Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Cronicas

1 Cronicas 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ang upat ka mga anak nga lalaki si Isacar mao sila si Tola, Pua, Jashub, ug si Shimron.
2Ang mga anak nga lalaki ni Tola mao sila si Uzi, Refaya, Jeriel, Jamai, Ibsam, ug si Samuel. Sila mao ang mga pangulo sa panimalay sa ilang amahan, gikan sa mga kaliwat ni Tola ug sila mao ang mga nalista ingon nga maisog nga mga manggugubat taliwala sa ilang kaliwat. Mikabat sila ug 22, 600 sa mga adlaw ni David.
3Ang anak nga lalaki ni Uzi mao si Izrahia. Ang mga anak ni Izrahia mao sila si Micael, Obadia, Joel, ug si Ishia, silang lima mao ang mga pangulo sa ilang banay.
4Diha kanila aduna silay 36, 000 ka kasundalohan alang sa gubat, sumala sa mga listahan nga natala sa mga kaliwat sa ilang mga katigulangan, kay daghan man silag mga asawa ug mga anak nga lalaki.
5Ang ilang kaigsoonan, ang tribo ni Isacar, adunay 87, 000 ka manggugubat, sumala sa listahan nga natala sa banay sa ilang mga katigulangan.
6Ang tulo ka mga anak nga lalaki ni Benjamin mao sila si Bela, Beker, and Jediel.
7Ang lima ka mga anak nga lalaki ni Bela mao sila si Ezbon, Uzi, Uziel, Jerimot, ug si Iri. Sila mao ang mga sundalo ug mga pangulo sa mga banay. Mikabat ang ilang katawhan ug 22, 034 ka manggugubat, sumala sa nalista nga natala sa mga banay sa ilang mga katigulangan.
8Ang mga anak nga lalaki ni Beker mao sila si Zemira, si Joas, si Eliezer, si Elyoenai, si Omri, si Jeremot, si Abija, si Anatot, ug si Alemet. Kining tanan mao ang iyang mga anak nga lalaki.
9Ang nalista sa ilang mga banay mikabat ug 20, 200 nga mga pangulo sa panimalay ug mga manggugubat.
10Ang anak nga lalaki ni Jediel mao si Bilhan. Ang mga anak nga lalaki ni Bilhan mao sila si Jeus, si Benjamin, si Ehud, si Kenaana, si Zetan, si Tarshis, ug si Ahishahar.
11Kining tanan mao ang mga anak nga lalaki ni Jediel. Ang nalista sa talaan sa ilang banay 17, 200 ka mga pangulo ug mga manggugubat nga angay moalagad sa kasundalohan.
12(Sila si Shupim ug si Hupim mao ang mga anak nga lalaki ni Ir, ug si Hushim mao ang anak ni Aher.)
13Ang mga anak nga lalaki ni Neftali mao sila si Jaziel, si Guni, si Jezer, ug si Shalum. Mao kini ang mga apo ni Bilha.
14Adunay usa ka lalaki nga anak si Manases nga ginganlan ug Asriel, nga gipanamkon sa iyang puyopuyo nga taga-Aram. Nanganak usab siya kang Makir ang amahan ni Gilead.
15Naminyo si Makir gikan sa mga Hufanon ug mga Shufanon. Ang ngalan sa iyang igsoong babaye mao si Maaca. Ang laing kaliwat ni Manases mao si Zelofehad, nga may mga anak nga babaye lamang.
16Si Maaca ang asawa ni Makir, nanganak ug usa ka lalaki ug ginganlan niya siya ug Peres. Ang ngalan sa iyang igsoong lalaki mao si Sheres, ug ang iyang mga anak nga lalaki mao sila si Ulam ug si Rakem.
17Ang anak nga lalaki ni Ulam mao si Bedan. Mao kini ang mga kaliwat ni Gilead ang anak ni Makir nga anak ni Manases.
18Ang igsoon nga babaye ni Gilead nga si Hamoleket nanganak kang Ishod, kang Abiezer, ug kang Mala.

19Ang mga anak nga lalaki ni Shemida mao sila si Ahian, si Shekem, si Likhi, ug si Aniam.
20Ang mga mosunod mao ang mga kaliwat ni Efraim: Si Shutela mao ang anak nga lalaki ni Efraim. Ang anak ni Shutela mao si Bered. Ang anak ni Bered mao si Tahat.
21Ang anak ni Tahat mao si Zabad. Ang anak ni Zabad mao si Shutela. (Si Ezer ug si Elead gipatay sa mga lalaki sa Gat, nga mga lumulupyo nianang yutaa, sa dihang gikawat nila ang ilang mga kahayopan.
22Nagsubo ang ilang amahan nga si Efraim alang kanila sulod sa daghang mga adlaw, ug nangadto kaniya ang iyang mga igsoong lalaki aron hupayon siya.
23Nakighilawas siya sa iyang asawa. Nanamkon siya ug nanganak ug usa ka batang lalaki. Ginganlan siya ni Efraim ug Beria, tungod kay ang katalagman midangat man sa iyang pamilya.
24Ang iyang anak nga babaye mao si Sheera, nga nagtukod sa Ubos ug sa Taas nga bahin sa Bet Horon ug sa Uzen Sheera.)
25Ang iyang anak nga lalaki mao si Refa. Ang anak ni Refa mao si Resep. Ang anak ni Resep mao si Tela. Ang anak ni Tela mao si Tahan.
26Ang anak ni Tahan mao si Ladan. Ang anak ni Ladan mao si Amihud. Ang anak ni Amihud mao si Elishama.
27Ang anak ni Elishama mao si Nun. Ang anak ni Nun mao si Josue.
28Ang ilang gipanag-iyahan ug mga gipuy-an mao ang Betel ug ang kasikbit nga mga baryo. Gipalapdan pa nila dapit sa silangan nga bahin hangtod sa Naaran ug sa kasadpan nga dapit hangtod sa Gezer ug sa mga baryo niini, ug hangtod sa Shekem ug sa mga baryo sa Aya ug sa mga baryo niini.
29Didto sa utlanan ni Manases mao ang Bet Shan ug ang baryo niini, ang Taanac ug ang mga baryo niini, ang Megido ug ang mga baryo niini, ug ang Dor ug ang mga baryo niini. Nagpuyo dinhi nga mga lungsod ang mga kaliwat ni Jose nga anak ni Israel.
30Ang mga anak nga lalaki ni Asher mao sila si Imna, Ishva, Ishvi, ug si Beria. Si Sera mao ang ilang igsoong babaye.
31Ang mga anak nga lalaki ni Beria mao sila si Heber ug si Malkiel, nga maoy amahan ni Birzait.
32Ang mga anak nga lalaki ni Heber mao sila si Jaflet, si Shomer, ug si Hotam. Si Shua mao ang ilang igsoong babaye.
33Ang mga anak nga lalaki ni Jaflet mao sila si Pasac, Bimhal ug si Ashvat. Mao kini sila ang mga anak ni Jaflet.
34Si Shomer, ang igsoong lalaki ni Jaflet adunay tulo ka anak nga mga lalaki: si Roga, si Jehuba, ug si Aram.
35Ang igsoon ni Shemer nga si Helem adunay mga anak nga sila si Zofa, si Imna, si Sheles, ug si Amal.
36Ang mga anak nga lalaki ni Zofa mao sila si Sua, si Harnefer, si Shual, si Beri, si Imra,

37si Bezer, si Hod, si Shama, si Shilsha, si Itran, ug si Beera.
38Ang mga anak nga lalaki ni Jeter mao sila si Jefune, si Pispa, ug si Ara.
39Ang mga anak nga lalaki ni Ula mao sila si Ara, si Haniel, ug si Rizia.
40Kining tanan mao ang mga kaliwat ni Asher. Sila mao ang mga katigulangan sa banay, pangulo sa ilang mga panimalay, mga mahinungdanong mga tawo, mga manggugubat, ug mga pangulo taliwala sa mga pangulo. Adunay nalista nga 26, 000 ka mga lalaki nga angay moalagad sa kasundalohan, sumala sa ilang gidaghanon nga nalista.