton.”
9Sa pagtalikod na ni Saul aron sa pagbiya kang Samuel, ang Dios naghatag kaniya ug bag-ong kasingkasing. Unya ang tanang mga ilhanan nahitabo nianang adlawa.
10Sa dihang miabot sila sa bungtod, adunay pundok sa mga propeta nga misugat kaniya, ug ang Espiritu sa Dios mikunsad kaniya busa nanagna siya uban kanila.
11Sa dihang ang mga tawo nga nakaila kaniya nakakita nga nanagna siya uban ang mga propeta, ang mga tawo nagsultihanay, “Unsay nahitabo sa anak nga lalaki ni Kis? Usa na ba ka propeta karon si Saul?”
12Ang usa ka tawo nga anaa sa samang dapit ang mitubag, “Ug kinsa man ilang amahan?” Tungod niini, nahimo kining usa ka panultihon, “Usa na ba diay si Saul sa mga propeta?”
13Sa dihang nahuman siya ug panagna, miadto siya sa hataas nga dapit.
14Unya ang uyoan ni Saul miingon kaniya ug sa iyang sulugoon, “Hain man kamo gikan?” Unya mitubag siya, “Nangita kami sa mga asno; kay wala man namo nakit-an, miadto kami kang Samuel,”
15Miingon ang uyoan ni Saul, “Palihog sultihi ko kung unsay giingon ni Samuel kanimo.”
16Si Saul mitubag sa iyang uyoan,” Misulti siya kanamo nga nakaplagan na ang mga asno.” Apan wala niya siya sultihi mahitungod sa mga butang sa gingharian, nga gisugilon ni Samuel.
17Karon gipatawag ni Samuel ang katawhan diha sa atubangan ni Yahweh sa Mizpa.
18Miingon siya sa katawhan sa Israel, “Mao kini ang giingon ni Yahweh, ang Dios sa Israel: 'Akong gipagawas ang Israel gikan sa Ehipto, ug giluwas ko kamo gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon, ug gikan sa mga kamot sa tanang mga gingharian nga nagdaogdaog kaninyo.'

19Apan karong adlawa gisalikway ninyo ang inyong Dios, nga maoy nagluwas kaninyo gikan sa inyong mga katalagman ug mga kalisdanan; ug miingon kamo kaniya, 'Pagpili ug hari alang kanamo.' Karon pagtapok kamo sumala sa inyong tribo ug sa inyong mga banay sa atubangan ni Yahweh.”
20Busa gipaduol ni Samuel ang tanang tribo sa Israel, ug ang tribo ni Benjamin maoy napili.
21Unya iyang gipaduol ang tribo ni Benjamin sumala sa ilang mga banay; unya ang banay nga Matrihanon mao ang napili; ug si Saul nga anak ni Kis mao ang napili. Apan sa dihang nangita sila kaniya, wala siya makaplagi.
22Unya ang katawhan buot pang mangutana sa Dios, “Anaa pa bay laing tawo nga moabot?” Si Yahweh mitubag, “Mitago siya luyo sa mga kasangkapan.” Unya nanagan sila ug gikuha si Saul gikan didto.
23Unya pagtindog niya taliwala diha sa katawhan, labing taas gayod siya kaysa ni bisan kinsang tawo tungod kay ang mga tawo tupong lamang sa iyang abaga.
24Unya miingon si Samuel sa katawhan, “Nakita ba ninyo ang tawo nga gipili ni Yahweh? Wala gayoy sama kaniya sa tanang katawhan. Unya ang tibuok katawhan misinggit, “Mabuhi ang hari!”
25Unya si Samuel misulti sa katawhan sa mga pamaagi ug sa mga pamalaod sa pagkahari, ug gisulat kini sa basahon, ug gibutang sa atubangan ni Yahweh. Unya gipapauli ni Samuel ang katawhan sa tagsa-tagsa nila ka panimalay.
26Mipauli usab si Saul sa iyang balay sa Gabaon, ug kauban niya ang pipila ka kusgan nga mga lalaki, kansang kasingkasing gihikap sa Dios.
27Apan pipila ka bugalbugalon nga mga tawo ang miingon, “Unsaon man niining tawhana pagluwas kanato?” Kining mga tawhana ang mitamay kang Saul ug wala nila siya gihatagan ug bisan unsang gasa. Apan si Saul nagpakahilom lamang.