Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Singena

Taruxune Singena 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isakari dii naanin nan sɔtɔ: Tola nun Puwa nun Yasubu nun Simiron.
2Tolaa diine ni i ra: Yusi nun Rɛfaya nun Yeriyeli nun Yamayi nun Yibisami nun Samuyɛli. Muxuni itoe nan findi e xabila xunne ra. Sofa kɛndɛn muxu wuli mɔxɔɲɛn nun firin kɛmɛ sennin nan xili yi sɛbɛxi e bɔnsɔn kɛdin ma Manga Dawudaa waxatini.
3Yusi yi Yisiraxiya sɔtɔ. Yisiraxiyaa diine ni i ra: Mikeli nun Abadi nun Yowɛli nun Yisiya. Muxu suulunni itoe findi xabila xunne nan na.
4Sofa kɛndɛn muxu wuli tonge saxan muxu wuli sennin nan yi e xabilani e bɔnsɔn kɛdin kui, bayo e ɲaxanle nun e diine yi wuya han!
5Isakari xabilane birin yi, sofa wuli tonge solomasɛxɛ wuli solofere nan xili yi sɛbɛxi e bɔnsɔn kɛdin ma.
6Bunyamin yi Bela nun Bekeri nun Yediyayeli sɔtɔ.
7Belaa dii suulunne ni i ra: Ɛsibon nun Yusi nun Yusiyɛli nun Yerimoti nun Yiri. Xabila xunne nan yi e ra. Sofaan muxu wuli mɔxɔɲɛn nun firin tonge saxan e nun naanin nan xili yi sɛbɛxi e bɔnsɔn kɛdin ma.
8Bekeri a diine ni i ra: Semira nun Yowasa nun Eliyeseri nun Eliyowenayi nun Omiri nun Yeremoti nun Abiya nun Anatɔti nun Alemeti. Bekeri a diine nan yi ne ra,
9e denbayane xunne nan yi e birin na. Sofaan muxu wuli mɔxɔɲɛ muxu kɛmɛ firin nan xili yi sɛbɛxi e bɔnsɔn kɛdin ma.
10Yediyayeli yi Bilihan sɔtɔ. Bilihan ma diine ni i ra: Yewusi nun Bunyamin nun Ehudu nun Kenan nun Satan nun Tarasisi nun Axisaxari.
11Yediyayeli a diine birin findi e denbayane xunne nan na. Sofaan muxu wuli fu nun solofere muxu kɛmɛ firin nan xili yi sɛbɛxi e bɔnsɔn kɛdin ma.
12Yiri yi Supimi nun Xupimi sɔtɔ. Axeri yi Xusimi sɔtɔ.
13Nafatali yi Yaxaseeli nun Guni nun Yeseri nun Salun sɔtɔ. Nafatali nga yi xili nɛn Bila.
14Manase a diine ni i ra: Asirɛli nun Makiri. Manase a konyi ɲaxanla Arami kaan nan ne bari a xa. Makiri yi Galadi sɔtɔ.
15Makiri yi ɲaxanla fen Xupimi nun Supimi muxune yɛ. Makiri magilɛn yi xili nɛn Maka. Manase a diin boden yi xili nɛn Selofexadi, a dii tɛmɛne nan tun sɔtɔ.
16Makiri a ɲaxanla Maka yi diin bari, a yi a xili sa Peresa. A xunyɛn yi xili Seresi. Peresa yi Yulami nun Rekemi sɔtɔ.
17Yulami yi Bedani sɔtɔ. Galadi a diine nan ne ra, Makiri a diina, Manase mamandenna.
18Galadi magilɛn Hamoleketi yi Isihodi nun Abiyeseri nun Maxala bari.

19Sɛmida yi Axiyani nun Siken nun Likixi nun Aniyama sɔtɔ.
20Efirami yixɛtɛne ni i ra: Efirami yi Sutela sɔtɔ. Sutela yi Bereda sɔtɔ. Bereda yi Taxati sɔtɔ. Taxati yi Eleyada sɔtɔ. Eleyada yi Taxati sɔtɔ.
21Taxati yi Sabadi sɔtɔ. Sabadi yi Sutela sɔtɔ. Gati kaane yi Efirami a dii firin gbɛtɛye faxa, Eseri nun Eleyadi, e to siga Gati kaane xuruseene muɲadeni.
22E fafe Efirami yi sunu e faxa feen na waxati xunkuye. A kon kaane yi fa a madɛndɛn.
23Na xanbi ra, a yi a ɲaxanla kolon ɲaxanla ra, a ɲaxanla yi fudikan. A to diin bari, a yi a xili sa Beriya bayo a denbayaan yi tɔrɔxi.
24Efirami yi dii tɛmɛn sɔtɔ, a yi a xili sa Seera. Beti-Xoron taan naxan geyaan fari e nun naxan lanbanni, Seera yi ne ti e nun Yuseni-Seera taana.
25Beriya yi Refa sɔtɔ. Refa yi Resefa sɔtɔ. Resefa yi Tela sɔtɔ. Tela yi Taxani sɔtɔ.
26Taxani yi Ladana sɔtɔ. Ladana yi Amixudi sɔtɔ. Amixudi yi Elisama sɔtɔ.
27Elisama yi Nunu sɔtɔ. Nunu yi Yosuwe sɔtɔ.
28E yi dɔxɔ Betɛli yi e nun a banxidɛɛn naxanye yi a rabilinxi, e nun Naran taan sogeteden binni nun Geseri nun a banxidɛne sogegododen binni, e nun Siken nun a banxidɛne siga han Aya nun a banxidɛne.
29Manase bɔnsɔnna taane ni i ra: Beti-Seyan nun Taanaki nun Megido nun Dɔrɔ nun e banxidɛne. Isirayilaa diin Yusufu yixɛtɛne dɔxi na taane nin.
30Aseri yi Yimina nun Yisiwa nun Yisiwi nun Beriya sɔtɔ. E magilɛn yi xili Sera.
31Beriya yi Xeberi nun Malikili sɔtɔ. Malikili nan Birisayiti taan masɛgɛ.
32Xeberi yi Yefeleti nun Someri nun Xotami sɔtɔ. E magilɛn yi xili Suya.
33Yefeleti yi Pasaki nun Bimali nun Asefati sɔtɔ. Yefeleti a diine nan ne ra.
34Semeri yi Axi nun Roga nun Xuba nun Arami sɔtɔ.
35Semeri xunyɛn Helemi a diine ni i ra: Sofaxa nun Yimena nun Selesi nun Amali.
36Sofaxaa diine ni i ra: Suwa nun Xaraneferi nun Suwali nun Beri nun Yimira nun

37Bɛsɛri nun Hodo nun Samima nun Silesa nun Itiran nun Beera.
38Yeteri yi Yefune nun Pisepa nun Ara sɔtɔ.
39Yula yi Ara nun Xaniyeli nun Risiya sɔtɔ.
40Aseri a diine nan ne birin na, denbaya xunne, muxu gbeene, sofa kɛndɛne, kuntigi faɲine. Sofaan muxu wuli mɔxɔɲɛn nun sennin nan xili yi sɛbɛxi e bɔnsɔn kɛdin kui.