Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - 1 Samuel

1 Samuel 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Orait Sol i salim wokboi i go pas, na Samuel i kisim wanpela liklik jak wel bilong oliv na kapsaitim hap wel long het bilong Sol bilong makim em i kamap king. Na Samuel i kis long em na i tokim em olsem, “Bikpela i makim yu king bilong ol manmeri bilong en, ol Israel.
2Taim yu lusim mi na wokabaut i go bai yu kamap long ples Selsa long graun bilong Benjamin. Na bai yu bungim tupela man klostu long hul bilong ston ol i bin putim bodi bilong Resel long en. Na tupela bai i tokim yu olsem, ‘Ol dispela donki yu bin painim, em ol i kisim bek pinis na papa bilong yu i no wari moa long ol donki. Nau em i wari long yu na i wok long askim olsem, mi bai mekim wanem long painim pikinini man bilong mi?’
3“Orait bai yu lusim tupela na i go yet na kamap long diwai tambu long ples Tabor, na bai yu bungim tripela man. Ol i laik i go long Betel long mekim ofa long God. Wanpela bilong ol bai i bringim tripela yangpela meme i kam na narapela bai i karim tripela bret na namba 3 bai i karim skin meme ol i bin pulapim wain long en.
4Na ol tripela bai i tok gude long yu na givim tupela bret long yu. Orait na yu mas kisim dispela bret.
5“Na bihain yu mas i go long maunten bilong God long taun Gibea, wanpela kem bilong ol soldia bilong Filistia i stap long en. Na taim yu go klostu long taun bai yu bungim wanpela lain profet i bin lusim alta long maunten na i kam daun. Na ol bai i paitim sampela kain gita na kundu na winim mambu na singsing na kalap kalap long pasin bilong ol profet.
6Orait na spirit bilong Bikpela bai i kamap strong long yu na bai yu bung wantaim ol profet na mekim wankain pasin olsem ol. Na bai yu kamap narakain man tru.
7Taim ol dispela samting i kamap pinis long yu, orait bai yu save God i stap wantaim yu bilong helpim yu long mekim dispela wok God i givim yu. Na bihain, wanem samting yu ting i gutpela bilong helpim ol manmeri, i orait yu ken mekim.
8Na yu mas i go paslain long mi long Gilgal na wetim mi long dispela ples inap 7-pela de na bai mi kam bungim yu. Na bai mi mekim ol ofa bilong paia i kukim olgeta na ol ofa bilong kamap wanbel wantaim God. Na bai mi tokim yu long wanem samting yu mas mekim.”
9Sol i harim dispela tok na taim em i tanim na lusim Samuel, orait God i givim nupela tingting long em. Na long dispela de tasol olgeta dispela samting i kamap bilong soim Sol olsem, God i makim em long kamap king, olsem Samuel i bin tokim em.
10Sol wantaim wokboi bilong en i go kamap long Gibea, na wanpela lain profet i bungim Sol na spirit bilong God i kamap strong long em. Olsem na em i bung wantaim ol long singsing na kalap kalap olsem ol profet.
11Na ol manmeri i bin save long em bipo, ol i lukim em i mekim dispela pasin wantaim ol profet, na ol i askim ol yet olsem, “Wanem samting i kamap long Sol, pikinini man bilong Kis? Em tu i kamap profet, a?”
12Na wanpela man bilong dispela ples i bekim tok olsem, “Olsem wanem long ol dispela arapela profet? Mi ting papa bilong ol tu i no bin i stap profet.” Dispela samting i kamap long Sol, em i as bilong wanpela tok ol Israel i save mekim. Sapos ol i lukim wanpela man i laik mekim wanpela samting, na ol i ting em i no inap mekim dispela samting, orait ol i save tok, “Olsem wanem, Sol i kamap profet, a?”
13Orait taim Sol i mekim pasin olsem profet pinis, em i go long alta i stap long maunten.
14Bihain Sol i bungim smolpapa bilong en na smolpapa i askim em wantaim wokboi bilong en olsem, “Yutupela i go we na i kam?” Na Sol i tokim em, “Mitupela i go painim ol donki. Tasol mitupela i painim painim nogat, olsem na mitupela i go lukim Samuel.”
15Orait smolpapa i tok, “Em i mekim wanem tok long yutupela?”
16Na Sol i tok olsem, “Em i tokim mitupela olsem, sampela man i kisim ol donki pinis.” Tasol Sol i no tokim smolpapa long dispela tok Samuel i bin mekim long Sol bai i kamap king.
17Bihain Samuel i singautim olgeta Israel i kam bung long ai bilong Bikpela long taun Mispa.
18Ol i bung pinis na em i tokim ol olsem, “God, Bikpela bilong yumi Israel, i tok, em i bin kisim yupela long Isip na bringim yupela i kam. Em i bin kisim bek yupela long han bilong ol Isip na bilong ol arapela lain pipel i bin wok long mekim nogut long yupela.

19God i bin kisim bek yupela long olgeta trabel na hevi i bin kamap long yupela. Tasol nau yupela i givim baksait long em na yupela i tokim em olsem, yupela i laik bai em i mas givim yupela wanpela king. Orait nau yupela i mas i go sanap wantaim ol lain na famili bilong yupela yet long ai bilong Bikpela.”
20Orait na Samuel i tokim olgeta lain wan wan long kam klostu na em i mekim pasin bilong painimaut laik bilong Bikpela na Bikpela i makim lain Benjamin.
21Na Samuel i tokim ol lain wanblut bilong Benjamin i kam na Bikpela i makim lain bilong Matri. Na Samuel i tokim ol man bilong lain Matri i kam na Bikpela i makim Sol, pikinini man bilong Kis. Na ol i wok long painim em, tasol ol i no lukim em.
22Olsem na ol i askim Bikpela olsem, “Wanpela man moa i stap, o nogat?” Na Bikpela i bekim tok olsem, “Sol i hait i stap namel long ol kago samting bilong yupela.”
23Ol i harim dispela tok na ol i ran i go na kisim Sol i kam. Na taim em i sanap wantaim ol manmeri, ol i lukim em i longpela bun na ol arapela man i sotpela na i no inap olsem em.
24Orait na Samuel i tokim ol manmeri, “Lukim dispela man Bikpela i bin makim. I no gat wanpela man i wankain olsem em namel long yumi.” Na olgeta manmeri i singaut bikmaus olsem, “Em i king bilong yumi. Em i ken i stap king planti yia.”
25Na Samuel i tokaut klia long ol manmeri long ol samting ol i mas mekim long king na olkain wok king i mas mekim. Na bihain em i raitim dispela tok long wanpela buk na putim i stap long haus bilong Bikpela. Na em i salim olgeta manmeri i go bek long ples bilong ol.
26Na Sol i go bek long ples bilong em yet long Gibea. Tasol God i bin kirapim tingting bilong sampela strongpela man na ol i go wantaim Sol.
27Tasol sampela man bilong bikhet i tok, “Olsem wanem na dispela man i inap helpim yumi?” Na ol i no laik tru long Sol na ol i no givim wanpela gutpela presen long em. Tasol Sol i no mekim wanpela tok long ol.