Text copied!
CopyCompare
Święta Biblia - I Kronik

I Kronik 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Synami Issachara byli: Tola, Pua, Jaszub, Szimron – czterej.
2Synowie Tolego: Uzzi, Refajasz, Jeriel, Jachmaj, Jebsam i Szemuel – naczelnicy rodów Toli. Byli oni dzielnymi wojownikami w swoich czasach. Ich liczba za czasów Dawida wynosiła dwadzieścia dwa tysiące sześciuset.
3Synowie Uzziego: Izrachiasz, a synowie Izrachiasza: Mikael, Obadiasz, Joel i Jeszijasz, pięciu – wszyscy naczelnicy.
4A z nimi, według rodowodów, według domów ich ojców, były oddziały zbrojne do walki w liczbie trzydziestu sześciu tysięcy. Mieli bowiem wiele żon i synów.
5Ich bracia według wszystkich rodów Issachara, dzielni wojownicy, liczyli osiemdziesiąt siedem tysięcy, wszyscy spisani byli według rodowodów.
6Synowie Beniamina: Bela, Beker i Jediael, trzej.
7Synowie Beli: Eszbon, Uzzi, Uzziel, Jerimot i Iri, pięciu – naczelnicy domów ojców, dzielni wojownicy; spisani według rodowodu liczyli dwadzieścia dwa tysiące trzydziestu czterech.
8Synowie Bekera: Zemira, Joasz, Eliezer, Elioenaj, Omri, Jerimot, Abiasz, Anatot i Alamet. Ci wszyscy byli synami Bekera.
9A spisani według swoich rodowodów, naczelnicy domów swoich ojców, dzielni wojownicy, liczyli dwadzieścia tysięcy dwustu mężczyzn.
10Synowie Jediaela: Bilhan, a synowie Bilhana: Jehusz, Beniamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarszisz i Achiszachar.
11Ci wszyscy synowie Jediaela, naczelnicy rodów, dzielni wojownicy, liczyli siedemnaście tysięcy dwustu wyruszających na wojnę do bitwy;
12Także Szuppim i Chuppim, synowie Ira, oraz Chuszim, synowie Achera.
13Synowie Neftalego: Jachasjel, Guni, Jeser i Szallum, synowie Bilhy.
14Synowie Manassesa: Asriel, którego urodziła mu żona (a jego nałożnica Aramejka urodziła Makira, ojca Gileada;
15A Makir wziął sobie za żonę siostrę Chuppima i Szuppima, która miała na imię Maaka); drugi syn miał na imię Selofchad. Selofchad zaś miał tylko córki.
16Maaka, żona Makira, urodziła syna i nadała mu imię Peresz. Jego brat miał na imię Szeresz, a jego synami byli Ulam i Rekiem.
17Synowie Ulama: Bedon. To są synowie Gileada, syna Makira, syna Manassesa.
18Jego siostra Hammoleket urodziła Iszhoda, Abiezera i Machlę.

19Synowie Szemidy: Achian, Szekem, Likchi i Aniam.
20Synowie Efraima: Szutelach, jego syn Bered, jego syn Tachat, jego syn Elada, jego syn Tachat;
21Jego syn Zabad, jego syn Szutelach, a także Eser i Elad, których zabili ludzie z Gat urodzeni w tej ziemi. Wtargnęli bowiem, aby zabrać ich stada.
22Ich ojciec Efraim opłakiwał ich przez wiele dni, a jego bracia przyszli, aby go pocieszyć.
23Potem obcował ze swoją żoną, a ona poczęła i urodziła syna, i nadał mu imię Beria, ponieważ stało się nieszczęście w jego domu.
24Jego córką była Szeera, która zbudowała Bet-Choron dolne i górne oraz Uzen-Szeera.
25I jego syn Refach, i Reszef, a jego syn Telach, jego syn Tachan;
26Jego syn Ladan, jego syn Ammihud, jego syn Eliszama;
27Jego syn Nun, jego syn Jozue.
28A ich posiadłości i miejsca zamieszkania to Betel i należące do niego miejscowości, na wschód – Naaran, a na zachód – Gezer i należące do niego miejscowości, a także Sychem i należące do niego miejscowości; aż do Gazy i należących do niej miejscowości.
29I aż do granic synów Manassesa, które stanowiły Bet-Szean i należące do niego miejscowości, Tanak i należące do niego miejscowości, Megiddo i należące do niego miejscowości oraz Dor i należące do niego miejscowości. W nich mieszkali synowie Józefa, syna Izraela.
30Synowie Aszera: Jimna, Jiszwa, Jiszwi, Beria i Sera, ich siostra.
31Synowie Berii: Cheber i Malkiel, który jest ojcem Birzaita.
32A Cheber spłodził Jafleta, Szomera, Chotama oraz ich siostrę Szuę.
33Synowie Jafleta: Pasak, Bimhal i Aszwat. To są synowie Jafleta.
34Synowie Szomera: Achi, Rohga, Jechubba i Aram.
35Synowie jego brata Chelema: Sofach, Jimna, Szelesz i Amal.
36Synowie Sofacha: Suach, Charnefer, Szual, Beri, Jimra;

37Beser, Hod, Szamma, Szilsza, Jitran i Beera.
38Synowie Jetera: Jefunne, Pispa i Ara.
39Synowie Ulli: Arach, Channiel i Risja.
40Ci wszyscy to synowie Aszera, naczelnicy rodów, wyborowi i dzielni wojownicy, pierwsi wśród książąt. Ich liczba spisana według rodowodu wynosiła dwadzieścia sześć tysięcy zdolnych do walki.