Text copied!
CopyCompare
Alyawarr Bible - 1 Samuel

1 Samuel 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Samuel-el anter alip inew, thelemel Saul-warl akapwert-warl. Rap renh arrwantyew arreyl atherr-angkwarr ikwer-rnem-wenh-angkwarr angkemel, “INGKARTel ngenh arrerneyel, atyetyart aneyew ikwerenh-rnemew. Ntwap renh-rnem arntarnt-arem ahelengkw-rnem-wety apmer arrpanenh-areny. ...
6Inweng INGKART-wenh ngkweng-warl arrerneyenh, arrawarrengel ngenh rlterrkeleyew. Ntwap angka INGKART-wenh ileyenh, angkakert Akngey-wenh-rnemarl akarrerreyenheng-arey. Ngap ingwer-lkwer-anem anem.
7Ntwarl alakenh arem, ntwap iterl-areyew, Akngeyan ngkweng-itwel arrer-anem anayntem. Ilkelhentyel ntwa ilek-ilek mpwaraynteyew.” ...
9Saul-arl anperl-alhew, anamerl-antey Akngeyel renh ingwer-lkwerelew. Ikwerel-antey ra angka INGKART-wenh ilew, artwamparl angkew-angkwarr. ...
17Samuel yangkelhew Israel-wenh-rnemew, “Ingkerr akarrerreyew apmer Mizpah-itwew.” ...
24Rernem akarrerrew apmer ikwer-warl. Samuel-el Saul-anem arrwekel rnkernew. Samuel angkew ingkerrew, “Artwa nhenh arenh-arey! INGKARTel renh rlwanew, atyetyart aneyew! Ingwerenty alakenh aney-angenh rapeny, arrangkw!” Akngerr inkwerelhemel arlkerrew ikwer, “Intem-antey ra aneyew atyetyart!” ...