Text copied!
CopyCompare
Wedau Mark - 1 Samuel

1 Samuel 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma Samuel olive monamonana wagina i vaia ma monamona i waḡi Saul au kolana. Ma i vigia-laḡolaḡonei ma i riwei, “Wei a kaukauei aubaina Bada i terem ana rava vinualaulaunai Israel ma vibadei.
2Amadodo rava ruaḡa ma nebelei Rachel ana kokoaga au ririvana au Zelsah, Benjamin ana au dobu. Taui ina riwem, ‘Donkina o baibaiei i nelaḡai. Ma marina amam eḡa donkey ita baibaiei wate tam e vivinuabolem, e paripari-dadana, Menanare natu ana nelaḡanei.’
5—Ma ona nae God ana au Gibeah ola aburuna, weka mai Philistia ai sorodia i rauḡaravu. Ma ona ruirui au taon ma Peroveta borui olei ina ḡaiḡairai. Taui gitar ma harp, tambourine ma duraio ina vikalokaloei ma Bada ana babani ina garagararei.
6Bada Aruana Vivivireina ana rewapanana oram ina naeni da ina vibadem, ma taui maiteni Bada ana babani ona jimei. Ma oram ina ravivouni da tam me rava ḡela.
7Maranai wei kauai i tupua, aiwai Bada e viviatataiem ma kauei.”
8Samuel i riwa, “Tam ma vinao au Gilgal, ma kampa ana nebelem da ḡamoḡamo ana vunui ma taputapuna ana apui ma ḡamoḡamo ḡelaui ana apui viturana pulona. Wate kampa ma vipaipai aupom 7 da ana ḡetai ma riwa ḡelaui ana riwei.”
9Ma Saul i mae-tavirei da i nenae ma God ana nota i ruini ma orana i ravivouni. Wei marana aiwai anatapuna Samuel i ririwei i tupua.
10Maranai Saul ana taunola maiteni au ola Gibeah i ḡeta, peroveta borui i ʼnanai i nenei awarii. Anina ma God Aruana Saul i ruini ma i vibadei da tauna maiteni God ana babani i garagaraei.
11Maranai ravai Saul i araramaneia Saul i ʼnanai peroveta au borui i jimajima taui orai i auepai ma ai rava i ririwei, “Riwa kaua bo aiwai i tupua Kish natuna awarina? Saul i viperoveta bo?”
12Ma nai dobuna ravana i paribelei i pa, “Amana aiai lamna avena aubaina maraḡela ravarava ota e viviperoveta.” Anina ma wei babanina i mae kampa, “Moina riwa kaua da Saul peroveta?”
13Ma Saul jima i voterei ma i ḡae au ola au dobu vivivireina.
14Muriai maiana Saul ana taunola maiteni i nelaḡai ma i paridadanei i pa, “Mepa o nae?” Saul i riwa, “Donkey a baibaiei ma a baiana-avei da a nae Samuel awarina da ata paridadanei ḡamoḡamoi mepa.”
15Maiana i riwa i pa, “Ma riweu Samuel aiwai i riwem.”
16Saul i paribelei, “I riwelai da donkina i nelaḡai.” Wate maiana eḡa ita riwei Samuel aiwai i riwei, da tauna ina vigulau Israel aubaii.
17Muriai Samuel mai Israel anatapui i ḡorei da ita riei au Mispa da Bada riwana ita nonori.
18Ma Samuel i riwa, “Bada Israel ai God wei e ririwemi, ‘Tau noinoimi mai Egypt vivirewapanai au urai a vaitawanei. Ma a neiaimi wei au dobuna ma nanare ami ḡavia au ririvami a vovaiubai.
19Wate amadodo tau ami God o geduaiei, i kauana-guratei ami au nuabola ma ami au piripiri.’ Ma o riwa, ‘Eḡa! Tauai gulau a ḡoeḡoei da ina vibadelai! Lamna aubaina dam damai ona opui tau ami Bada au naou.”
20Maranai Samuel damdamai i neiai Bada au naona ma Bada Benjamin ana dam i vinei.

21Ma Benjamin ana dam i neiai au naona ma Bada Matri ana epaepaia i vinei ma kampa Bada Kish natuna Saul i vinei. Ma maranai i baibaiei tauna kampa eḡa.
22Ma lamna aubaina i raupari Bada awarina, “Tauna mepa?” Bada i paribelei, “Tauna kampa purapura au orai e raraugovaḡa.”
23Taui i nae da i taravaini da i neiai, tauna rava aena manamanaina ma i mairi ma rava anatapui i votani.
24Samuel rava anatapui i riwei, “Bada rava i tereriei da ami gulau, o inainai bo eḡa? Eḡa aiai ḡelauna au orata me wei orotona.” Ma rava anatapui i garara, “Gulau ana lawana ina manawa.”