Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - 1 Meʻa Hokohoko

1 Meʻa Hokohoko 7

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea ko eni ʻae ngaahi foha ʻa ʻIsaka: ko Tola, mo Pua, mo Sasupi, mo Similoni, ko e toko fā.
2Pea ko e ngaahi foha ʻa Tola; ko Usa, mo Lifaia, mo Silieli, mo Samei, mo Sipisami, mo Simueli, ko e kau mātuʻa ʻi he fale ʻo ʻenau tamai, ʻio ʻo Tola: ko e kau tangata toʻa ʻakinautolu ʻi honau toʻutangata; pea ko honau tokolahi ʻi he ngaahi ʻaho ʻa Tevita ko e toko ua mano mo e ua afe mo e onongeau.
3Pea ko e ngaahi foha ʻa Usa; ko Isilaia: pea ko e ngaahi foha ʻo Isilaia; ko Mikaeli, mo ʻOpataia mo Soeli, mo Isia, ko e toko nima: ko e kau tangata ongoongoa kotoa pē ʻakinautolu.
4Pea naʻe kau mo kinautolu, ʻo fakatatau mo honau ngaahi toʻutangata, pea tatau mo e fale ʻo ʻenau ngaahi tamai, ʻae ngaahi vahenga kongakau ki he tau, ko e kautau ʻe toko tolu mano mo e toko ono afe: he naʻe tokolahi honau ngaahi uaifi pea mo ʻenau fānau tangata.
5Pea ko honau kāinga ʻi he ngaahi fānau ʻa ʻIsaka ko e kau tangata toʻa, pea ko honau lau fakataha ʻo fakatatau mo honau ngaahi toʻutangata ko e toko valu mano mo e toko fitu afe.

6Ko kinautolu eni naʻe ʻa Penisimani; ko Pela, mo Pekeli, mo Sitieli, ko e toko tolu.
7Pea ko e ngaahi foha ʻo Pela; ko Esiponi, mo Usa, mo ʻUsili, mo Selimoti, mo Ili, ko e toko nima: ko e kau mātuʻa ʻakinautolu ʻi he fale ʻo ʻenau tamai, ko e kau tangata mālohi mo toʻa; pea naʻe lau ʻakinautolu ʻo fakatatau mo honau ngaahi toʻutangata, ko e toko ua mano mo e ua afe, mo e tolungofulu ma fā.
8Pea ko e ngaahi foha ʻo Pekeli; ko Simila, mo Soasi, mo ʻEliesa, Ilionei, mo Omili, mo Selimoti, mo ʻApia, mo ʻAnatoti, mo ʻAlemeti. Ko kinautolu ni kotoa pē ko e ngaahi foha ʻo Pekeli.
9Pea ko honau toko fiha, ʻo hangē ko honau hohoko mo honau ngaahi toʻutangata, ko e kau mātuʻa ʻi he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai, ko e kau tangata mālohi mo toʻa, ko e toko ua mano mo e uangeau.
10Ko e ngaahi foha foki ʻo Sitieli; ko Pilani: pea ko e ngaahi foha ʻo Pilani; ko Siusi, mo Penisimani, mo ʻEhuti, mo Kinana, mo Sitani, mo Tasisi, mo ʻApisahali.
11Ko e ngaahi foha eni kotoa pē ʻo Sitieli, ʻi he kau mātuʻa ʻo ʻenau ngaahi tamai, ko e kau tangata mālohi mo toʻa, pea naʻa nau tokotaha mano, mo e fitu afe ma uangeau ʻakinautolu naʻe faʻa ʻalu atu ke fai ʻae tau.
12Ko Supimi foki, mo Hupimi ko e fānau ʻa Ili, mo Husimi, ko e ngaahi foha ʻo ʻAheli.

13Ko e ngaahi foha ʻo Nafitali; ko Sasieli, mo Kuni, mo Seseli, mo Salumi, ko e ngaahi tama ʻo Pila.

14Ko e ngaahi foha ʻo Manase: ko ʻAsilieli, ʻaia naʻe fāʻeleʻi ʻe hono uaifi: (ka naʻe fāʻeleʻi ʻe hono fefine sinifu mei ʻAmilami, ʻa Mekili ko e tamai kia Kiliati:
15Pea naʻe mali ʻa Mekili mo e tokoua ʻa Hupimi mo Supimi, pea ko hono hingoa ko Meaka;) pea ko e hingoa ʻa hono tokoua ko Silofitati: pea naʻe maʻu ʻe Silofitati ʻae ngaahi ʻofefine.
16Pea naʻe fāʻeleʻi ʻe Meaka ko e uaifi ʻa Mekili ha tama, pea naʻa ne fakahingoa ia ko Pelesi; pea ko e hingoa ʻa hono tokoua ko Selesi; pea ko hono ngaahi foha ʻoʻona ko Ulami, mo Lekemi.
17Pea ko e ngaahi foha ʻo Ulami; ko Pitani. Ko kinautolu ni ko e ngaahi foha ʻo Kiliati, ko e foha ʻo Mekili, ko e foha ʻo Manase.
18Pea naʻe fāʻeleʻi ʻe hono tuofefine ko Moleketi ʻa Isoti, mo ʻApiesa, mo Mala.

19Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Simita; ko ʻAhiani, mo Sikemi, mo Liki, mo ʻAniami.

20Pea ko e ngaahi foha ʻo ʻIfalemi: ko Sutela, mo Peleti ko hono foha, mo Tehati ko hono foha, mo Elata ko hono foha, mo Tehati ko hono foha,
21Mo Sapati ko hono foha, mo Sutela ko hono foha, mo Iseli, mo Elati, ʻaia naʻe tāmate ʻe he kau tangata mei Kati ʻaia naʻe fānau ʻi he fonua, ko e meʻa ʻi heʻenau ʻohifo ke ʻave ʻenau fanga manu.
22Pea naʻe tangi mamahi ʻenau tamai ko ʻIfalemi, ʻi he ngaahi ʻaho lahi, pea naʻe ʻalu ange ʻa hono kāinga ke fakafiemālie kiate ia.
23Pea ʻi heʻene hū atu ki hono uaifi naʻe tuʻituʻia ia, mo ne fāʻeleʻi ʻae tama, pea naʻa ne ui ʻa hono hingoa ko Pelia, koeʻuhi naʻe ʻaluʻalu ʻi mala ʻa hono fale.
24(Pea ko hono ʻofefine ko Sela ia, ʻaia naʻe langa hake ʻa Pete-holoni ki lalo, mo ia ki ʻolunga, pea mo Useni-Sela.)
25Pea ko hono foha ʻa Lefa, mo Lesefi foki, mo Tela ko hono foha ʻoʻona, mo Tehani ko hono foha ʻoʻona,
26Mo Latana ko hono foha ʻoʻona, mo ʻAmihuti ko hono foha ʻoʻona, mo Elisama ko hono foha ʻoʻona,
27Mo Nuni ko hono foha ʻoʻona, mo Sosiua ko hono foha ʻoʻona.

28Pea ko honau ngaahi tofiʻa mo honau ngaahi nofoʻanga eni, ko Peteli mo hono ngaahi kolo, pea ki he feituʻu hahake ʻa Neʻelani, pea ki he feituʻu lulunga ʻa Kesa mo hono ngaahi kolo ʻo ia; ko Sikemi foki mo hono ngaahi kolo ʻo aʻu atu ki Kesa mo hono ngaahi kolo ʻo ia:
29Pea ofi ki he ngaahi ngataʻanga fonua ʻoe fānau ʻa Manase, ko Pete-Seani mo hono ngaahi kolo, mo Tenaki mo hono ngaahi kolo, mo Mekito mo hono ngaahi kolo, pea mo Toa mo hono ngaahi kolo. Naʻe nofo ʻi he ngaahi potu ko ia ʻae fānau ʻa Siosefa ko e foha ʻo ʻIsileli.

30Ko e ngaahi foha eni ʻo ʻAseli: ko Simina, mo Isua, mo Isui, mo Pelia, mo Sela ko honau tuofefine.
31Pea ko e ngaahi foha ʻo Pelia: ko Hepa, mo Malikieli, ʻaia ko e tamai ʻa Pisaviti.
32Pea naʻe tupu ʻia Hepa ʻa Safileti, mo Somela, mo Hotami, pea mo Sua ko honau tuofefine.
33Pea ko e ngaahi foha ʻo Safileti: ko Pasaki, mo Pimali, mo ʻAsivati. Ko e fānau ʻakinautolu ni ʻa Safileti.
34Pea ko e ngaahi foha ʻo Sameli: ko ʻAhi, mo Loka, mo Sihupa, mo ʻAlami.
35Pea ko e ngaahi foha ʻo hono tokoua ko Helemi: ko Sofa, mo Imina, mo Selesi, mo ʻAmali.
36Ko e ngaahi foha ʻo Sofa: ko Sua mo Halinefa, mo Suali, mo Peli, mo Imila,

37Mo Peseli, mo Hoti, mo Sama, mo Silisa, mo Itilani, pea mo Peila.
38Pea ko e ngaahi foha ʻo Seteli; ko Sifune, mo Pisipa, pea mo ʻAla.
39Pea ko e ngaahi foha ʻo Ula: ko ʻAla, mo Hanieli, pea mo Lisia.
40Ko kinautolu ni kotoa pē ko e fānau ʻa ʻAseli, ko e kau mātuʻa ʻi he fale ʻo ʻenau tamai, ko e kau tangata leleiʻia mo toʻa lahi ʻaupito, ko e tuʻukimuʻa ʻi he ngaahi ʻeiki. Pea ko honau tokolahi naʻe faʻa fai ʻae tau, ʻo fakatatau mo honau hohoko, ko e kau tangata ʻe toko ua mano mo toko ono afe.