Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ben Samuɛli nↄ́si tùu sɛ̀ à nↄ́si kù Solunɛ a mìa, ben à lɛ́ pɛ̀a à bè: Dii bé à n diɛ dↄn'aɛdee ũ a gbɛ̃ Isarailinↄnɛ. Nɛ́ kí ble Dii gbɛ̃nↄnɛ ǹ ń bↄ ń ibɛɛ kɛ̀ aↄ̃ ligańzinↄ ↄzĩ. Sèeda kɛ̀ eé tó ǹ dↄ̃ kɛ̀ Dii bé à n diɛ a gbɛ̃nↄ dↄn'aɛdee ũun yɛ̀.
2Tó wa kɛ̃kↄ̃a kɛ̀ tia, nɛ́ da gↄ̃ↄn plaaanↄlɛ Zɛlɛza, Rasɛli mira saɛ, Bɛyãmi bùsu lɛ́zɛkiia. Aↄ̃é bennɛ: Wà zaaki kɛ̀ n gaa wɛtɛɛnↄ è. Aↄ̃ yã n de kũna gbãa dↄro, n yã kã̀hãnn èe kɛɛ sa, èe bee dian é kɛ a nɛ́ yã musu nà?
3Bↄna gwe, tó n gaa aɛ, tó n ka gbíi lí beee kiia zaa Tabo, gↄ̃ↄn aagↄ̃ↄ é danlɛ gwe dↄ, aↄ̃ↄe gaa Luda gbãgbã zaa Bɛtɛli. Aↄ̃ gbɛ̃ doo blènɛnↄ kũna mɛ̀n aagↄ̃, aↄ̃ gbɛ̃ doo burɛdi kũna mɛ̀n aagↄ̃, ben aↄ̃ gbɛ̃ doo geepiwɛ̃ kũna tùu do.
4Aↄ̃é n aafia gbeka, aↄ̃é burɛdi mɛ̀n plaaa kpámma, nɛ́ sí.
5Beee gbɛra tó n ka Luda sĩ̀sĩ kɛ̀ kú Gibɛa, guu kɛ̀ Filisitininↄ gudãkpakii kún, tó n ka kĩi kↄ̃n wɛ́tɛ pìo, nɛ́ kpákↄ̃a kↄ̃n annabinↄ aↄ̃ↄ tɛ́tɛkↄ̃zi, aↄ̃ↄe pitaa gbãgbãkiia. Wèe dↄↄńnɛ aɛ kↄ̃n kuntiginↄ kↄ̃n gã̀gãnↄ kↄ̃n kurenↄ kↄ̃n mↄrↄnↄ, aↄ̃ↄe annabikɛyã oo.
6Dii Nini é summa, nɛ́ annabikɛyã ońyo, nɛ́ li gbɛ̃ dufu ũ.
7Tó sèeda beeenↄ kɛ̀ lɛ, ǹ yã kɛ̀ n à kɛna zɛ́ è kɛ, zaakɛ Ludaa kúnyo.
8Ǹ dↄmɛ aɛ gana Giligala, mɛ́ n le gwe, mɛ́ sa'opↄ kɛ̀ wè ká tɛ́n à tɛ́ kũ o kↄ̃n kɛnnakↄ̃o sa'opↄo. Ǹ ma dã gwe ai gurↄ swɛɛplaa, mɛ́ mↄ́ mà n le gwe, mɛ́ yã kɛ̀ nɛ́ kɛɛ onnɛ.
9Kɛ̀ Solu kpɛɛ lì Samuɛlinɛ, èe taa, Luda à nↄ̀sɛ lìɛnɛ, ben sèeda pìnↄ kɛ̀ zĩ beee zĩ píngi.
10Kɛ̀ aↄ̃ kà Gibɛa, annabinↄ dààlɛ aↄ̃ↄ tɛ́tɛkↄ̃zi, ben Luda Nini sùa, èe annabikɛyã oońyo.
11Kɛ̀ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ à dↄ̃ↄnↄ à è, èe annabikɛyã oo kↄ̃n annabinↄ, aↄ̃ kↄ̃ làla wà bè: Bↄ́ bé à Kisi nɛ́ lèee? Solu kú annabinↄ tɛ́mɛ see?
12Ben Gibɛa gbɛ̃ke yã wèńla à bè: Gbɛ̃ kpaaanↄ denↄn dénↄ ũ sↄ̃ↄ? Ben à gↄ̃̀ pena pↄ́ ũ wè be: Solu kú annabinↄ tɛ́mɛ see?
13Kɛ̀ Solu annabikɛyã ò à yã̀a, ben à gàa gbãgbãkii pìa.
14Kɛ̀ Solu tà bɛ kↄ̃n a zĩkɛrio, à desɛ̃ ń lá à bè: A gaa mámɛ? Solu wèàla à bè: Wa gaa zaakinↄ wɛtɛmɛ. Kɛ̀ wée ń ero, ben wa gaa Samuɛli kiia.
15Ben Solu desɛ̃ bènɛ: Yã kɛ̀ Samuɛli òaree tↄ̃kɛ̃mɛ.
16Ben Solu bè: À bèwe wà zaaki pìnↄ è. Mↄde èe kpata yã kɛ̀ Samuɛli ònɛ tↄ̃kɛ̃nɛro.
17Ben Samuɛli Isarailinↄ kàkↄ̃a Dii aɛ Mizipa.
18À bèńnɛ: Dii a Luda bè, a a bↄɛ Igipiti, a a si Igipitinↄ kↄ̃n borii kɛ̀ aↄ̃ ↄ tↄ̃̀awaanↄ ↄzĩ ń píngi.

19Luda a bↄ a yã'ↄ̃ammanↄ kↄ̃n a nawɛ̃akɛnanↄ guu píngi, ben a gizi gbã̀a, a bènɛ à kí káare kpatan. Tↄ̀, à mↄ́ à zɛ Dii aɛ sa bori kↄ̃n boriio, ualɛ kↄ̃n ualɛo.
20Kɛ̀ Samuɛli mↄ̀ kↄ̃n Isaraili boriinↄ ń píngi, ben Bɛyãmi boriinↄ kàbankpɛ blè.
21Ben à mↄ̀ kↄ̃n Bɛyãmi boriinↄ ualɛ kↄ̃n ualɛo. Ben Matari ua kàbankpɛ blè. Uadee pìnↄ tɛ́ Kisi nɛ́ Solu bé à blè. Kɛ̀ wà à wɛ̀tɛ, wèe à ero.
22Ben wà ɛ̀ara wà Dii là dↄ wà bè: Gↄ̃gbɛ̃ pì mↄ̀ kɛ̀ kↄ̀ↄ́? Ben Dii bè: À utɛna asoonↄ dagura.
23Ben wà bàa lɛ̀ wà gàa wà à bↄ̀ wà sùo ń tɛ́. Kɛ̀ à zɛ̀ ń tɛ́, aↄ̃ píngi gbã̀a zɛ̀ à gã̀ lɛ́n.
24Ben Samuɛli bèńnɛ ń píngi: A gbɛ̃ kɛ̀ Dii sɛ̀ èↄ́? Gbɛ̃kee kuu lán à bà a tɛ́ro. Ben baade píngi wii lɛ̀ wà bè: Luda wa kína dↄ̃ kↄ̃n aafiao!
25Ben Samuɛli kíblena zɛ́ bↄ̀kↄ̃tɛńnɛ, ben à kɛ̃̀ takadan à dìɛ Dii kpɛ́n. Ben à ń gbáɛ, baade tà a bɛ.
26Solu sↄ̃ tà a bɛ zaa Gibɛa. Gↄ̃ wↄ́rↄngↄdee kɛ̀ Luda zĩi kɛ̀ ń swɛ̃̀ guunↄ tɛ̀zi.
27Ben gbɛ̃ pã kenↄ bè: Gbɛ̃ beee bé eé wa mì síↄ́? Ben aↄ̃ kya kàn, aↄ̃ↄe mↄ́nɛ kↄ̃n pↄ́keoro, mↄde Solu a yĩtɛɛ o.