Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Samuyɛli Singena

Samuyɛli Singena 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Samuyɛli yi ture saseen tongo a turen susan Sɔli xunni, a yi a sunbu, a naxa, “Alatala yɛtɛɛn bata i masusan, a i findi a yamaan yɛɛratiin na.
2I na keli n fɛma to, i xɛmɛ firin lima nɛn Rakeli bilinganna yireni, Selisa taani Bunyamin yamanan danna ra. E ito falama nɛn i xa, e naxa, ‘I sigaxi sofanla naxanye fendeni, e bata to. I baba mi fa a mirima e ma, koni a kɔntɔfilixi ɛ tan nan ma fe ra. A naxa: N xa nanse liga n ma diina fe ra?’
3I na keli mɛnni, i sigama nɛn han Taboro wudi gbeena. Mɛnni i lanma nɛn xɛmɛ saxan na, e sigama Ala batudeni Betɛli yi. Na nde keden sii saxan xalima nɛn, buru saxan taranma nɛn a firinden yii, manpa kundi keden yi taran a saxanden yii.
4E i xɔntɔnma nɛn e buru firin so i yii, i yi a rasuxu.
5Na xanbi ra, i soma nɛn Gibeya-Elohimi taani, Filisitine ganla malanxi dɛnaxan yi. I nɛma soma taani, i lanma nɛn nabi ganla ra keli geyaan ma saraxa badeni. Konden maxane nun tanban maxane nun xulen fene nun bɔlɔn maxane sigama e yɛɛ ra, nabine yi nabiya falane ti.
6Nayi, Alatalaa Nii Sariɲanxin godoma i ma nɛn sɛnbɛni, i yi nabiya falane ti e xɔn. I maxɛtɛma nɛn, i findi muxu gbɛtɛ ra.
7Na taxamasenne birin na liga, i na naxan to a liga daxin na, i xa na liga bayo Ala i xɔn.
8I sigama nɛn n yɛɛ ra Giligali yi, n ni i lima na alogo saraxa gan daxine xa ba e nun bɔɲɛ xunbeli saraxane. Koni, fɔ i xa n mamɛ xii solofere, n na fa, n na falɛ i xa i lan i xa naxan liga.”
9Sɔli keli nɛn Samuyɛli fɛma tun, Ala yi xaxili gbɛtɛ so a yii, taxamasenne itoe birin yi liga na lɔxɔn yɛtɛni.
10Sɔli nun a walikɛɛn Gibeya li waxatin naxan yi, e yi nabi ganla li na. Alaa Nii Sariɲanxin yi godo Sɔli ma, a yi sa e fari e nabiya falane yi.
11Naxanye birin yi a kolon a fɔlɔni, ne to a to nabine yɛ, a nabiya falane tima, e yi a fala e bode tagi, e naxa, “Nanse ligaxi Kisu a diin na? Sɔli fan bata findi nabiin na ba?”
12Mɛnna muxuna nde yi yabin ti, a naxa, “Nde nabine baba ra?” Sandan minixi mɛnna nin: “Sɔli fan nabine yɛ ba?”
13A to yelin nabiya falane tiyɛ, a siga geyaan ma saraxa badeni.
14Sɔli sɔxɔ yi a fala Sɔli xa e nun a walikɛna, a naxa, “Ɛ yi sigaxi minɛn yi?” Sɔli yi a yabi, a naxa, “Sofali gilɛne fendeni. Koni nxu mi sese to, nxu yi siga Samuyɛli fɛma.”
15Sɔli sɔxɔ yi a fala, a naxa, “A yɛba n xa Samuyɛli naxan falaxi ɛ xa.”
16Sɔli yi a yabi, a naxa, “A fala nxu xa nɛn a sofali gilɛne bata to.” Koni a mi sese fala a xa a mangayana a fe yi Samuyɛli naxan fala.
17Samuyɛli yi Isirayila yamaan xili Alatala yɛtagi Misipa yi.
18A yi a fala Isirayila kaane xa, a naxa, “Alatala, Isirayilaa Ala ito nan falaxi, a naxa, ‘N tan nan Isirayila raminixi Misiran yi. N tan nan ɛ xunbaxi Misiran kaane yii e nun yamanan bonna naxanye yi ɛ ɲaxankataxi.’

19To ɛ bata ɛ mɛ ɛ Ala ra naxan ɛ rakisi ɛ tɔrɔne nun ɛ gbalone birin ma. Ɛ naxa, ‘Mangan dɔxɔ nxu xun na.’ Awa, ɛ fa ɛ yɛtɛ yita Alatala ra bɔnsɔn yɛɛn nun xabila yɛɛn ma.”
20Samuyɛli yi Isirayila bɔnsɔnne birin xili, Bunyamin bɔnsɔnna yi sugandi.
21Awa, a yi Bunyamin bɔnsɔnna birin xili xabila yɛɛn ma, Matiri a xabilan yi sugandi. Dɔnxɛn na, Kisu a dii xɛmɛn Sɔli yi sugandi. E yi a fen, koni e mi a to.
22E mɔn yi Alatala maxɔdin, e naxa, “Xɛmɛni ito bata fa be yi ba?” Alatala yi e yabi, a naxa, “A luxunxi goronne yɛ.”
23E yi e gi, e sa a ba na yi, a yi ti yamaan yɛ. A xunna yi yite bonne birin xa.
24Samuyɛli yi a fala yamaan xa, a naxa, “Ɛ a mato, Alatala naxan sugandixi! A ɲɔxɔn mi yamaan mumɛɛn yɛ.” Yamaan birin yi sɔnxɔ, e naxa, “Ala xa sii xunkuye fi a ma!”
25Samuyɛli yi mangaya sariyan yɛba yamaan xa, a a sɛbɛ kɛdin kui, a naxan sa Alatala fɛma. Dɔnxɛn na, a Isirayila kaane birin nasiga e konne yi.
26Sɔli fan yi siga a konni Gibeya yi. Muxu kɛndɛna ndee yi sa a mati Ala bɔɲɛ faɲin sa naxanye yi.
27Koni fuyantenna ndee yi a fala, e naxa, “Xɛmɛni ito nxu rakisima di?” E yi a raɲaxu e mi sese fi a ma. Koni Sɔli yi a dundu.