Text copied!
CopyCompare
Apanlli Kuku - 1 Samuela

1 Samuela 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ashiriya, Saulsha tiptsiree tuzanganirangu, Samuelsha wayungunoo tawatarangu, Saulamun much zaw, ashirangiya. Sheeru, pachipurangiya. Pachipeeru, Na in zar Apanll shiyaa waana tiptsireem, Israelchicheem urkar ipuseenlliya.
2Ashiri natumas kasachinllpa. Waptam kanapungcha. Itaru, naakchush, apus uru tputsee tsimbun chamayangachtandish. Benjaminarinshini watsapun, Rakelarineetsi mapurangana an kayumanashta. Ashiriya, anshat tputs uru shiyaa itsinsaru kamanchiya. Natunaa burroo pakeenshatanicha, yuwangaz nachungkish anootsi, táchiya. Ashirutanda, Aparish na chinungazina mapiyanshita, watam pakeenlluwa. Itaru, na shiyangzimarisha wand chinariya. ¿Tamayareezi ipareetsi pangchi? átu, na kapung mang' mantsakiya, uru shiyaa táchiya.
3Anoo tputs kasayanllush, arangsha Taborash tsap kuskamchush, tputseetstam tuchipsha yusur chamayangatsha, Apanllingaz ungirtakatssin, Betelap yakat naakchinllina anootsiya. Chipootstam tuchip yamakchusin, pangaatsshat tuchpatam yakchusin, mishat vinootstam maachtash tas yakchinllina, anoo pangatsha.
4Ashiriya, anshitisin shiyaa pakchusin, shiyaa wanasir tsiyatchinllina. Sheersin, shiyaamsha pangaa tsimbun yáyarusin panachiya. Ashiri shiyshat anoo mapiyrush yángcha.
5Aranginasha naakchus, saanpee yaktaripis Guibeyap naangints. Guibeya mach, Apanll machirini, átssincha. Annungiritam Filistewshuch sundar tsangashish taariya. Ambsha kuseerush, yaktash pshtukchush, tputssha Apanllish pang' shitungeersin, machimand karuweersin, tamburtaksin, tiruchkusin, kitartaksin, Apanlleem yasiksin, zamamtarana, anoo pangatsha. Ushimuntam tachitkusin, Apanllee kuk kamanimapan, Apanllimun wan tsiyatstangat ashkana, anootstam pangatsha.
6Anush Apanll wan shiyashsha pshtuchiya. Ashkachu, shiyshat uru ambitam ashkachush, Apanllimuntam wani tsiyatatsha. Ashkush, minpaz tputsi ashtatsha.
7Amb ashiramchush, Apanllee wizpur yaramchush, yuwaa Apanll wan shiyaa shingi tákchu, anuritam shiysha shingcha. Apanlltam shiyaam kapung istachiya.
8Ashiriya amb sheenllush, pangipish kanapkachush, Guilgaalapsha tsapu naangcha. Amb nuwapa chamayangachinipa. Anush Apanlleem toroo izuuru mucheeruri, mishat opeejaatstam mucheeruri, Apanllee shiyaam yutaritshishireetsish tachingamaam mashchima. Ashiri shiysha anush kuseerush, nuwaam 7 zar kutapandama. Ashpash zar nuw kuschima. Anush nuw shiyaa kamanchinllpa, yuwaa Apanll shiyaa shingcha, átu anootsi.
9Ashirucha, Saul anuritam, Ichee, ashiri natunaa naamachima, táyaranllu, naatarangiya. Apanllsha anuritam zar Saulaam chínash nllitaritsha wayarangiya. Kanapungazsha Saul anuritam ichingaru tuminurangiya.
10Ashiri Saul muchchurpatari waanshutam watsapun Guibeyash kusaranganaya. Anushshat Apanllee kuk kamanimapansha Apanllish pang' machimand shitungeersin, Apanllimun wan tsiyatstar ashirangsin, Saulaa chamayangarangiya. Ambsha chamayangarangusin, Apanllsha wani Saulash pshturangiya. Saulsha anuritam Apanllimun wan tsiyatstatar ashirangitamta.
11Ashirucha, anshuchshitisin tputs anoo parangusin, waanpatatshitisin tsiyatarangsin, ¿Tamaksha in Kish wip ashka? ¿Nitaati Saul Apanllee kuk kamanimapan taak? tárangusin,
12minshat tputs, ¿Chakawshat wipa? tárangiya. Yuwamand Saul ashirangu, na in zari Apanll wan tputsish pshtuchu, tputssha, Pa, Saul ashiritam na Apanll kamanimapan kinayanlliya, uru atanaya.
13Ashiramchu, Saul Apanllee wizpur yaramchu, pangupsha kanapurangiya.
14Kusarangu, waziparsha parangu, Saulaa, mishat muchchureetstam masharangiya. ¿Yapsha siyataati naatarangsa? tárangu, Saulsha burrungazcha nachungakatuni naatarangani. Itaru, ndushat paranguni, izuuru naxpooranguni, arangirisha apanllpanipsha Samuelap pakatuni naataranganiya, táranganaya.
15Ashirucha, waziparsha, Nuwaatsshat kamaninganda, ¿Samuel siyaa tsiyatku amarangimta? tárangu,
16Saulsha, Nuwaa Samuel tárangiya. Na chineetsish yuwangaz nachungakish anoo na pakeensintanda, tárangcha, Saul waziparee kamanku tárangiya. Itaru, Saul yuwaatsshat Samuelpa tsiyatarangu, Kurakaam ínachinllpa, tárangu anootssha nda kamanirangiya. Izuuru kamapshirangiya.
17Anumunsha zapish, Samuel Israelchichee tputs ichingaroo kuruzurangiya. Mispap yakat Apanlleem ungirtani, tárangiya.
18Samuel anushsha tiptsiree tushaneeyaru, Apanllee kuk kamanirangiya; Israelchichis mazinangtsa. Siy Apanlliris Taarashipan siyaa ateeja: Nuw sirú yuwapur zitaminaris Ijiptosh tsap taarangsin, kiyung kachiykatssin, anoo nuwshat paranguri, Ijiptosh tsap tashitungaranguri, nishsha Israelash tsap taapana aturi, wayarangina. Nishuchtam tputs zitaminarineetsis kiyung yachamaam zandarangtamsin, itaru nuwsha tapachingarangina.

19Nuw siyaa kapung istarangitaati, itaru siysa nuwaa, Apanllireetsis ngatkus, niyramaam zandaksa. Na kurakangazsha zandaksawa. Siy nuwamun nda mangis tatumaam zandaksa, átcha Apanlli siyaatsi. Itaru ashtaa, na Apanll siyaam kurakareemis wayachiya. Ashiriya, na ichingarus ningeem nuwanung shaniyangints. Maachiritpatitis Utaáchchinandis, Manaseschichtamtis, ichingarus ashparitis Israelarinchichis sheerus, saannandari shaniy shaniy shingints. Anush Apanll waana ipusachiya, yuwaa kurakaam ínachich anootsi.
20Tárangu, tputssha Samuelanung maachiritanand shaniyarangsin, Apanllsha Benjaminarinchichee tputs ipusarangiya.
21Samuel Benjaminchichee tputs kuruzurangiya. Apanllsha anush Matriyarinchichee wachinllin ipusarangiya. Matriyarinchicheetsirisha kuruzurangu, Apanllsha waana Saulaa, Kishaatssha wip ipusarangiya. Ashirucha, tputssha, ¿Saulawa? ¿Yapshita? tárangusin, nachungarangusin, naxpooranganaya. Watam Saul kizpur pazirangu, suwayaru tapishurangiya.
22Ashirucha, naxpoorangusin, Apanlleetssha masharanganaya. Apaa, shiysha Saulaa ipusarangsha, itaru na ¿yap Saul suwayanlla? tárangusin, Apanllsha, Saul nishtanda. Itaru, natshat suwarangu, yap maachtaa zapan xanatkis anush tapishuriya, Apanll tárangiya.
23Ashiriya, uwshtisin, Pzaa yamani, tárangusin, yap maachtaa xanatkana amb iripuranganaya. Anushsha Saulaa yamayashinusin, yuwash tputs shaneerana, anush yushindaranganaya. Ashirucha, Saul kusarangu, Saulamari kizpur wazuran paranganaya. Waamari Israelchichee wazuranirini kánurangiya. Piyartach tputs wachingtamunawarita.
24Samuelsha tputsee ashparitaa tsiyatarangiya; Natunaa pakeenllis, yuwaa Apanll waana siyaam kurakareemis ipusarangu anootsee. Nish tputs Israelchich ashich wazuranirini nipa tatsamooru wanindaja, tárangu, Israelchichshitisin zamangarangusin, Ashiri niri kurakaam kinachiya, táranganaya.
25Ashirucha, Samuelsha tputsee ichingaroo, Na kurakareetsis wanichima, siyashchee wanasir ksutamaama, táyaru, tputs ichingarusin mazinarsin, Saulaa waneerangiya. Wanimaam iwaparamchu, kirakamunsha kamachtamarinee ichingarusin yandarangiya. Sheeru, kirakaatssha Apanllish pang' wayarangiya. Saulaa anshucheemari tsap ksutamaam kurakaam ínayaru, kasarangiya. Anumun ashiramchu, Na nimunari kasachpachi. Siysa ichingarus wapitam pangiptis kanapungtsa, tárangiya.
26Saulsha pangup taáraship Guibeyap kanapurangtamta. Waana Apanll tputsish mang' p'tseerangu, Saulaam wipunash tachitaranganaya, tapazpaneema.
27Itaru ashpatam tputs mantsir Saulaa tsiyataranganaya. ¿Inshitaja chiyaa tapachindaku taach? ¿Tamari ninaa chiyaam tapachindach? Mishat, ninaa waritapa, waanpatatin tárangusin, Saulpat nda wanasiri tsiyataranganaya. Yutaritash wayaranganaya. Itaru, Saulsha anoo mapiyrangiya. Ashiriya, na kamaneena yuwaa Samuel Saulaa Israelchicheem urkar ínarangu anootsi.