Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Lada

1 Lada 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isakaa nɛgↄ̃ɛↄ síiↄ̃ɛ: Tola, Pua, Yasubu ń Simɛlↄnio.
2Tola nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Uzi, Lefaia, Yeliɛ, Yamai, Ibisaũ ń Samuɛlio. Uabeleↄnɛ ḿpii. Davidi gↄↄ Tola bui gↄ̃sa pↄ́ wà ń tↄ́ dàlauↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bao ń plao ń ↄ̀aa àaↄ̃oɛ (22.600).
3Uzi mɛ́ Izilahia ì. Izilahia nɛgↄ̃ɛↄn Mikaila, Obadia, Yoɛli ń Isiao ũ. An gbɛ̃ↄn sↄo píiá uabeleↄnɛ.
4An bui zĩgↄ̃ pↄ́ wà ń tↄ́ dàlau daɛdaɛↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baakwi ń soolooɛ (36.000), kɛ́ an nↄↄ ń ń nɛ́ↄ dasi yã́i.
5Isakaa bui gↄ̃sa pↄ́ wà ń tↄ́ dàlauↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ basiiↄ̃ ń soplaoɛ (87.000).
6Bɛ̃yãmɛɛ nɛgↄ̃ɛↄ àaↄ̃ɛ: Bɛla, Bɛkɛɛ ń Yediaɛo.
7Bɛla nɛgↄ̃ɛↄ sↄoɛ: Ɛzɛbↄ̃, Uzi, Uziɛli, Yelimↄ ń Ilio. Uabeleↄnɛ ḿpii. An bui gↄ̃sa pↄ́ wà ń tↄ́ dàlauↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bao n plao ń baakwi ń síiↄ̃oɛ (22.034).
8Bɛkɛɛ nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Zemila, Yoasi, Ɛliɛzɛɛ, Ɛlioenai, Ɔmɛli, Yelemↄ, Abia, Anato ń Alemɛo. Bɛkɛɛ nɛgↄ̃ɛↄn we píi.
9Wà ń uabeleↄ tↄ́ dàlau, mɛ́ an gↄ̃saↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bao ń ↄ̀aa dooɛ (20.200).
10Yediaɛ mɛ́ Bilana ì. Bilana nɛ́ↄ tↄ́n kɛ: Yeusi, Bɛ̃yãmɛɛ, Ehudu, Kenaana, Zetã, Taasisi ń Aisahaao.
11Yediaɛ buipiↄá uabeleↄnɛ ḿpii. An bui gↄ̃sa pↄ́ aaì bↄ gɛ́ zĩkaiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ gɛ̃o ń plao ń ↄ̀aa dooɛ (17.200).
12Supiũ ń Hupiũoá Ili buiↄnɛ, mɛ́ Husiũá Ahee buiↄnɛ.
13Bila nɛ́ Nɛfatali nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Yaziɛli, Guni, Yezɛɛ ń Sileũo.
14Manase nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: À Asiɛli ń Makiio ì ń Sili bui nↄ pↄ́ i mɛ́sɛdilɛɛ̀ooɛ. Makii mɛ́ Galada ì.
15Makii nↄsɛ̀ Hupiũɛ ń Supiũo. Aà dãe tↄ́n Maaka. Makii buie tↄ́n Zelofada. Nɛnↄɛↄ a ì atɛ̃ɛ.
16Makii nɛgↄ̃ɛ ì ń a na Maakao, ↄ̃ à tↄkpàɛ̀ Pɛlɛsi. Aà dãuna tↄ́n Sɛlɛsi, aà nɛgↄ̃ɛↄn Ulaũ ń Lakɛũo ũ.
17Ulaũ mɛ́ Bedã ì. Makii nɛ́ Galada, Manase tↄũna nɛgↄ̃ɛↄn we.
18Aà dãe Amↄlɛkɛ nɛgↄ̃ɛↄn Isodo, Abiɛzɛɛ ń Malao ũ.

19Semida nɛgↄ̃ɛↄn Ahiana, Sikɛũ, Liki ń Aniaũo ũ.
20Ɛflaiũ Sutɛla ì, Sutɛla Bɛlɛdi ì, Bɛlɛdi Taatu ì, Taatu Ɛlada ì, Ɛlada Taatu ì,
21Taatu Zabada ì, Zabada Sutɛla ì. Ezɛɛ ń Ɛladuo gɛ̀ Gatadeↄ pↄtuoↄ kṹkũi, ↄ̃ wà ń dɛdɛ we.
22An mae Ɛflaiũ pↄsia kɛ̀ ń gaa yã́ musu à gↄↄplakɛ̀, ↄ̃ aà daɛↄ mↄ̀ aà nↄ̀sɛ nìniɛ̀.
23Kɛ́ Ɛflaiũpi ɛ̀a wùlɛ ń a nao, ↄ̃ à nↄsì à nɛgↄ̃ɛ ì lↄ. Ɔ̃ à tↄkpàɛ̀ Bɛlia, kɛ́ yã'ↄ̃ma aà bɛdeↄ lè yã́i.
24Aà nɛnↄɛ tↄ́n Sɛɛla. Ɔ̃mɛ Bɛtoloni Musu ń Bɛtoloni Zĩ́lɛo kàlɛ ń Uzɛni Sɛɛlao.
25Lɛfa Lɛsɛfa ì, Lɛsɛfa Tɛla ì, Tɛla Taani ì,
26Taani Ladã ì, Ladã Amihudu ì, Amihudu Ɛlisama ì,
27Ɛlisama Nuni ì, Nuni Yozuee ì.
28An bùsu wɛ̃́lɛↄ tↄ́n kɛ: Bɛtɛli ń a bualoũↄ, Naalana pↄ́ kú gukpɛ oi, Gɛzɛɛ pↄ́ kú bɛ'aɛ oi ń a bualoũↄ, Sikɛũ ń a bualoũↄ e à gɛ̀ pɛ̀ Aya ń a bualoũↄwa.
29Bɛtɛsã ń Taanakio ń Mɛgidoo ń Dooo, ampii ń a bualoũↄ ku Manase buiↄ bùsuuɛ, ↄ̃ Isaili nɛ́ Yosɛfu buipiↄ ku wɛ̃́lɛpiↄ guu.
30Asɛɛ nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Imɛna, Iseva, Isevi ń Bɛliao. An dãen Sela ũ.
31Bɛlia nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Ɛbɛɛ ń Biizai mae Malakiɛo.
32Ɛbɛɛ nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Yaflɛti, Somɛɛ ń Otaũo. An dãen Sua ũ.
33Yaflɛti nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Pasaki, Bimali ń Asevao.
34Somɛɛ nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Ahi, Lↄga, Uba ń Alaũo.
35Aà dãuna Otaũ nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Zofa, Imɛna, Selɛsi ń Amaluo.
36Zofa nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Sua, Aanɛfɛɛ, Suali, Beli, Imla,

37Bɛzɛɛ, Odo, Sãma, Silesa, Yɛtɛɛ ń Beelao.
38Yɛtɛɛ nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Yefũnɛ, Pisipa ń Elao.
39Ula nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Ala, Aniɛli ń Liziao.
40Asɛɛ buiↄn we, mɛ́ uabeleↄnɛ ḿpii. Gↄ̃sa gbãa tↄdeↄnɛ mɛ́ dↄaana maaↄnɛ. An zĩgↄ̃ pↄ́ wà ń tↄ́ dàlauↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baasↄo ń mɛ̀ndooɛ (26.000).