Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Akũ Samuɛli nísi tùruu sɛ̀ à nísi kù Solunɛ a mìia, akũ à lɛ́ pɛ̀a à pì: Dikiri mɛ́ à n ditɛ don'arɛde ũ a gbɛ̃ Isarailanↄnɛ. Ĩni kí ble Dikiri gbɛ̃nↄa ǹ ń bo ń ibɛrɛ kũ ò likańyĩnↄ ↄĩ. Sèeda kũ ani tó ǹ dↄ̃ kũ Dikiri mɛ́ à n ditɛ a gbɛ̃nↄ don'arɛde ũn dí.
2Tó o kɛ̃kↄ̃a la tera, ĩni da gbɛ̃nↄn planↄlɛ Zɛlɛza, Rahila mira sarɛ, Biliaminu bùsu lɛ́i. Oni pinnɛ: Ò zaaki kũ n gɛ wɛtɛnↄ lè. Ń yã n de kũna gbãna doro, n yãn àtɛni a damu kɛi sà, àtɛn pi deran áni kɛ a nɛ́ yã musu nàa?
3Bona gwe, tó n tɛ arɛ, tó n ka gbiri lí kũ̀ kĩnaa zaa Tabo, gbɛ̃nↄn aakↄ̃ ni danlɛ gwe dↄ, òtɛn gɛ́ Luda gbagba zaa Bɛtɛli. Ń gbɛ̃ do blènɛnↄ kũna mɛ̀n aakↄ̃, ń gbɛ̃ do burodi kũna mɛ̀n aakↄ̃, akũ ń gbɛ̃ do sèwɛ̃ kũna tùru do.
4Oni n aafia gbɛka, oni burodi mɛ̀n pla kpámma, ń sí.
5Abire gbɛra tó n ka Luda sĩ̀sĩ kũ à kú Gibɛa, gu kũ Filisitininↄ gudãkpãki kún, tó n ka kãni kũ wɛ̃tɛ pìio, ĩni dakarɛ kũ annabinↄ ò tɛ́tɛkↄ̃i, òtɛn kipa gbagbakia. Òtɛn dońnɛ arɛ kũ mↄrↄnↄ kũ gã̀gãnↄ kũ gidigbonↄ kũ kutɛnↄ, òtɛn annabikɛyã o.
6Dikiri Nini ni summa, ĩni annabikɛyã o kũńwo, ĩni li gbɛ̃ dufu ũ.
7Tó sèeda birenↄ kɛ̀ lɛ, ǹ yã kũ n a kɛna zɛ́ è kɛ, zaakũ Luda kú kũnwo.
8Ǹ domɛnɛ arɛ gɛna Giligala, mani n le gwe, mani sa'opↄ kũ òdi ká tɛ́n à tɛ́ kũ o kũ kɛnnakũkↄ̃o sa'opↄo. Ǹ ma dã gwe ari gↄrↄ suppla, mani su mà n le gwe, mani yã kũ ĩni kɛ onnɛ.
9Kũ Solu kpɛ lì Samuɛlinɛ, àtɛn tá, Luda a nɛ̀sɛɛ lìtɛnɛ, akũ sèedaa pìnↄ kɛ̀ zĩ birea pínki.
10Kũ ò kà Gibɛa, annabinↄ dàalɛ ò tɛ́tɛkↄ̃i, akũ Luda Nini sùa, àtɛn annabikɛyã o kũńwo.
11Kũ gbɛ̃ kũ ò a dↄ̃nↄ a è, àtɛn annabikɛyã o kũ annabinↄ, ò kↄ̃ là ò pì: Bↄ́ mɛ́ à Kisi nɛ́ lèe? Solu kú annabinↄ tɛ́ see?
12Akũ Gibɛa gbɛ̃ke yã wèḿma à pì: Gbɛ̃ kparanↄ denↄmɛ dínↄ ũ sↄ̃ↄ? Akũ à gↄ̃̀ baaru pↄ́ ũ òdi pi: Solu kú annabinↄ tɛ́ see?
13Kũ Solu annabikɛyã ò à làka, akũ à gɛ̀ɛ gbagbaki pìia.
14Kũ Solu tà bɛ kũ a zĩkɛriio, a disɛ̃ ń lá à pì: A gɛ mámɛɛ? Solu wèa à pì: O gɛ zaakinↄ wɛtɛmɛ. Kũ ódi ń ero, akũ o gɛ Samuɛli kĩnaa.
15Akũ Solu disɛ̃ pìnɛ: Yã kũ Samuɛli òárɛ babamɛnɛ.
16Akũ Solu pì: À pìwɛrɛ ò zaaki pìnↄ lè. Ama adi kpata yã kũ Samuɛli òarɛ babanɛro.
17Akũ Samuɛli Isarailanↄ kàkara Dikiri arɛ Mizipa.
18À pìńnɛ: Dikiri á Luda pì, a á bↄ́tɛ Misila, a á sí Misilanↄ kũ buri kũ ò ↄ tↄ̃̀áwanↄ ↄĩ ń pínki.

19Luda á bↄ́ á yã'ũmmananↄ kũ á warikɛnanↄ gũn pínki, akũ a gii gbãra, a pìnɛ à kína káárɛ. Tↄ̀, à mↄ́ à zɛ Dikiri arɛ sà buri kũ burio, ↄn kũ ↄnnwo.
20Kũ Samuɛli sù kũ Isaraila burinↄ ń pínki, akũ gbɛ̀ Biliaminu burinↄ sɛ̀.
21Akũ à sù kũ Biliaminu burinↄ ↄn kũ ↄnnwo. Akũ Matari ↄnnn ò zɛ̀o. Ɔnde pìnↄ tɛ́ Kisi nɛ́ Solu mɛ́ à blè. Kũ ò a wɛ̀tɛ, òdi a lero.
22Akũ ò ɛ̀ra ò Dikiri là dↄ ò pì: Gↄ̃gbɛ̃ pìi sù la kↄ̀ yá? Akũ Dikiri pì: À utɛna asonↄ dagura.
23Akũ ò bàa lɛ̀ ò gɛ̀ɛ ò a bò ò sù kãao ń tɛ́. Kũ à zɛ̀ ń tɛ́, ń pínki ń gbã̀na zɛ̀ a gã̀ lɛ́n.
24Akũ Samuɛli pìńnɛ ń pínki: A gbɛ̃ kũ Dikiri sɛ̀ɛ è yá? Gbɛ̃ke kun lán a bà á tɛ́ro. Akũ gbɛ̃ sĩnda pínki wiki lɛ̀ ò pì: Luda ó kína dↄ̃ kũ aafiaao!
25Akũ Samuɛli kíblena zɛ́ bↄ̀kↄtɛńnɛ, akũ à kɛ̃̀ takadan à dìtɛ Dikiri kpɛ́n. Akũ à ń gbárɛ, baadi tà a bɛa.
26Solu sↄ̃ à tà a bɛa Gibɛa. Gↄ̃ wↄ́rↄgↄde kũ Luda zĩ kɛ̀ ń swɛ̃̀ɛ gũnnↄ tɛ̀i.
27Akũ gbɛ̃ pã kenↄ pì: Gbɛ̃ bire mɛ́ ani ó sura ba yá? Akũ ò a gya bò, odi sunɛ kũ pↄ́keoro, ama Solu a yĩtɛna o.