Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 SAMMUYƐƐRI

1 SAMMUYƐƐRI 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mɛm̀mɛ kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii túótɛ́ mɛkùɔ̀ nnɛ̀ tɛdéntɛ̀ kɛ́cóú nSɑuri yuu kóò ɔrí kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù dɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ yíe nkɑ̀ɑ bo nkpɑ̀ɑ̀tirì ku nìtìbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ dɛɛtɛ́nɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ fitɛ́. Ntɛ dɛ̀ɛ̀ yóó bɛnkɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ kɑ̀ɑ bo nkpɑ̀ɑ̀tirì ku kɔbɛ.
2A yóó ítóo yíe m borɛ̀, ɑ bo mberínɛ̀ Sedisɑɑ kɛ́conɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ Dɑsɛɛdi fɔ̃ti borɛ̀, Bɛnsɑmɛɛ ɛì mɑ̀nku, kɛ̀ bɛ̀ dɑ nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ yɑ̀mu ɑ cicɛ sɑ̃mmɑrímúbɛ̀ ɑ do wɑɑ̀ mbɛ̀. A cicɛ tɛ̃́nkɛ í buɔ̀ bɛ kpɛti ò nɛ́ yĩɛ̃̀kù fɔ̃́ nwe kɛ mɔ̀ńtɛ́ ò bo yĩ́mɛ̀ kɛ́ dɑ yɑ̀.
3Kɑ̀ɑ pɛ̃ɛ̃tɛ́ dɛndɛ kɛ́tuɔkɛ bɛ̀ tu dɛ̀ Tɑbɔɔ-tie borɛ̀, bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti bo dɛ̀ ndɑ conɛ̀ kɛ kɔri ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ Betɛɛdi. Kòò mɔù tɔ yɛbɔbɛ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, kòo dɛ́rì tɔ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, kòo tɑ̃ɑ̃́nwè tɔ mɛnɑɑ̀ nnɛ̀ kudɔukù.
4Kɛ̀ bɛ̀ dɑ dɔu nkɛ dɑ pɑ̃ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ ɑ cɔutɛ́.
5Kɑ̀ɑ dèè ɑ pɛ̃ɛ̃tɛ́ Kibeɑ Kuyie ntɑ̃tɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɑrì. Kɑ̀ɑ tɔɔ́nnɛ̀nko dìì mɔ̀nnì dihɛì ɑ bo conɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ mɑbɛ̀ ditĩ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ cutiní ditɔ̀nnì bíɛ́kɛ̀, bɛ̀ɛ̀ ni kɛ̀ bɛ̀ bie ntikùtìdùùtì nɛ̀ yɛbɑ̀rɛ̀ kɛ eu siheú nɛ̀ itɑ̃rí, kɛ̀ mɛpɑ̃ɑ̃yɛ̀mmɛ̀ bɛ̀ bo kɛ̀ bɛ̀ dìè nkɛ ɑu.
6Dɛ mɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie nYɑɑ́ mbo dɑ tɑ kɑ̀ɑ yɛ̀mmɛ̀ɛ dontɛnɛ̀ bɛ kɔ̃mɛ kɑ̀ɑ ceetɛ kɛ́ bɛ̀ nɑɑ́nnɛ̀.
7Kɛ̀ dɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀ dɔ̀ɔ̀ dìì mɔ̀nnì ɑ́ dɔɔ̀ ɑ wúó ntì, ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ bommu.
8A niitɛ́ kɛ́kɔtɛ Kidikɑɑdi, n yóó tũnnɔɔmu kɛ́fíé iwũɔ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie nyìì bo tuɔ nnɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kpɛyi, ɑ nni mbɑɑ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ miɛkɛ, n yóó kɔtoomu kɛ dɑ nɑ́kɛ́ ɑ dò nkɛ́dɔɔ̀ dɛ̀.
9Sɑuri ìtɛ́ dìì mɔ̀nnì Sɑmmuyɛɛri borɛ̀ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nceetɛ o yɛ̀mmɛ̀. Sɑmmuyɛɛri do nɑ̀kɛ́ tìì kó dimɑ̀ɑ̀ kɛ̀ tìì dɔ̀ɔ̀ dɛ yiè.
10Ò tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì Kibeɑ, kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ mɑbɛ̀ pɛ́uu kɔtɛní kóò co, kɛ̀ Kuyie nYɑɑ́ nhò tɑ, kòo bɛ̀ nɑɑ́nnɛ̀ kɛ́tɑ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀mù.
11Bɛ̀ɛ̀ do ò yɛ̃́ nɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ ò nɑ̀ɑ́mmɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀, kɛ́mbékú bɛtɔbɛ̀ kɛ tú: Ɔ̃nti tùɔ̀kɛní Kiisi birɛ, Sɑuri múnkɛ nɑɑ́mmu Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtòɑ̀?
12Kɛ̀ dɛ kó dihɛì kou mɔùu bɛ́i nkɛ dɔ̀? Bɛ kóo nìùtì nɛ́ tú we? Dɛǹdɛ dinɑ́ɑǹhɑ̃ntírì diì nyɛ̀nnímɛ̀ dìì tú: Sɑuri múnkɛ nɑɑ́mmu Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtòɑ̀?
13Sɑuri yɛ̀mmɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ní dìì mɔ̀nnì kòo kɔtɛ ditɔ̀nnì bo kɛ̀.
14Kòo cicɛ sɑ́m̀pɔ́ùu ò bekɛ kɛ dɔ̀: Di kɔ̀tɛ kɛ fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ kóo tɔ̃ntì? Kɛ̀ Sɑuri dɔ̀: Ti kɔ̀tɛ sɑ̃mmɑrímúbɛ̀ wɑmmù mmu, kɛ mɔ̀ńtɛ́ kɛ yóu kɛ kɔ̀tɛ Sɑmmuyɛɛri borɛ̀ tipɑ̃ɑ̃tì.
15Kòo cicɛ dɔ̀: N nɑ́kɛ́ Sɑmmuyɛɛri di nɑ̀kɛ́ tì.
16Kɛ̀ Sɑuri dɔ̀: Ò ti nɑ̀kɛ́ kɛ tú bɛ̀ yɑ̀mu sɑ̃mmɑrímúbɛ̀. Ò mɛ nyí nhò nɑ̀kɛ́ tìmɑtì tìì tukúnɛ̀ tikpɑ̀tì.
17Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii tíí nyIsidɑyɛɛribɛ bɛmɔu Misipɑɑ ti Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀,
18kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ntɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntínti Isidɑyɛɛribɛ ti tũ nkù bɛ́i ntì: Ti Yiɛ̀ nKuyie ntú kuù di dènnɛ Esibiti kɛ di dɛɛtɛ́nɛ̀ Esibiti kɔbɛ nɛ̀ di dootitɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do di fɛ̃́ũnko.

19Yíe nkó diyiè kɛ̀ di kù yetɛ kunku kùù di dɛɛtɛ́nɛ̀ mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ nɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀, kɛ yɛ̃ n di pĩ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì! Kɔtɛnní tũnkɛ́ kɛ́tíí ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀ di wuɔ ndòmmɛ̀ nɛ̀ di nɑɑ̀mùntì dòmmɛ̀.
20Mɛm̀mɛ kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii tíí nyIsidɑyɛɛribɛ bɛ wuɔ ndòmmɛ̀ kɛ́tɑ̃ũ tɛ́tɛ́. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ Bɛnsɑmɛɛ kó kuwuɔ.
21Kòo mbɛ̀ yu bɛ nɑɑ̀mùntì dòmmɛ̀ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ Mɑtidi kɔku, kɛ̀ bɛ̀ mbɛ̀ bɑ̀ɑ̀tì onìtì omɑ́ɑ̀ omɑ́ɑ̀ kɛ̀ Kuyie n tɑ̃ɑ̃tɛ́ Sɑuri Kiisi birɛ. Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò wɑmmú kɛ́mɔ́ntɛ́.
22Kɛ̀ bɛ̀ɛ yóu kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́bekɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀: Dɛ kóo nìtì bɑɑ kɔ̀tɛnímu diɛnɑɑ̀? Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: Ntɛ we kɛ sɔri tinɛntì miɛkɛ.
23Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kóò tùótɛ́ní, kɛ́cónnɛ́ bɛnìtìbɛ̀ cuokɛ̀, kòo mbɛ̀ òkùnɛ̀ bɛmɔu.
24Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii nɑ́kɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kɛ dɔ̀: Ntɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ wè, ò í mɑ̀nnɛ̀ òmɔù Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ. Bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì mbo sɑ̃́ɑ̃̀.
25Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛri nɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ bɛ̀ dò nkɛ́ndɔɔrimɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì, kɛ́ ti wɑ̃̀ri dipɑ́tíri miɛkɛ, kɛ́dɔú nti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kɛ́deè kɛ́cíɛ nyIsidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ kũṹ mbɛ cɛ̃́ĩ.
26Kɛ̀ Sɑuri múnkɛɛ kò nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ Kibeɑ kɛ nɛínɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ mɔ́mmɔmbɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɑ̀ɑ́kɛ́ bɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀.
27Nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ itookperí yɛmbɛ̀ ḿbo bɛ̀ɛ̀ tu: Onìtì yiè mbo yĩ́mɛ kɛ́ ti dɛɛtɛ́? Bɛ̀ do ò sènkɛ̀rìmu bɑ́ bɛmbɛ í nhò pɑ̃ yɛpɑ̃rɛ̀. Sɑuri mɛ nyí mbɛ́i ntìmɑtì.