Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Kakabai - 1 Samuwel

1 Samuwel 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kamaina bi Samuwel olip masina dugina i vai bi Sol dabanemo i ḡini, i wai suluve bi i giuwena gado, “Bada i vinem te ena lava Islael kwai badayedi.
2Sol kwa nawana ba olooloto labu Leitsel ani dobona diyanemo kwa banavidi Diyeldamo Bendiman ena malagai palatinemo. Tedi kaka niga mainana sa giuwem, ‘Mba donkidi kuna tavutavuḡedina ba a banavidi, taunana aubaina tamam mote ima noḡonoḡotidi. Tana i wai nuwaboyaem bi, ya giugiuna gado, “Bainewa natugu yà banavi?”
5Samuwel i giuwena gado, “Muliḡa kaka kwa nawana Maimaituwa ena oyamo bi ḡome ba Filistiya edi tauwaiḡaviya a lauḡalavu. Bi laḡannemo malagainemo nuwam tava ba taugiuwatana dubuna ani laudune gabunemo bi sa yovoyovona kwa banavidi. Tedi ba gita tabudi bi tabudi a legaudi, maibena laiya, tambalin, flut bi ḡap sa waibeyakuluḡedi bi binaumo Bada giuna sa giugiuwe.
6Mba laḡannemo Bada Aluwina yai wanavum te Maimaituwa giuna kwa giuwe. Bi Maimaituwa ya laivalium te lava tabu otim kwa tubuḡa.
7Laḡannemo niga matailidi mulidimo ba Maimaituwa ya sagum te ena lauetadolimo ena noya kwa voiye.
8“Bi kwa gei nawa Gilgal malagainemo bi tagu ḡome yà banavim te ḡamoḡamo yài pekidi bi yà gabudi lausewasewa aubaina Maimaituwa lisinemo. Bi ḡamoḡamo ḡesaudi ba kaniḡemota aubaina yà vitem. Laḡan 7 nopodimo tam ḡome kwai laba te tagu yà tava, kaka yà giuwem te bai kwa voiye.”
9Ḡome Sol i tauvitale bi Samuwel i gosegose ba Maimaituwa Aluwina i wai wanavu bi i laivaliu te lava tabuotina i tubuḡa. Mba laḡannemo Samuwel bai i giugiuwena banina i tubuḡa.
10Laḡannemo Sol bi ena taupaula Maimaituwa ena oyamo a tavatava ba kauwa niga mainana i tubuḡa: Tedi taugiuwatana dubuna a kitedi a natonato lisidimo, te Maimaituwa Aluwina Sol i waiwanavu bi tana kota Maimaituwa giuna i gagaliye.
11Laḡannemo Sol tausibena a kita te Bada giuna i gagagaliye ba tedi a tagugu bi a giuna gado, “Emala, niga Kis natuna niganana taugiuwatana i tubuḡa, ee?”
12Bi ḡome lava ḡesauna i moimoitona i giuna gado, “Niga giuna, Tamana mote taugiuwatana ko kaisako, mba kaiyovu. Ḡemoḡemotina lava yababa yaila taugiuwatana.”
13Laḡannemo Sol Bada giunemo gagali i wai waikovi ba i saḡa i nawa anilaudune gabunemo.
14Bi Sol madiyana, Sol ena taupaula vaitena i banavidi bi i wai talayedina gado, “Bamo kona miyamiya?” Sol i giuwena gado, “Tama donki ke tavutavuḡedi. Bi kei tavutavu kasaḡa taunana aubaina ke nawa Samuwel lisinemo bi kei talaeye te donkidi bamo ḡome.”
15Bi Sol madiyana i wai talayena gado, “Samuwel bai i giuwem?”
16Tana madiyana ena giu i waimunena gado, “Tana i giuwegu te lava ḡesauna kaikana donkidi i banavidi.” Samuwel, Sol i giuwaimaḡati te tana Islael lavedi edi ḡalibona. Bi Sol mba giuna mote madiyana i tainuwatau.
17Niga kauwina mulinemo Samuwel Islael lavedi matabudi i giuwedi te a nawa Misfa malagainemo, Bada giuna vaiyena aubaina.
18Ḡome a tava bi Samuwel i giuwena gado, “Bada, Islael edi Maimaituwa niga mainana i giuwemi. Temi Islael lavemi Idip edi waibadamo kona wainuwatoi bi dobu ḡesaudi lavedi a kaka pilipilimi. Bi e kapotiyovomi te niga dobunemo e tavaitemi.
19Tagu taunana Maimaituwa, emi pilipilimo bi emi wainuwatoimo ei yawasanimi. Temi kona dabokegu bi kona giuna gado, ‘Tama ḡalibona ka ḡoeḡoe te yai badayemai!’ Taunana aubaina matabumi emi kalinaḡa bi emi damḡa koi ḡemotimi tagu emi Bada lisigumo.”
20Kamaina bi Samuwel tana Islael lavedi dam ḡemoḡemotaḡa i giuwedi a nato bi damdi nopodimo Bendiman damna i vine.

21Bi kota Samuwel Bendiman damna i giuwedi a nato bi Matili ena vanuwa lavedi nopodimo Bada, Kis natuna Sol i vine. Bi ḡome lava ai tavutavu bi tana mote a banavi.
22Kamaina bi Bada ai talayena gado, “Bada, Sol bamo?” Bi Bada edi giu i wai munena gado, “Tana kani ani waidubudimo ya kankandavona.”
23Kamaina bi a velau a nawa, Sol a tavuḡe. A banavi bi ai doli natome lava matedimo bi tana i lofa gulata te lava matabudi ba dabayalona palatina.
24Kamaina bi Samuwel lava matabudi i giuwedina gado, “Niga taunana olotona Bada i vine te emi ḡalibona. Islael lavada nopodemo mote mai bamo olooloto ḡesaudi mainana!” Bi lava matabudi a binauna gado, “Ḡalibonana kwalabu wapawapa mainana ya miya.”