Text copied!
CopyCompare
Bible Kralická 1613 - 1 Letopisu

1 Letopisu 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Synové pak Izacharovi: Tola, Fua, Jasub a Simron, čtyři.
2Synové pak Tolovi: Uzi, Refaia, Jeriel, Jachmai, Jipsam, Samuel, knížata po domích otců jejich, pošlí od Toly, muži udatní v pokoleních svých. Počet jejich ve dnech Davidových byl dvamecítma tisíců a šest set.
3Synové Uzovi: Izrachiáš. Synové pak Izrachiášovi: Michael, Abdiáš, Joel a Isia, všech pět knížat.
4A s nimi v pokoleních jejich, po čeledech jejich otcovských, mužů válečných třidceti šest tisíců; nebo mnoho měli žen a synů.
5Bratří také jejich po všech čeledech Izachar, mužů udatných osmdesáte sedm tisíců, všech vyčtených.
6Synové Beniaminovi: Béla, Becher, Jediael, tři.
7Synové pak Bélovi: Ezbon, Uzi, Uziel, Jerimot a Iri, pět knížat čeledí otcovských, muži udatní; načteno jich dvamecítma tisíců, třidceti a čtyři.
8Potom synové Becherovi: Zemira, Joas, Eliezer, Elioenai, Amri, Jeremot, Abiáš, Anatot a Alemet, všickni synové Becherovi.
9Kterýchž počet po pokoleních jejich, a po knížatech v domě čeledí otcovských, mužů udatných, dvadceti tisíců a dvě stě.
10Synové také Jediaelovi: Bilan. Synové pak Bilanovi: Jeus, Beniamin, Ahod, Kenan, Zetan, Tarsis a Achisachar.
11Všech těch synů Jediaelových po knížatech čeledí, mužů udatných, sedmnáct tisíc a dvě stě, vycházejících na vojnu k bitvě,
12Kromě Suppim a Chuppim, synů doma zrozených, a Chusim, synů vně zplozených.
13Synové Neftalímovi: Jasiel, Guni, Jezer a Sallum, synové Bály.
14Synové Manassesovi: Asriel, kteréhož mu manželka porodila. (Ženina též jeho Syrská porodila Machira, otce Galád.
15Machir pak vzal manželku Chuppimovu a Suppimovu, a jméno sestry jeho Maacha.) Jméno pak druhého Salfad, a měl Salfad dcery.
16Porodila pak Maacha manželka Machirova syna, kteréhož nazvala Fáres, a jméno bratra jeho Sáres, synové pak jeho Ulam a Rekem.
17Synové pak Ulamovi: Bedan. Tiť jsou synové Galád syna Machirova, syna Manassesova.
18Sestra pak jeho Molechet porodila Ishoda a Abiezera a Machla.

19Byli pak synové Semidovi: Achian, Sechem, Likchi a Aniam.
20Synové pak Efraimovi: Sutelach, a Bered syn jeho, Tachat syn jeho, Elada syn jeho, Tachat syn jeho,
21Též Zabad syn jeho, Sutelach syn jeho, Ezer a Elad. I zbili je muži Gát, kteříž zrozeni byli v zemi té; nebo sstoupili byli, aby zajali dobytky jejich.
22Protož kvílil Efraim otec jejich za mnohé dny, a přišli bratří jeho, aby ho těšili.
23Potom všel k manželce své, kteráž počala a porodila syna, a nazval jméno jeho Beria, že byl v zámutku pro rodinu svou.
24Dceru také Seeru, kteráž vystavěla Betoron dolní i horní, a Uzen Seera.
25A Refacha syna jeho, Resefa, Telecha, a Tachana syna jeho,
26Ladana syna jeho, Amiuda syna jeho, Elisama syna jeho,
27Non syna jeho, Jozue syna jeho.
28Vládařství pak jejich a bydlení jejich Bethel s vesnicemi svými, a k východu Náran, a k západu Gázer a vesnice jeho, Sichem s vesnicemi svými, až do Gázy a vesnic jeho.
29A v místech naproti synům Manassesovým: Betsan s vesnicemi svými, Tanach s vesnicemi svými, Mageddo s vesnicemi svými, Dor s vesnicemi svými. V těch bydlili synové Jozefa syna Izraelova.
30Synové Asser: Jemna, Jesua, Jesui, Beria, a Serach sestra jejich.
31Synové pak Beriovi: Heber, Melchiel. Onť jest otec Birzavitův.
32Heber pak zplodil Jafleta, Somera, Chotama, a Suu sestru jejich.
33Synové pak Jafletovi: Pasach, Bimhal, a Asvat. Ti jsou synové Jafletovi.
34Synové pak Somerovi: Achi, Rohaga, Jehubba a Aram.
35Synové pak Helema, bratra jeho: Zofach, Jimna, Seles a Amal.
36Synové Zofachovi: Suach, Charnefer, Sual, Beri a Jimra,

37Bezer, Hod, Samma, Silsa, Jitran a Béra.
38Synové Jeterovi: Jefunne, Fispa a Ara.
39Synové pak Ulla: Arach, Haniel a Riziáš.
40Všickni ti synové Asser, knížata domů otcovských, vybraní, udatní, přední z knížat, kteříž vyčteni do vojska k bitvě, v počtu šest a dvadceti tisíc mužů.