Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 1 Hou Olelesu

1 Hou Olelesu 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isaga egefelali da Doula, Biua, Ya:isiabe amola Similone. Gilisili da biyaduyale galu.
2Doula egefelali da Asai, Lifa:iya, Yiliele, Yama:iai, Yibisame amola Sa:miuele. Ilia huluane da ilia sosogo fima fada:i dunu. Da:ibidi ea ouligisu esoga, Doula egaga fi dadi gagui dunu dedene legei ilia idi da 22,600 agoane ba:i.
3Asai egefe da Isalahaia. Isalahaia egefelali da Maiga:le, Oubadaia, Youele amola Isalahaia. Ili huluane da fada:i dunu esafulu.
4Isalahaia. egaga fi dadi gagui dunu gegemusa: momagei, dedene legei ilia idi da 36,000 agoane ba:i. Bai ilia uda amola mano bagohame galu.
5Isaga sosogo fi huluane ilia dadi gagui dunu huluane dedene legei, ilia idi da 87,000 agoane ba:i.
6Bediamini egefe udiana da Bila, Biga amola Yidia:le.
7Bila egefelali da Esebone, Asai, Asaiele, Yelimode amola Ailai. Huluane da biyale galu amola ili da ilia sosogo fi amolalia fada:i dunu esafulu. Ilia dadi gagui dunu dedene legei da 22,034 agoane
8Biga egefelali da Simaila, Youa:sie, Elia:isa, Eliounai, Omeli, Yelimode, Abaidia, A:nadode amola A:lemede. Ilia fi meloa dedene legei amo ganodini, ilia fi fada:i dunu esafulu amola ilia dadi gagui wa:i idi 20,200 huluane dedene legei ba:i.
10Yedaia:le egefe da Biliha:ne. Biliha:ne egefelali da Yeuse, Bediamini, Ihade, Ginana, Sida:ne, Dasisi amola Ahisiaha. Ilia huluane ilia sosogo fi amolalia fada:i dunu esafulu. Ilia dadi gagui dunu gegemusa: momagei, amo ilia idi da 17,200 agoane.
12Siubaide sosogo amola Habaide sosogo amolawane ilia da Bediamini egaga fifi misi dunu. Da:ne egefe afae fawane da Hiusimi.
13Na:fadalai egefelali da Yahasiele, Giunai, Yise amola Sia:lame. Ilia da Ya:igobe ea gidisedagi uda Biliha egaga fifi misi.
14Ma:na:se egaga fifi misi da agoane galu. Ma:na:se ea A:lamia:ne sogega misi gidisedagi uda da A:saliele amola Ma:igie amo lalelegei. Ma:igie da Gilia:de ea eda.
15Ma:igie da Habimi amola Siubimi elea fi amoga uda lai. Ea dalusi dio da Ma:iaga. Ma:na:se egaga fi dunu eno da Siloufiha:de. E da uda manomusu galu.
16Ma:igie idua Ma:iaga da dunu mano aduna lalelegele, elama Bilese amola Silese dio asuli. Bilese egefela da Iula:me amola La:igeme.
17Iula:me egefe da Bida:ne. Amo huluane da Gilia:de egaga fifi misi. Gilia:de eda da Ma:igie amola ea aowa da Ma:na:se.
18Gilia:de ea dalusi Ha:moligede egefelali udiana da Aisiode, A:ibisa amola Mala.
19Siemaida egefelali da Ahaia:ne, Siegeme, Ligai amola Anaia:me.
20Ifala:ime egaga fifi misi da Siudila, Bilede, Da:iha:de, Eliada, Da:iha:de,

21Sa:iba:de amola Siudila. Ifala:ime egefelali da Siudila, Isa amola Elia:de. Be Isa amola Elia:de, ela da Ga:de fi ilia ohe fofoi wamolamusa: amananoba, medole legei dagoi ba:i.
22Elea ada Ifala:ime da eso bagohame elaha dinanu. Ea fi dunu da ema dogo denesima:ne ba:la masu.
23Amalalu, Ifala:ime da ea uda amola gilisili diabeba:le, ea uda da abula agui, dunu mano lalelegei. Ilia da ema Bilaia dio asuli. Bai bidi hamosu da ilia sosogoma misi dagoi.
24Ifala:ime ea uda mano da Sila. E da Gado amola Gudu Bede-Houlone amola Asene-Siala amo moilai gagui.
25Ifala:ime egefe eno da Lifa. Lifa egaga fifi misi da Lisiefe, Dila, Da:iha:me, La:iada:ne, Amihade, Ilisiama, Nane amola Yosiua.
28Soge amo ilia da samogele fi da Bedele amo moilaiga sisiga:i amola soge da gusudili asili, Na:ila:nega alaloi amola guma:dini asili, Gida moilaiga alaloi. Amola ilia da Siegeme amola Aiya moilai bai bagade amola elama sisiga:i moilai huluane lai.
29Ma:na:se egaga fifi misi dunu da Bede Sia:ne, Da:iana:ge, Megidou amola Do, amo moilai bai bagade amola ilima sisigai moilai fonobahadi huluane ouligisu. Yousefe (Ya:igobe egefe) amo egaga fifi misi, ilia da amo soge huluane amoga fifi lai dialu.
30A:sie egaga fifi misi da agoane. Egefelali da Imina, Isifa, Isifi amola Bilaia. Ea uda mano da Sila.
31Bilaia egefe da Hibe amola Ma:lagiele. (Ma:lagiele da Besa:ide moilai bai bagade gagui)
32Hibe egefe udiana da Ya:felede, Siouma amola Houda:me. Amola ea uda mano da Siua.
33Ya:falede amola da egefe udiana. Ilia da Ba:isa:ge, Himiha:le amola A:siefa:de.
34Siouma egefelali da A:ihai, Louga, Haba amola A:ila:me.
35Eya Hileme egefelali da Soufa, Imina, Silesia amola A:ima:le
36Soufa egaga fifi misi da Siua, Hanefa, Siuale, Bilai, Imala, Bisa, Hode, Sia:ma, Silesia, Idala:me amola Bila.
38Yidaha egaga fifi misi da Yifane, Bisiba amola A:ila
39Ala egaga fifi misi da A:ila, Ha:niele amola Lisaia.
40Amo huluane da A:sie egaga fifi misi galu. Ilia da ilia sosogo fi ilima fada:i dunu amola gasa bagade gegesu amola ouligisu dunu esafulu. A:sie egaga fifi misi amo ganodini da dadi gagui gegemusa: momagei dunu 26,000 agoane ba:i.