Text copied!
CopyCompare
A BUK TABU A MAULANA KUNUBU ma A KALAMANA KUNUBU - 1 Tutumu Vakai

1 Tutumu Vakai 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A umana natu i Isakar, a umana tutana, go diat: Tola, Pua, Iasub, ma Simron, a ivat diat.
2Ma ra umana natu i Tola go diat: Usi, Repaia, Ieriel, Iamai, Ibsam, ma Semuel, a umana lualua ta ra umana apik na tarai. A dekdek na apik na tarai go kai Tola; kadia niluluk ta ra e kai David i ga a ura vinun ma a ura arip ma laptikai na mar na tarai.
3A umana natu i Usi: Israkia ma ra umana natuna, Mikael, Obadia, Ioel, ma Isia, a ilima diat, a umana luluai par;
4ma dia ga lue ra utul a vinun ma laptikai na arip na marmar na tarai na vinarubu ta ra apik na tarai kai tama i diat; i ga peal kadia umana taulai ma ra umana natu i diat.
5Ma ra umana tura i diat ta ra vuna tarai Isakar, a umana rangrang na tutana bula, di ga luk diat ta kadia lavur apik na tarai ma dia ga da lavutul na vinun ma lavurua na arip na marmar.
6A utul a natu i Beniamin go dital: Bela, Beker, ma Iediael.
7Ma ra umana natu i Bela: Esbon, Usi, Usiel, Ierimot, ma Iri, a ilima diat, a umana luluai na apik na tarai, a umana rangrang na tutana, ma dia ga lue a ura vinun ma a ura arip na marmar ma a utul a vinun ma a ivat.
8Ma ra umana natu i Beker: Semira, Ioas, Elieser, Elioenai, Omri, Ieremot, Abia, Anatot, ma Alemet. Go diat a umana natu i Beker.
9Ma dia ga luk diat ba a umana luluai na apik na tarai, ma dia ga lue a ura vinun na arip ma a ura mar na rangrang na tutana.
10Ma ra umana natu i Iediael: Bilan ma ra umana natuna, Ieus, Beniamin, Eud, Kenana, Setan, Tarsis, ma Akisakar.
11Go diat a umana natu i Iediael, a umana luluai na apik na tarai, ma dia ga lue a vinun ma lavurua na arip ma a ura mar na tarai nina dia ga tale ra vinarubu.
12Ta umana apik na tarai bula dia ga ki, Supim ma Kupim, a tarai Ir, Kusim, a tarai Aker.
13A umana natu i Naptali: Iasiel, Guni, Ieser, ma Salum, a umana natu i Bila.
14Ra taulai kai Manase i ga kava Asriel; ma ra tultul na vavina kai Manase, nina ba maro Siria, i ga kava Makir tama i Gilead;
15ma Makir i ga taule ra vavina ta ra apik na tarai Kupim ma Supim, nina dir tana vavina ma Maka; ma kana vauruana bul a iangina Selopekad, ma Selopekad i ga vangala ra umana bul vavina ka.
16Ma Maka ra taulai kai. Makir i ga kava ra bul tutana, ma i ga vaiang ia ba Peres; ma ra iang i turana Seres; ma i ga vangala a ura bul tutana, Ulam ma Rakem.
17Ma Ulam i ga vangala Bedan. Go diat a umana natu i Gilead natu i Makir natu i Manase.
18Ma taina Amoleket i ga kava Isod, Abieser, ma Mala.

19Ma Semida i ga vangala Akian, Sekem, Liki, ma Aniam, a umana bul tutana par.
20Ra apik na tarai kai Epraim: Epraim i ga vangala Sutela, Sutela i ga vangala Bered, Bered i ga vangala Takat, Takat i ga vangala Eleada, Eleada i ga vangala Takat,
21Takat i ga vangala Sabad, Sabad i ga vangala Sutela, Sutela i ga vangala Eser ma Elead, nina ra tarai Gat ba di ga vangala diat ta ra gunan dia ga doko dir, ba dir ga vana ba pi dir a ra pa kadia umana vavaguai.
22Epraim tama i dir i ga tabun ure dir ta mangoro na bung, ma ra umana turana dia ga pot upi diat a vamaram ia.
23Ma i ga tadav kana taulai, ma i ga lalau, ma i ga kava ra bul tutana, ma i ga vaiang ia ba Beria, tago a kaina i ga tadav ra kubana.
24Ma natuna a vavina, Sera, i ga vunapai Bet-Koron, nina i ki ara, ma nina bula i ki arama, ma Usen-Sera.
25Ma natuna a tutana, Repa, i ga vangala Resep, Resep i ga vangala Tela, Tela i ga vangala Takan,
26Takan i ga vangala Ladan, Ladan i ga vangala Amiud, Amiud i ga vangala Elisama,
27Elisama i ga vangala Nun, ma Nun i ga vangala Iosua.
28Ma dia ga ki aro Betel, ma Naran ta ra papar a taur, ma Geser ta ra papar a taoai, ma Sekem ma Asa, ma ra umana gunan kikil diat;
29ma dia ga kale go ra umana gunan maravai ta ra langun kai ra vuna tarai Manase, Bet-Sean, Tanak, Megido, ma Dor, ma ra umana gunan kikil diat. A umana natu i Iosep natu i Israel dia ga ki ta go diat.
30Aser i ga vangala a ivat na bul tutana, Imna, Isva, Isvi, ma Beria, ma Sera tai diat.
31A ura natu i Beria go dir: Keber ma Malkiel tama i Birsait.
32Ma Keber i ga vangala Iaplet, Somer, ma Kotam, ma Sua tai dital.
33A utul a natu i Iaplet go dital: Pasak, Bimal, ma Asvat.
34A umana natu i Semar go diat: Aki, Roga, Iekuba, ma Aram.
35A umana natu i Kelem turana go diat: Sopa, Imna, Seles, ma Amal.
36A umana natu i Sopa go diat: Sua, Karneper, Sual, Beri, Imra,

37Beser, Od, Sama, Silsa, Itran, ma Bera.
38A utul a natu i Ieter go dital: Iepune, Pispa, ma Ara.
39A utul a natu i Ula go dital: Ara, Kaniel, ma Risia.
40Go diat a umana bul mur tai Aser, a umana lualua ta ra umana apik na tarai, a umana melemuna, a umana rangrang na tutana ma ra umana ngalangala ta diat ra umana luluai. Ma dia ga lue a ura vinun ma laptikai na arip na marmar na tarai nina dia ga tale ra vinarubu.