Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa

Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yisaakoorayyo oiddu naati de7oosona; etikka Tolaa7a, Puuwa, Yaashuubanne SHimiroona.
2Tolaa7a naati Uzza, Rafaaya, Yirii7eela, Yaahimaaya, Yibisaamanne SHalumi7eela; eti Tolaa7a yaratu halaqata. Eti wolqqaamanne xala asata. Daawita wode eta qoodai laatamanne naa77u sha7anne usuppun xeeta.
3Uzza na7ai Yiziraahiyaa. Yiziraahiyaa naati Mikaa7eela, Obaadiyaa, Yuu7eelanne Yishiyaa; ha ichchashatikka so asaa halaqata.
4Bantta aawatu so asaa yeletaadan Uzza yaratuppe olau giigida olanchchati hasttamanne usuppun sha7a; aissi giikko, etayyo cora maccaasainne cora naati de7oosona.
5Yisaakoora zaretuppe olanchchati bantta yeletaa mazggafan qoodettidi, muleera hosppun tammanne laappun sha7a gididosona.
6Biniyaamayyo heezzu naati de7oosona; etikka Belaa7a, Bekeeranne Yidi7eela.
7Belaa7a naati Exiboona, Uzza, Uzzi7eela, Yaarimootanne Ira; ha ichchashatikka so asaa halaqata. Eti wolqqaamanne xala asata. Bantta yeletaadan qoodettida olanchchati laatamanne naa77u sha7anne hasttamanne oiddaa gididosona.
8Bekeera naati Zamiira, Yo7aasha, El77eezara, Eliyoo7enaaya, Omira, Yaarimoota, Abiiya, Anatootanne Alemeeta; hageeti ubbati Bekeera naata.
9Bantta yeletaa mazggafaadan qoodettida wolqqaamanne xala asati laatamu sha7anne naa77u xeeta gididosona.
10Yidi7eela na7ai Bilihaana. Bilihaana naati Yi7uusha, Biniyaama, Ehuuda, Kanaa7ina, Zetaana, Tarsseesanne Ahishahaara;
11hageeti ubbati Yidi7eela naata. Eti so asaa halaqatanne wolqqaamanne xala asata. Bantta yeletaadan qoodettida olanchchati tammanne laappun sha7anne naa77u xeeta.
12Qassi SHufiiminne Hufiimi Ira naata. Hushiimi Daana na7aa.
13Nifttaaleema naati Yaahixi7eela, Guuna, Yexeeranne SHaaluuma; hageeti Baali naatu naata.
14Minaase zareti hagaappe kaallidi xaafettidaageeta. Minaasee Sooriyaa biittaappe ekkido kaadumatiyaa yelido attuma naati Asiri7eelanne Gala7aade aawaa Maakiira.
15Maakiiri Hufiimassinne SHufiimassi issi issi maccaasa oichchidi immiis. Maakiira michchee sunttai Maa7iko. Maakiira na7ai kaaloi Xalofihaada. Xalofihaadi macca naatu xalaalaa yeliis.
16Maakiira maccaasiyaa Maa7ika ayyo naata yelaasu. Baira na7aa Peresha sunttaasu; Peresha ishaa sunttai SHereesha. Peresha naati Ulaamanne Raqeema.
17Ulaama na7ai Badaana. Hageeti Minaase na7aa na7aa, Maakiira na7aa Gala7aade zareta.
18Gala7aade michchiyaa Hamolekeeta Ishooda, Abi7eezeranne Maahila yelaasu.

19SHamidaa7a naati Ahiyaana, SHekeema, Liiqihanne Ani7aama.
20Efireema na7ai SHutelaaha; SHutelaaha na7ai Bereeda; Bereeda na7ai Tahaata; Tahaata na7ai El77aada; El77aada na7ai Tahaata;
21Tahaata na7ai Zabaada; Zabaada na7ai SHutelaaha. Efireemayyo Edeeranne El77aada geetettiya hara naa77u naati de7oosona. Eti Gaate katamaa asatu mehiyaa wuuqqishin, asai eta oiqqidi woriis.
22Hegaa gishshau, eta aawai Efireemi daro wodiyaa azzaniis; azzanin a ishantti a minttettanau yiidosona.
23Hegaappe guyyiyan, i ba keettaayeera gaittiis; gaittin a shahaarada attuma na7aa yelaasu. Efireema soo gakkida iita metuwaa gishshau, i ba na7aa Barii7a sunttiis.
24Efireemayyo SHe7iiro giyo na7iyaa de7ausu; Hirkki Beeti-Horoona, Qommo Beeti-Horoonanne Uzenishe7iira geetettiya katamata he na7iyaa keexxaasu.
25Efireema attuma na7ai Refaaha; Refaaha na7ai Resheefa; Resheefa na7ai Telaaha; Telaaha na7ai Tahaana;
26Tahaana na7ai La7idaana; La7idaana na7ai Amihuuda; Amihuuda na7ai Elishamaa7a;
27Elishamaa7a na7ai Nawa; Nawe na7ai Yaasa.
28Efireema zaretu biittainne eti de7iyoosai Beeteelenne Beeteele moottata, arshsho baggaara de7iya Na7iraana, arggo baggaara de7iya Gezeeranne Gezeera moottata, SHekeemanne SHekeema moottatanne Aayanne Aaya moottata.
29Qassi Minaase zaretu biittaa zawan de7iya Beetishaananne Beetishaana moottata, Taa7inaakanne Taa7inaaka moottata, Magiddonne Magiddo moottatanne Dooranne Doora moottata. Israa7eela na7aa Yooseefa zareti ha katamatun de7idosona.
30Aseera attuma naati Yimina, Yishiwaaha, Yishiwanne Barii7a; eta michchiyaa Seraaho.
31Barii7a attuma naati Hebeeranne Birzzaawita aawaa Malkki7eela.
32Hebeeri Yaafileexa, SHomeeranne Hotaama yeliis; eta michchee sunttai SHuu7o.
33Yaafileexa attuma naati Paasaaka, Bimihaalanne Ashiwaata; hageeti Yaafileexa naata.
34Yaafileexa ishaa SHomeera attuma naati Aaha, Rohiga, Yahuubanne Araama.
35A ishaa Hotaama attuma naati Xofaaha, Yiminaa7a, SHeleeshanne Amaala.
36Xofaaha attuma naati Suha, Harnneefera, SHu7aala, Beera, Yimira,

37Beexera, Hooda, SHamma, SHilshsha, Yitiraananne Ba7eera.
38Yetera attuma naati Yifuna, Pisppanne Aara.
39Ulla attuma naati Araaha, Hani7eelanne Riixiyaa.
40Hageeti ubbati Aseera zareta. Eti bantta aawatu so asaa halaqatanne doorettida wolqqaamanne xala asata. Bantta yeletaadan qoodettida olanchchati laatamanne usuppun sha7aa gididosona.