Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Tarix-tezkire «1»

Tarix-tezkire «1» 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Issakirning oghulliri: — Tola, Puah, Yashub we Shimron dégen töteylen idi.
2Tolaning oghulliri: — Uzzi, Réfaya, Yériyel, Yahmay, Yibsam we Samuildin ibaret, bularning hemmisi jemet béshi idi. Dawutning zamanida Tolaning adem sani nesebnamilerde yigirme ikki ming alte yüz batur jengchi dep xatirilen'gen.
3Uzzining oghli Izraqiya idi, Izraqiyaning oghulliri Mikail, Obadiya, Yoél we Ishiya idi. Bu besheylenning hemmisi jemet béshi idi.
4Nesebnamiler boyiche ular bilen bille hésablan'ghanlardin jenggiwar ottuz alte ming adem bar idi; chünki ularning xotun, bala-chaqiliri nahayiti köp idi.
5Bularning Issakarning barliq jemetliri ichidiki batur jengchi qérindashliri bilen qoshulup, neseb boyiche tizimgha élin'ghan jemiy seksen yette ming adimi bar idi.
6Binyaminning Béla, Beker we Yediyayel dégen üch oghli bar idi.
7Bélaning Ézbon, Uzzi, Uzziel, Yerimot we Iri dégen besh oghli bolup, hemmisi jemet béshi idi; ularning nesebnamilirige tizimgha élin'ghan jemiy yigirme ikki ming ottuz töt batur jengchi bar idi.
8Bekerning oghulliri Zémirah, Yoash, Eliézer, Elyoyinay, Omri, Yeremot, Abiya, Anatot we Alamet idi. Bularning hemmisi Bekerning oghulliri bolup,
9Jemet bashliri idi; ularning nesebnamilirige tizimgha élin'ghan jemiy yigirme ming ikki yüz batur jengchi bar idi.
10Yediyayelning oghli Bilhan idi; Bilhanning oghulliri Yeush, Binyamin, Exud, Kenaanah, Zétan, Tarshish we Axishahar idi;
11Bularning hemmisi Yediyayelning ewladliri, jemet bashliri we batur jengchiler idi. Ularning nesebnamilirige tizimlan'ghanlarning jengge chiqilaydighanliri jemiy on yette ming ikki yüz idi.
12Shuppiylar we Xuppiylar bolsa yene Irning ewladliri idi; Xushiylar Axerning ewladliri idi.
13Naftalining oghulliri: Yahziel, Guni, Yezer, Shallom; bularning hemmisi Bilhahning oghulliri idi.
14Manassehning oghulliri: — Uning Suriyelik toqilidin Asriel törelgen; uningdin yene Giléadning atisi Makir tughulghan.
15Makir Shuppiylar we Xuppiylar arisidinmu ayal alghan (Makirning singlisining ismi Maakah idi). Makirning yene bir ewladining ismi Zelofihad idi, Zelofihadning peqet birnechche qizila bolghan.
16Makirning ayali Maakah oghul tughup, uninggha Peresh dep at qoyghan; Pereshning inisining ismi Sheresh idi; Shereshning oghli Ulam we Rakem idi.
17Ulamning oghli Bédan idi. Bularning hemmisi Giléadning ewladliri; Giléad Makirning oghli, Makir Manassehning oghli idi.
18Giléadning singlisi Hammolekettin Ishhod, Abiézer we Mahalah tughulghan.

19Shémidaning oghulliri Axiyan, Shekem, Likxi we Aniam idi.
20Efraimning ewladliri: Uning oghli Shutilah, Shutilahning oghli Bered, Beredning oghli Tahat, Tahatning oghli Éliadah, Éliadahning oghli Tahat,
21Tahatning oghli Zabad, Zabadning oghli Shutilah idi (Ézer bilen Éliad Gatliqlarning charwa mallirini bulang-talang qilghili chüshkende, shu yerlik Gatliqlar teripidin öltürülgen.
22Ularning atisi Efraim bu baliliri üchün xéli künlergiche matem tutqachqa, uning buraderliri uninggha teselli bergili kelgen.
23Efraim ayali bilen bille qayta bir yastuqqa bash qoyghan. Ayali hamilidar bolup, bir oghul tughqan; Efraim uninggha ailem bala-qazagha yoluqti dep, Bériyah dep isim qoyghan.
24Uning qizi Üstün Beyt-Horon bilen Töwen Beyt-Horonni we Uzzen-Sheerahni bina qilghan).
25Bériyahning oghli Réfah bilen Reshef idi; Reshefning oghli Télah, Télahning oghli Tahan,
26Tahanning oghli Ladan, Ladanning oghli Ammihud, Ammihudning oghli Elishama,
27Elishamaning oghli Nun, Nunning oghli Yeshua idi.
28Efraimlarning zémini we makanlashqan yerliri Beyt-El we uninggha tewe yéza-kentler bolup, künchiqish teripide Naraan, künpétish teripide Gezer bilen uninggha tewe yéza-kentler; Shekem we uninggha tewe yéza-kentler, taki Gaza we uninggha tewe yéza-kentlergiche sozulatti.
29Manasseh qebilisining zéminigha tutashqan yene Beyt-Shéan we uninggha tewe yéza-kentler; Taanaq we uninggha tewe yéza-kentler; Megiddo we uninggha tewe yéza-kentler; Dor we uninggha tewe yéza-kentlermu bar idi. Israilning oghli Yüsüpning ewladliri mana mushu yerlerge makanlashqanidi.
30Ashirning oghulliri: — Yimnah, Yishwah, Yishwi we Bériyah; ularning Sérah dégen singlisimu bar idi.
31Bériyahning oghli Xeber bilen Malkiel bolup, Malkiel Birzawitning atisi idi.
32Xéberdin Yaflet, Shomer, Xotam we ularning singlisi Shuya törelgen.
33Yafletning oghulliri Pasaq, Bimhal we Ashwat; bular Yafletning oghulliri idi.
34Shemerning oghulliri Axi, Rohgah, Xubbah we Aram idi.
35Shemerning inisi Helemning oghli Zofah, Yimna, Shelesh we Amal idi;
36Zofahning oghli Suah, Harnefer, Shual, Béri, Imrah,

37Bézer, Xod, Shamma, Shilshah, Itran we Beerah idi.
38Yeterning oghulliri Yefunneh, Pispah we Ara idi.
39Ullaning oghulliri Arah, Xanniel we Riziya idi.
40Bularning hemmisi Ashirning ewladliri bolup, her qaysisi jemet bashliri, alamet batur jengchiler, yolbashchilar idi; ularning jemetliri boyiche nesebnamige tizimlan'ghanda, jengge chiqilaydighanliri jemiy yigirme alte ming idi.