Text copied!
CopyCompare
Muⱪeddes Kalam (yǝngi yeziⱪ) - Tarih-tǝzkirǝ «1»

Tarih-tǝzkirǝ «1» 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Issakirning oƣulliri: — Tola, Puaⱨ, Yaxub wǝ Ximron degǝn tɵtǝylǝn idi.
2Tolaning oƣulliri: — Uzzi, Refaya, Yeriyǝl, Yaⱨmay, Yibsam wǝ Samuildin ibarǝt, bularning ⱨǝmmisi jǝmǝt bexi idi. Dawutning zamanida Tolaning adǝm sani nǝsǝbnamilǝrdǝ yigirmǝ ikki ming altǝ yüz batur jǝngqi dǝp hatirilǝn'gǝn.
3Uzzining oƣli Izraⱪiya idi, Izraⱪiyaning oƣulliri Mikail, Obadiya, Yoel wǝ Ixiya idi. Bu bǝxǝylǝnning ⱨǝmmisi jǝmǝt bexi idi.
4Nǝsǝbnamilǝr boyiqǝ ular bilǝn billǝ ⱨesablanƣanlardin jǝnggiwar ottuz altǝ ming adǝm bar idi; qünki ularning hotun, bala-qaⱪiliri naⱨayiti kɵp idi.
5Bularning Issakarning barliⱪ jǝmǝtliri iqidiki batur jǝngqi ⱪerindaxliri bilǝn ⱪoxulup, nǝsǝb boyiqǝ tizimƣa elinƣan jǝmiy sǝksǝn yǝttǝ ming adimi bar idi.
6Binyaminning Bela, Bǝkǝr wǝ Yǝdiyayǝl degǝn üq oƣli bar idi.
7Belaning Ezbon, Uzzi, Uzziǝl, Yǝrimot wǝ Iri degǝn bǝx oƣli bolup, ⱨǝmmisi jǝmǝt bexi idi; ularning nǝsǝbnamilirigǝ tizimƣa elinƣan jǝmiy yigirmǝ ikki ming ottuz tɵt batur jǝngqi bar idi.
8Bǝkǝrning oƣulliri Zemiraⱨ, Yoax, Əliezǝr, Əlyoyinay, Omri, Yǝrǝmot, Abiya, Anatot wǝ Alamǝt idi. Bularning ⱨǝmmisi Bǝkǝrning oƣulliri bolup,
9Jǝmǝt baxliri idi; ularning nǝsǝbnamilirigǝ tizimƣa elinƣan jǝmiy yigirmǝ ming ikki yüz batur jǝngqi bar idi.
10Yǝdiyayǝlning oƣli Bilⱨan idi; Bilⱨanning oƣulliri Yǝux, Binyamin, Əhud, Kǝnaanaⱨ, Zetan, Tarxix wǝ Ahixaⱨar idi;
11Bularning ⱨǝmmisi Yǝdiyayǝlning ǝwladliri, jǝmǝt baxliri wǝ batur jǝngqilǝr idi. Ularning nǝsǝbnamilirigǝ tizimlanƣanlarning jǝnggǝ qiⱪilaydiƣanliri jǝmiy on yǝttǝ ming ikki yüz idi.
12Xuppiylar wǝ Huppiylar bolsa yǝnǝ Irning ǝwladliri idi; Huxiylar Ahǝrning ǝwladliri idi.
13Naftalining oƣulliri: Yaⱨziǝl, Guni, Yǝzǝr, Xallom; bularning ⱨǝmmisi Bilⱨaⱨning oƣulliri idi.
14Manassǝⱨning oƣulliri: — Uning Suriyǝlik toⱪilidin Asriǝl tɵrǝlgǝn; uningdin yǝnǝ Gileadning atisi Makir tuƣulƣan.
15Makir Xuppiylar wǝ Huppiylar arisidinmu ayal alƣan (Makirning singlisining ismi Maakaⱨ idi). Makirning yǝnǝ bir ǝwladining ismi Zǝlofiⱨad idi, Zǝlofiⱨadning pǝⱪǝt birnǝqqǝ ⱪizila bolƣan.
16Makirning ayali Maakaⱨ oƣul tuƣup, uningƣa Pǝrǝx dǝp at ⱪoyƣan; Pǝrǝxning inisining ismi Xǝrǝx idi; Xǝrǝxning oƣli Ulam wǝ Rakǝm idi.
17Ulamning oƣli Bedan idi. Bularning ⱨǝmmisi Gileadning ǝwladliri; Gilead Makirning oƣli, Makir Manassǝⱨning oƣli idi.
18Gileadning singlisi Ⱨammolǝkǝttin Ixⱨod, Abiezǝr wǝ Maⱨalaⱨ tuƣulƣan.

19Xemidaning oƣulliri Ahiyan, Xǝkǝm, Likhi wǝ Aniam idi.
20Əfraimning ǝwladliri: Uning oƣli Xutilaⱨ, Xutilaⱨning oƣli Bǝrǝd, Bǝrǝdning oƣli Taⱨat, Taⱨatning oƣli Eliadaⱨ, Eliadaⱨning oƣli Taⱨat,
21Taⱨatning oƣli Zabad, Zabadning oƣli Xutilaⱨ idi (Ezǝr bilǝn Eliad Gatliⱪlarning qarwa mallirini bulang-talang ⱪilƣili qüxkǝndǝ, xu yǝrlik Gatliⱪlar tǝripidin ɵltürülgǝn.
22Ularning atisi Əfraim bu baliliri üqün heli künlǝrgiqǝ matǝm tutⱪaqⱪa, uning buradǝrliri uningƣa tǝsǝlli bǝrgili kǝlgǝn.
23Əfraim ayali bilǝn billǝ ⱪayta bir yastuⱪⱪa bax ⱪoyƣan. Ayali ⱨamilidar bolup, bir oƣul tuƣⱪan; Əfraim uningƣa ailǝm bala-ⱪazaƣa yoluⱪti dǝp, Beriyaⱨ dǝp isim ⱪoyƣan.
24Uning ⱪizi Üstün Bǝyt-Ⱨoron bilǝn Tɵwǝn Bǝyt-Ⱨoronni wǝ Uzzǝn-Xǝǝraⱨni bina ⱪilƣan).
25Beriyaⱨning oƣli Refaⱨ bilǝn Rǝxǝf idi; Rǝxǝfning oƣli Telaⱨ, Telaⱨning oƣli Taⱨan,
26Taⱨanning oƣli Ladan, Ladanning oƣli Ammiⱨud, Ammiⱨudning oƣli Əlixama,
27Əlixamaning oƣli Nun, Nunning oƣli Yǝxua idi.
28Əfraimlarning zemini wǝ makanlaxⱪan yǝrliri Bǝyt-Əl wǝ uningƣa tǝwǝ yeza-kǝntlǝr bolup, künqiⱪix tǝripidǝ Naraan, künpetix tǝripidǝ Gǝzǝr bilǝn uningƣa tǝwǝ yeza-kǝntlǝr; Xǝkǝm wǝ uningƣa tǝwǝ yeza-kǝntlǝr, taki Gaza wǝ uningƣa tǝwǝ yeza-kǝntlǝrgiqǝ sozulatti.
29Manassǝⱨ ⱪǝbilisining zeminiƣa tutaxⱪan yǝnǝ Bǝyt-Xean wǝ uningƣa tǝwǝ yeza-kǝntlǝr; Taanaⱪ wǝ uningƣa tǝwǝ yeza-kǝntlǝr; Mǝgiddo wǝ uningƣa tǝwǝ yeza-kǝntlǝr; Dor wǝ uningƣa tǝwǝ yeza-kǝntlǝrmu bar idi. Israilning oƣli Yüsüpning ǝwladliri mana muxu yǝrlǝrgǝ makanlaxⱪanidi.
30Axirning oƣulliri: — Yimnaⱨ, Yixwaⱨ, Yixwi wǝ Beriyaⱨ; ularning Seraⱨ degǝn singlisimu bar idi.
31Beriyaⱨning oƣli Hǝbǝr bilǝn Malkiǝl bolup, Malkiǝl Birzawitning atisi idi.
32Hebǝrdin Yaflǝt, Xomǝr, Hotam wǝ ularning singlisi Xuya tɵrǝlgǝn.
33Yaflǝtning oƣulliri Pasaⱪ, Bimⱨal wǝ Axwat; bular Yaflǝtning oƣulliri idi.
34Xǝmǝrning oƣulliri Ahi, Roⱨgaⱨ, Hubbaⱨ wǝ Aram idi.
35Xǝmǝrning inisi Ⱨǝlǝmning oƣli Zofaⱨ, Yimna, Xǝlǝx wǝ Amal idi;
36Zofaⱨning oƣli Suaⱨ, Ⱨarnǝfǝr, Xual, Beri, Imraⱨ,

37Bezǝr, Hod, Xamma, Xilxaⱨ, Itran wǝ Bǝǝraⱨ idi.
38Yǝtǝrning oƣulliri Yǝfunnǝⱨ, Pispaⱨ wǝ Ara idi.
39Ullaning oƣulliri Araⱨ, Hanniǝl wǝ Riziya idi.
40Bularning ⱨǝmmisi Axirning ǝwladliri bolup, ⱨǝr ⱪaysisi jǝmǝt baxliri, alamǝt batur jǝngqilǝr, yolbaxqilar idi; ularning jǝmǝtliri boyiqǝ nǝsǝbnamigǝ tizimlanƣanda, jǝnggǝ qiⱪilaydiƣanliri jǝmiy yigirmǝ altǝ ming idi.