Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - 1 Kronikel

1 Kronikel 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isakar naineki pwutak pahmen: Tola, Pua, Sasup, oh Simron.
2Tola naineki pwutak wenemen: Ussi, Repaia, Seriel, Samai, Ipsam, oh Semuel. Irail me kaunen peneinei lap en Tola oh irail sounpei ndand kei. Ni mwehin Nanmwarki Depit tohtohn kadaudokarail kan me 22,600.
3Ussi naineki pwutak emen: Israhaia, Israhaia naineki pwutak pahmen, Maikel, Opadaia, Soel, oh Issaia, irail koaros wia kaunen peneinei kan.
4Arail pwoud oh neirail seri me inenen tohto, kahrehda kadaudokarail kan kin kihda sounpei 36,000.
5Pwuhken peneinei koaros en kadaudok en Isakar kasalehda me aramas 87,000 me kak wia doadoahk en sounpei.
6Pensamin naineki pwutak silimen: Pela, Peker, oh Sediael.
7Pela naineki pwutak limmen: Espon, Ussi, Ussiel, Serimod, oh Iri. Irail koaros wia kaunen peneinei oh irail koaros wia sounpei ndand kei. Kadaudokarail kan patpene 22,034 ohl me kak wia doadoahk en sounpei.
8Peker naineki pwutak duwemen: Semira, Sohas, Elieser, Eleoenai, Omri, Seremod, Apaisa, Anadod, oh Alemed.
9Pwuhken tohtohn kadaudokarail kan ni waden peneinei kasalehda me ohl 20,200 me kak wia doadoahk en sounpei.
10Sediael naineki pwutak emen: Pilan, oh Pilan naineki pwutak isimen: Seus, Pensamin, Ehud, Kenahna, Sedan, Tarsis, oh Ahisahr.
11Irail wia kaunen peneinei oh irail koaros wia sounpei ndand kei. Kadaudokarail kan patpene wiahda ohl 17,200 me kak wia doadoahk en sounpei.
12Suppim oh Uppim pil kisehn kadaudoket. Dan naineki pwutak emen, Usim
13Napdali naineki pwutak pahmen: Sahsiel, Kuni, Seser, oh Sallum. (Irail kadaudok en Pila.)
14En Manase pekehi, lih en Aram men, wiahiong pwutak riemen, Asriel oh Makir. Makir me semen Kilead.
15Makir rapahkihong en Uppim oh Suppim ara pwoud. Rie serepein adaneki Maaka. Nein Makir pwutak keriemen iei Selopehad, oh nah serepein tehmen.
16Maaka, en Makir eh pwoud, wiahiong pwutak riemen me e kihong adara Peres oh Seres. Peres naineki pwutak riemen, Ulam oh Rakem,
17oh Ulam naineki pwutak emen ede Pedan. Irail pwukat koaros iei kadaudok en Kilead, nein Makir pwutak oh eh pahpa kahlap Manase.
18Rien Kilead serepein Ammoleked naineki pwutak silimen: Isod, Apieser, oh Mahla.

19(Semida naineki pwutak pahmen: Aian, Sekem, Liki, oh Aniam.)
20Iet kadaudok en Epraim kan sang ehu dih lel ehu dih: Sudela, Pered, Tahad, Eleada, Tahad,
21Sapad, Sudela. Epraim pil naineki pwutak riemen likin Sudela: Eser oh Elead, me kamakamala ni ara song en pirapahla kou kei me nein pwilidak en Kad kan.
22Ara pahpa Epraim mwahieikin ira erein rahn tohtohie, rie ko eri kohdo kansenamwahwihala.
23Ih eri pil pwurehng wiahiong nsenen pwopwoud ong eh pwoudo, liho eri pil liseianda oh naitikihada pwutak emen. Re ahpw kihong ede Peraia, pwehki paisuwed me lel peneineio.
24Epraim naineki serepein men ede Seera. Ih me kauwada kahnimw en Ped Oron palipowe oh palipah oh Ussen Seera.
25Pil mie nein Epraim pwutak emen adaneki Repa, me kadaudoke kan pahn wad met: Resep, Tela, Tahan,
26Ladan, Ammihud, Elisama,
27Nun, Sosua.
28Sahpw me re ale oh kousoanla loale iei me iangahki Pedel oh kisin kahnimw kan me kapilpene, lellahng palimesehn Naaran oh pil lellahng palikapi en Keser oh pil kisin kahnimw kan me kapilirailpene. Pil iangahki kahnimw kan en Sekem oh Aia, oh kisin kahnimw kan me kapilirailpene.
29Kadaudok en Manase me ahneki manaman pohn kahnimw kan en Ped Sean, Taanak, Mekiddo, oh Dor, iangahki kisin kahnimw kan me kapilirailpene. Ih wasa pwukat koaros me kadaudok en Sosep kan, nein Seikop, kin koukousoan ie.
30Iet kadaudok en Aser kan. E naineki pwutak pahmen: Imna, Ispa, Ispi, oh Peraia; oh pil serepein men, Sera.
31Peraia naineki pwutak riemen, Eper, oh Malkiel. (Malkiel me tepin kauwada kahnimw en Pirsaid.)
32Eper naineki pwutak silimen: Saplet, Somer, oh Odam; oh pil serepein men, Sua.
33Saplet pil naineki pwutak silimen: Pasak, Pimahl, oh Aspad.
34Rie pwutak Somer naineki pwutak silimen: Roka, Sehuppa, oh Aram.
35Rie pwutak Odam naineki pwutak pahmen: Sopa, Imna, Seles, oh Amal.
36Kadaudok en Sopa iei Sua, Arneper, Sual, Peri, Imra,

37Peser, Od, Samma, Silsa, Idran, Peera.
38Kadaudok en Seder kan iei Sepune, Pispa, Ara,
39oh kadaudok en Ulla iei Ara, Aniel, Risaia.
40Irail pwukat koaros iei kadaudok en Aser. Irail me kaunen peneinei kan, ndand nan mahwen oh kaun koahiek kei. Kadaudok en Aser kan patpene iangahki ohl 26,000 me kak wia doadoahk en sounpei.